JESSICA: ühine Euroopa toetus jätkusuutlikeks investeeringuteks linnapiirkondades

Lisatööriistad

 •  
 • Tekst väiksem  
 • Tekst suurem  

JESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele) on Euroopa Komisjoni algatus, mis töötati välja koostöös Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Nõukogu Arengupangaga. See toetab linnade jätkusuutlikku arengut ja taastamist finantskorraldussüsteemide kaudu.

ELi riikidel on võimalus investeerida osa oma ELi tõukefondide eraldistest uuendatavatesse rahastamisvahenditesse, et aidata rahalisi vahendeid korduvkasutada, kiirendamaks investeeringuid Euroopa linnapiirkondadesse.

JESSICA abil edendatakse jätkusuutlikku linnaarengut, toetades järgmiste valdkondade projekte:

 • linna infrastruktuur - sh transport, vesi/reovesi, energeetika;
 • pärand- või kultuuriobjektid - turismiotstarbel või muul viisil jätkusuutlikuks kasutamiseks;
 • tööstustegevuse käigus saastatud alade taaselustamine - sh alade puhastamine ja saastuse likvideerimine;
 • uute äripindade loomine VKEdele ning IT- ja TA-sektorile;
 • ülikoolihooned - meditsiini-, biotehnoloogia jt eriotstarbelised hooned;
 • energiatõhususe alased täiendused.

Euroopa Regionaalarengu Fondist tehtavad väljamaksed suunatakse linnaarendusfondidesse, mis investeerivad need avaliku ja erasektori partnerlustesse või muudesse projektidesse, mis sisalduvad linnade säästva arengu ühtsetes kavades. Need investeeringud võivad olla omakapitali, laenude ja/või garantiide vormis.

Alternatiivina võivad korraldusasutused otsustada programmi vahendeid paigutada, kasutades haldusfonde, mis luuakse mitmetesse linnaarendusfondidesse investeerimiseks.

See ei ole kohustuslik, kuid selle eeliseks on, et korraldusasutustel võimaldatakse delegeerida mõned JESSICA rakendamiseks vajalikud ülesanded erialaasjatundjatele.

Vahendite uuendatava loomuse tõttu investeeritakse saadav investeeringutulu edasi uutesse linnaarendusprojektidesse, korduvkasutades niiviisi riiklikke vahendeid ning edendades ELi ja riigieelarveliste vahendite jätkusuutlikkust ja mõju.

 • Jätkusuutlikkus - finantskorraldusvahendid nagu JESSICA põhinevad tõukefondidest tagasimaksmisele kuuluva abi eraldamisel investeeringuteks, mis peaksid looma tulu ja võimaldama niiviisi investoritele tagasi maksta. See pakub jätkusuutlikuma alternatiivi tavapäraselt toetuste kaudu osutatavale abile.
 • Hoogustamine - kombineerides tõukefonde muude rahastamisallikatega, mis võib-olla juba olemas on, suurendab JESSICA hoogsalt ressursse, tehes lihtsamaks pakkuda toetust suuremale hulgale projektidele.
 • Paindlikkus - JESSICA võimaldab paindlikkust nii struktuuride kui ka vahendite kasutamise osas omakapitali-, võla- ja tagatisinvesteeringute abil, mida saab kohandada kindlate riikide ja piirkondade konkreetsetele vajadustele.
 • Oskusteadmised - JESSICA võimaldab tõukefondide korraldusasutustel, linnadel ja asulatel arendada suhteid era- ja pangandussektoriga. See aitab hoogustada järgmisi investeeringuid projektide rakendamisse ja juhtimisse ning tehnilist ja finantsvõimekust.
 • Partnerlused - JESSICA on komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Nõukogu Arengupanga vahelise partnerluse tulemus. See toimib ka võimsa katalüsaatorina partnerluste loomiseks riikide, piirkondade, linnade, Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Nõukogu Arengupanga, muude pankade, investorite jt vahel, et lahendada probleeme, millega linnaalad silmitsi seisavad.

2009. aastal algatas komisjon (regionaalpoliitika peadirektoraat) koostöös Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Nõukogu Arengupanga ja Euroopa Investeerimisfondiga JESSICA rakendamist toetava JESSICA koostöövõrgustiku platvormi English.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Vastastikuse mõistmise memorandum Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja Eurooa Nõukogu Arengupanga vahel: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • JESSICA evaluation studies English mis analüüsivad jätkusuutlikku linnaarengut toetavate finantskorraldusvahendite turgu, ja soovitused või ettepanekud asjakohaste meetmete võtmiseks liikmesriikides ja asjaomastes piirkondades.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • Legislative provisions and guidance notes English finantskorraldusvahenditega seotud õigusnormid ja juhised.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Eriotstarbelised toetusvahendid

Seotud lingid

 • Euroopa Investeerimispank - JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • Euroopa Nõukogu Arengupank Englishfrançais