Διαρθρωμένος Διάλογος με τους εταίρους σε επίπεδο Ένωσης

 Πρόσθετα εργαλεία

 •  
 •  Σμίκρυνση κειμένου  
 •  Μεγέθυνση κειμένου  

Δομημένος Διάλογος με τους Εταίρους των ΕΔΕΤ 2014-2020

Βάσει του άρθρου 5(6) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 (κανονισμός κοινών διατάξεων), η Επιτροπή θέσπισε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων εταίρων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ο «Δομημένος Διάλογος με την ομάδα εμπειρογνωμόνων εταίρων των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων» συστάθηκε επισήμως με την απόφαση C(2014) 4175 της 26ης Ιουνίου 2014 της Επιτροπής pdf.

Στόχοι και διαφάνεια

Ο σκοπός της ομάδας εμπειρογνωμόνων του δομημένου διαλόγου είναι η καθιέρωση ενός ανοιχτού, ειλικρινούς και ανεπίσημου διαλόγου με εταίρους που εργάζονται στον τομέα των ΕΔΕΤ. Ο δομημένος διάλογος είναι μηχανισμός οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με σκοπό να φέρει τα ΕΔΕΤ πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών, να βοηθήσει την Επιτροπή στην ανάπτυξη αυτής της πολιτικής στους διάφορους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης και να συζητήσει την υλοποίηση των ΕΔΕΤ.

Μέλη του δομημένου διαλόγου

Τα μέλη του δομημένου διαλόγου είναι κεντρικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ. Έχουν επιλεγεί βάσει της αντιπροσωπευτικότητάς τους σε μια από τις τρεις κατηγορίες εταίρων που καθορίζονται στο άρθρο 5(1) του ανωτέρω αναφερόμενου κανονισμού, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων:

 • ενώσεις που αντιπροσωπεύουν περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες δημόσιες αρχές,
 • οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι,
 • φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που προωθούν την κοινωνική ένταξη, την ισότητα μεταξύ των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Όλα τα μέλη του δομημένου διαλόγου πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο διαφάνειας της Επιτροπής.

Ο πλήρης κατάλογος των μελών διατίθεται στο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.

Rules of procedure pdf

Συνεδριάσεις

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Δείτε επίσης τον δομημένο διάλογο με εταίρους σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013