EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Νέα

  Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στα Ιωάννινα το δεύτερο ετήσιο φόρουμ της μακροπεριφερειακής στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) που διοργανώνεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα.

  Στο πλαίσιο της στρατηγικής περιλαμβάνεται μια σημαντική πλατφόρμα διαλόγου για τις 8 χώρες, ενώ οι τρέχουσες εργασίες του Φόρουμ θα επικεντρωθούν στη γαλάζια ανάπτυξη και πώς αυτή συνδέεται με τη ποιότητα του περιβάλλοντος, τον βιώσιμο τουρισμό και τη συνδεσιμότητα.

  Οι υπουργοί και άλλοι εκπρόσωποι των 8 συμμετεχουσών χωρών, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη της κοινωνίας των πολιτών, εξωτερικοί φορείς μαζί με ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες, θα ανταλλάξουν ιδέες και θα παρουσιάσουν προτάσεις έργων, αξιολογώντας παράλληλα τα αποτελέσματα της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου μετά από δύο χρόνια εφαρμογής και συζητώντας τη μελλοντική πορεία της στρατηγικής. Οι υπουργοί που εκπροσωπούν τα 8 κράτη μέλη αναμένεται να υπογράψουν τη Διακήρυξη των Ιωαννίνων, η οποία θα επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και θα κάνει συστάσεις για τα επόμενα βήματα.

  Πλαίσιο

  Η μακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014. Η μακροπεριφέρεια, στην οποία διαμένουν 70 εκατομμύρια άτομα, θα επωφεληθεί από την αυξημένη συνεργασία σε τέσσερις βασικούς τομείς: τη γαλάζια ανάπτυξη, τις μεταφορές, την ποιότητα του περιβάλλοντος και τον βιώσιμο τουρισμό. Περιλαμβάνει τέσσερα κράτη μέλη (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία), καθώς και την Αλβανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

  Η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου προάγει την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία στην περιφέρεια βελτιώνοντας την ελκυστικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη συνδεσιμότητά της. Στοχεύει επίσης στην προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος καθώς και του περιβάλλοντος της ενδοχώρας και των οικοσυστημάτων. Επιπλέον, η εν λόγω στρατηγική αναμένεται να ενσωματώσει καλύτερα στην ΕΕ τόσο τις υποψήφιες όσο και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες σε όλη την Περιφέρεια. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ .

  2ο Φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)

  Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την πρώτη ενιαία έκθεση για την εφαρμογή των τεσσάρων υφιστάμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ: τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής, τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, τη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων.

  Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης εφαρμογής των τρεχουσών στρατηγικών και καταγράφει τα βασικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Αντλεί διδάγματα από την εμπειρία που έχει αποκομιστεί μέχρι τώρα και παρουσιάζει ορισμένες συστάσεις για ενδεχόμενες εξελίξεις στις στρατηγικές και στα σχέδια δράσης τους, ενόψει και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής.

  Στην έκθεση εξετάζονται κοινά διατομεακά ζητήματα που αφορούν και τις τέσσερις στρατηγικές, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή τους (π.χ. χάραξη και σχεδιασμός πολιτικής, διακυβέρνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση, χρηματοδότηση και επικοινωνία). Τα βασικά αποτελέσματα και οι βασικές προκλήσεις για κάθε μακροπεριφερειακή στρατηγική παρουσιάζονται σε ξεχωριστές ενότητες.

  Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή των τεσσάρων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, που καλύπτουν 19 κράτη μέλη της ΕΕ και 8 χώρες εκτός της ΕΕ, έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και την εδαφική συνοχή, καθώς και την προστιθέμενη αξία τους. Έχουν οδηγήσει σε αύξηση του συντονισμού και ενίσχυση της συνεργασίας σε ορισμένους τομείς (π.χ. πλοϊμότητα, ενέργεια, κλιματική αλλαγή) και μεταξύ των οικείων χωρών, καθώς και έχουν εντατικοποιήσει τη συνεργασία με χώρες εκτός της ΕΕ, φέρνοντάς τις πιο κοντά στην ΕΕ. Οι στρατηγικές έχουν επίσης συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών, στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και σε έναν ουσιαστικότερο διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικούς παράγοντες.

  Ωστόσο, οι στρατηγικές δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν ακόμα ορισμένες προκλήσεις. Τα κράτη μέλη που δρομολόγησαν τις στρατηγικές πρέπει να τις οικειοποιηθούν περισσότερο και να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες· πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διακυβέρνησης· πρέπει να γίνει καλύτερος συντονισμός των υφιστάμενων σχετικών πηγών χρηματοδότησης (ΕΕ, περιφερειακές, εθνικές). Η έκθεση τονίζει ακόμα τη σημασία των διοικητικών πόρων και της διοικητικής επάρκειας όσον αφορά την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

  Τίθενται ορισμένα ζητήματα ενόψει της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Αυτά αφορούν, ειδικότερα, συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ και των προγραμμάτων που στηρίζουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, καθώς και την ευθυγράμμιση των στρατηγικών με τα διακρατικά προγράμματα Interreg και την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης.

  Η έκθεση συνοδεύεται από ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής κάθε μακροπεριφερειακής στρατηγικής, καθώς και συγκεκριμένες συστάσεις.

  Η έκθεση παρέχει μια σφαιρική κατανόηση σχετικά με το πώς λειτουργούν οι τέσσερις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα που υλοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Κάθε ένα από αυτά επιφέρει συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία, όπως:

  • η ποιότητα των υδάτων της Βαλτικής Θάλασσας βελτιώνεται και οι εισροές θρεπτικών ουσιών μειώνονται μέσω της υλοποίησης έργων όπως το PRESTO ή η Διαδραστική διαχείριση υδάτων (IWAMA)·
  • η καινοτόμος και βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η συνεργασία μεταξύ των σχετικών παραγόντων και πρωτοβουλιών στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας σε αυτόν τον τομέα προωθείται πιο ενεργά από το Δίκτυο SUBMARINER·
  • στη λεκάνη απορροής του Δούναβη, η συντονισμένη διαχείριση υδάτων και η διαχείριση κινδύνων μέσω έργων όπως το SEERISK μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών από πλημμύρες·
  • τα προβλήματα πλοϊμότητας του Δούναβη αίρονται και βελτιώνεται η ασφάλεια της πλοήγησης μέσω έργων όπως τα FAIRWAY και DARIF·
  • η συνεργασία με χώρες της ΕΕ σε συγκεκριμένα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου βοηθά τις συμμετέχουσες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ανοίξουν τον δρόμο προς την προσχώρηση στην ΕΕ·
  • στοχεύοντας σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό προς το περιβάλλον, οι πράσινοι/μπλε διάδρομοι που συνδέουν χερσαίες εκτάσεις και θάλασσα στην Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος έχουν αναδειχθεί σε μια κεντρική περιοχή για την προώθηση στρατηγικών έργων·
  • η ίδρυση ενός διασυνοριακού εκπαιδευτικού χώρου για διπλή επαγγελματική κατάρτιση στην περιοχή των Άλπεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο έργων όπως το «mountErasmus»·
  • η διασυνοριακή συνδεσιμότητα στην περιοχή των Άλπεων βελτιώνεται όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών με την ανάπτυξη του «AlpInfoNet» σε ένα διασυνοριακό σύστημα ταξιδιωτικών πληροφοριών.

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το 1ο φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR), που διοργανώθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπρόβνικ στις 12-13 Μαΐου 2016.

  Το φόρουμ θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται η στρατηγική, τον Νοέμβριο του 2014, να εκτιμηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και να καθοριστεί η μελλοντική πορεία των τεσσάρων θεματικών πυλώνων της στρατηγικής: 1) Γαλάζια ανάπτυξη·2) Σύνδεση της περιοχής·3) Ποιότητα του περιβάλλοντος· και 4) Βιώσιμος τουρισμός.

  Η συμμετοχή των υπουργών των οκτώ χωρών που λαμβάνουν μέρος, μαζί με τη συμμετοχή του επιτρόπου της ΕΕ, αρμόδιου για την περιφερειακή πολιτική, θα δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα ανανέωσης της πολιτικής δέσμευσης υπέρ της στρατηγικής.

  Ευρύ φάσμα συμμετεχόντων από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, την κοινωνία των πολιτών και την επιχειρηματική σφαίρα αναμένεται να παρακολουθήσουν τη σπουδαιότερη εκδήλωση του έτους για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιουνίου. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις απόψεις και τις ιδέες τους για το πώς θα προχωρήσουμε. Η εκδήλωση θα παρέχει επίσης άφθονες ευκαιρίες για δικτύωση και ανταλλαγές εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων παράλληλων εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν σε συνάρτηση με το φόρουμ.

  Το πρόγραμμα και άλλες σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης.

  Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε μέχρι τις 9 Μαΐου 2016: εγγραφή.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: www.adriatic-ionian.eu.

Περισσότερα νέα

The European Council of 13-14 December 2012 requested the European Commission to present a new EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) before the end of 2014.

Building on the lessons learnt and experience from the EU Strategy for the Baltic Sea Region and the EU Strategy for the Danube Region, the Commission adopted on 17 June 2014 a Communication on the EU Strategy for the Adriatic and Ionian region, accompanied by an Action Plan . The Strategy incorporates the Maritime Strategy for the Adriatic and Ionian Seas, adopted by the Commission on 30 November 2012.

The Strategy was endorsed by the General Affairs Council on 29 September (see Council Conclusions) and subsequently by the European Council on 24 October 2014.

For news and information on the activities and progress of the Strategy, please visit the EUSAIR's dedicated website www.adriatic-ionian.eu

To get in contact with the team in DG REGIO please send an e-mail to REGIO-EU-ADRIATIC-IONIAN-STRATEGY@ec.europa.eu