Αστική ανάπτυξη

Οι πόλεις συμβολίζουν τη διπλή πρόκληση με την οποία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση: πώς να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της ικανοποιώντας συγχρόνως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Παρόλο που οι ευρωπαϊκές πόλεις αποτελούν το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας, της καινοτομίας και της απασχόλησης, βρίσκονται αντιμέτωπες με ορισμένες προκλήσεις: τάση επέκτασης των προαστίων, συγκέντρωση της φτώχειας και της ανεργίας στις αστικές περιοχές, συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρόκειται για σύνθετα προβλήματα που απαιτούν ολοκληρωμένες απαντήσεις μέσω προγραμμάτων στους τομείς των μεταφορών, της στέγασης, της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης, τα οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.