Νομοθεσία

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Δεδομένης της κλίμακας του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής (351,8 δις EUR για την περίοδο 2014-2020), είναι πολύ σημαντικό οι δυνητικοί δικαιούχοι να ενημερώνονται για τις υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης και οι πολίτες να μαθαίνουν τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων.
Επιπλέον, η διαχείριση των δημόσιων χρηματοδοτήσεων πρέπει να εκτελείται με τη μέγιστη διαφάνεια ώστε να είναι ανοιχτή στο δημόσιο έλεγχο. Γι' αυτόν το λόγο τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν τακτική και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες και προγράμματα και να δημοσιεύουν στοιχεία για έργα και δικαιούχους.
Οι κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται εδώ:

Εν συντομία, οι κύριες απαιτήσεις της πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πολιτική συνοχής είναι:
Τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές είναι υπεύθυνες για:

  • Την κατάρτιση μιας στρατηγικής επικοινωνίας για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα,
  • τη θέσπιση ενός μοναδικού ιστότοπου ή μιας πύλης για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα,
  • την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης,
  • τη δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων της πολιτικής συνοχής στους πολίτες,
  • την οργάνωση εκδήλωσης για την έναρξη ενός προγράμματος,
  • τη διεξαγωγή μιας μεγάλης ετήσιας ενημερωτικής δραστηριότητας,
  • τη δημοσίευση του καταλόγου πράξεων (έργων και δικαιούχων), (ο οποίος θα ενημερώνεται κάθε έξι μήνες).

Οι δικαιούχοι έργων είναι υπεύθυνοι για:

  • την ανάρτηση πινακίδας και μόνιμης πλάκας σε εργοτάξια έργων υποδομής με δημόσια συμμετοχή που ανέρχεται σε περισσότερα από 500 000 EUR.
  • Αυτές πρέπει να περιέχουν τη σημαία της ΕΕ, καθώς και αναφορά στην ΕΕ και τα σχετικά ταμεία.
  • Οι δικαιούχοι με υφιστάμενο ιστότοπο πρέπει να αναγνωρίσουν τη στήριξη που έλαβαν από την ΕΕ σε αυτό τον ιστότοπο.

Είναι υποχρέωση της διαχειριστικής αρχής ενός δεδομένου προγράμματος να εξασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι έχουν ενημερωθεί για τις ευθύνες τους. Η διαχειριστική αρχή πρέπει επίσης να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες και να εκπληρώνει τις δικές της επικοινωνιακές ευθύνες.
Πληροφορίες για τα λογότυπα και το έμβλημα της ΕΕ:
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών και επικοινωνιακών μέτρων για τη λειτουργία και οδηγίες για τη δημιουργία του εμβλήματος και ο προσδιορισμός των πρότυπων χρωμάτων θα καθοριστούν σε εκτελεστική πράξη. Στο μεταξύ, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του εμβλήματος της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες της προγραμματικής περιόδου 2007-2013!

Κανονισμός της Επιτροπής 1828/2006

Αρχεία