JEREMIE: ühine rahastamisskeem väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks

Lisatööriistad

 

JEREMIE (Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele) on Euroopa Komisjoni algatus, mis töötati välja koos Euroopa Investeerimisfondiga. Sellega edendatakse finantskorraldusvahendite kasutamist, et muuta tõukefondide sekkumiste kaudu rahastamine VKEdele kättesaadavamaks.

ELi riigid võivad kasutada osa oma Euroopa tõukefondide eraldistest, investeerimaks uuendatavatesse rahastamisvahenditesse nagu riskikapital, laenud ja tagatisfondid.

Nende vahenditega saab toetada:

 • uute ettevõtete loomist või olemasolevate laiendamist;
 • ettevõtete (eriti VKEde) juurdepääsu investeerimiskapitalile, et kaasajastada ja mitmekesistada tegevust, välja töötada uusi tooteid, kindlustada ja laiendada turulepääsu;
 • ettevõtlusele suunatud teadus- ja arendustegevust, tehnosiiret, uuendustegevust ja ettevõtlikkust;
 • tootmisstruktuuride tehnilist kaasajastamist, et aidata saavutada vähem süsinikdioksiidi heiteid tekitava majandusega seotud eesmärke;
 • tulemuslikumaid investeeringuid, millega luuakse ja kindlustatakse jätkusuutlikke töökohti.

Eraldised Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERF) paigutatakse laenu-, tagatis- või riskikapitalifondidesse, et investeerida ettevõtetesse. Need investeeringud võivad olla omakapitali, laenude ja/või tagatiste vormis.

Investeeringutulu investeeritakse omakorda ettevõtetesse. Niiviisi saab üht ja sama fondipuuli mitu korda kasutada, korduvkasutades riiklikke vahendeid, võimendades kapitali ning suurendades VKEdele eraldatud riiklike vahendite jätkusuutlikkust ja mõju.

Alternatiivina võivad korraldusasutused otsustada programmi vahendeid paigutada, kasutades haldusfonde, mis luuakse mitmetesse investeerimisfondidesse investeerimiseks. See ei ole kohustuslik, kuid selle eeliseks on, et korraldusasutustel võimaldatakse delegeerida mõned JEREMIE rakendamiseks vajalikud ülesanded erialaasjatundjatele.

 • Jätkusuutlikkus - finantskorraldusvahendid põhinevad tõukefondidest tagasimaksmisele kuuluva abi eraldamisel investeeringuteks, mis peaksid looma tulu ja võimaldama niiviisi investorile tagasi maksta. See pakub jätkusuutlikuma alternatiivi tavapäraselt toetuste kaudu osutatavale abile.
 • Hoogustamine - tõukefondide kombineerimine täiendavate investeeringuallikatega suurendab hoogsalt ressursse ja võimaldab toetust rohkematele ettevõtetele.
 • Paindlikkus - JEREMIE võimaldab paindlikkust nii struktuuride kui ka vahendite kasutamise osas omakapitali-, võla- või tagatisinvesteeringute abil, mida saab kohandada kindlate riikide ja piirkondade konkreetsetele vajadustele.
 • Oskusteadmised - JEREMIE võimaldab tõukefondide korraldusasutustel kasu saada pangandus- ja erasektori oskusteadmistest ning sel viisil suurendada nende ettevõtetesse tehtud investeeringute tõhusust.
 • Partnerlused - komisjoni, Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa Investeerimispanga vahel loodud partnerlus võib toimida ka võimsa katalüsaatorina, mis tõhustab koostööd riikide, piirkondade, Euroopa Investeerimisfondi, Euroopa Investeerimispanga, muude pankade ja investorite vahel, et lahendada ettevõtete, eeskätt VKEde juurdepääs rahastamisele.

2009. aastal algatas komisjon (regionaalpoliitika peadirektoraat) koostöös Euroopa Investeerimisfondiga JEREMIE rakendamist toetava JEREMIE koostöövõrgustiku platvormi English.

20 mai 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English

29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English

22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English

 • Vastastikuse mõistmise memorandum Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimisfondi vahel: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (teostajaks EIF)
 • Horisontaalne uurimus "Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures" pdf English (juuli 2009)
 • Legislative provisions pdf English ja juhised (July 2007 pdf English - December 2008 pdf English - February 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) finantskorraldusvahendite kohta
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Seotud lingid

 • Euroopa Investeerimisfond - JEREMIE English
 • Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm DeutschEnglish españolitalianopolski
 • Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat: juurdepääs rahastamisvahenditele English