Õigusaktid

Lisatööriistad

 

Teades EL-i ühtekuuluvuspoliitika eelarve ulatust (perioodil 2014-2020 351,8 miljardit eurot), on äärmiselt oluline teavitada potentsiaalseid toetusesaajaid olemasolevatest rahastamisvõimalustest ja edastada kodanikele nende investeeringute tulemused.
Enamgi veel, avaliku sektori raha tuleb hallata äärmiselt läbipaistvalt, et olla avatud põhjalikule avalikule uurimisele. Liikmesriigid peavad seega andma saadaolevate investeerimisvõimaluste ja programmide kohta regulaarset ning täielikku teavet ja avaldama teavet projektide ning toetusesaajate kohta.
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika teavitamis- ja kommunikatsioonieeskirjad on määratletud siin.

Peamised ühtekuuluvuspoliitika teavitamis- ja kommunikatsiooninõuded on lühidalt järgmised.
Liikmesriigid ja korraldusasutused vastutavad järgmiste toimingute eest:

  • iga tegevusprogrammi kommunikatsioonistrateegia koostamine;
  • kõikide selle riigi tegevusprogrammide kohta teavet jagava veebisaidi või portaali loomine;
  • potentsiaalsete toetusesaajate teavitamine rahastamisvõimalustest;
  • ühtekuuluvuspoliitika saavutuste teatavakstegemine kodanikele;
  • programmi käivitamise ürituse organiseerimine;
  • iga-aastase suure teabekampaania läbiviimine;
  • tegevuste loendi (projektid ja toetusesaajad) avaldamine (selle ajakohastamine iga kuue kuu järel).

Projekti toetusesaajad vastutavad järgmise eest.

  • Stendi või püsitahvli ülesseadmine taristuprojekti kohtadesse, kus avalik panus ületab 500 000 euro määra.
  • Nendel peab olema EL-i lipp ning viited EL-ile ja asjakohas(t)ele fondi(de)le.
  • Olemasoleva veebisaidiga toetusesaajad peavad veebisaidil viitama saadud EL-i toetusele.

Antud programmi korraldusasutus peab tagama, et toetusesaajad on oma kohustustest teadlikud. Korraldusasutus peab jälgima nende eeskirjade täitmist ja täitma ka oma kommunikatsioonikohustusi.
Teave logode ja EL-i embleemi kohta.
Tegevuse teavitamis- ja kommunikatsioonimeetmete tehnilised andmed ja embleemi loomise juhised ning standardvärvide määratlus pannakse paika rakendusaktis. Seni saate lisateavet otsida aadressilt EL-i embleemi kasutus.

Lisateave

Aastate 2007-2013 tegevusprogrammide eelarvest kaasrahastatud projektide puhul kehtivad endiselt programmiperioodi 2007-2013 eeskirjad.

Komisjoni määrus 1828/2006

Arhiivid