Περιφερειακή πολιτική: άκρως απόκεντρες περιοχές (ΑΑΠ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει εννέα άκρως απόκεντρες περιφέρειες που γεωγραφικά είναι πολύ απομακρυσμένες από την Ευρωπαϊκή ήπειρο:

  • Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϊνιόν, Μαγιότ (5 Γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα)
  • Άγιος Μαρτίνος (1 Γαλλική υπερπόντια κοινότητα)
  • Μαδέρα και Αζόρες (2 Πορτογαλικές αυτόνομες περιφέρειες)
  • Κανάριοι Νήσοι (1 Ισπανική αυτόνομη κοινότητα)

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Η νομοθεσία της ΕΕ και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την προσχώρηση στην ΕΕ ισχύουν στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ειδικά μέτρα ή παρεκκλίσεις. Αυτά τα ειδικά μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να διαχειριστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες λόγω απομακρυσμένης θέσης, απομόνωσης, μικρής έκτασης, δύσκολης μορφολογίας και κλίματος, καθώς και της οικονομικής εξάρτησης από λιγοστά μόνο προϊόντα.

Οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες επωφελούνται από χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.