Περιβάλλον και αποδοτική χρήση πόρων

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προώθησης φιλικών προς το περιβάλλον και καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών διαχείρισης των υδάτων και λυμάτων, καθώς και μέτρων που στοχεύουν την προστασία του αέρα, της βιοποικιλότητας και της φύσης.

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ βοηθούν στην προστασία και διατήρηση των φυσικών αγαθών όπως είναι τα ύδατα, η φύση και η βιοποικιλότητα, ο καθαρός αέρας και οι πρώτες ύλες. Αυτό συμπεριλαμβάνει επενδύσεις στις απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση λυμάτων και τη διαχείριση αποβλήτων (όπως είναι η ανακύκλωση), καθώς επίσης μέτρα για την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος ή την ανάπτυξη πράσινων υποδομών. Με τον τρόπο αυτό, το περιβάλλον αντιπροσωπεύει μια πηγή οικονομικής ανάπτυξης και νέων ευκαιριών απασχόλησης.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020