Πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020: υποστήριξη νέων και παραδοσιακών απαιτήσεων

 Πρόσθετα εργαλεία

 
11/05/2018

Στο Βρανδεμβούργο, η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της διαδικασίας της μεταμόρφωσης από την επανένωση της Γερμανίας το 1991 και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην περιφέρεια. Χάρη σε αυτήν την υποστήριξη, το Βρανδεμβούργο έχει συμπεριληφθεί στην κατηγορία χρηματοδότησης για περιφέρειες μετάβασης από το 2014.

Παρά τη θετική της εξέλιξη, η περιφέρεια χρειάζεται ακόμα την υποστήριξη της ΕΕ ακόμα και μετά το 2020 για την εδραίωση των επιτευγμάτων που έχουν σημειωθεί έως σήμερα και για την περαιτέρω προώθησή τους. Ο στόχος μιας αυτόνομης οικονομικής δομής δεν έχει επιτευχθεί και διάφορα κενά στην ανάπτυξη, όπως το χαμηλό επίπεδο έρευνας και καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η ανεπαρκής ένταξη στους διεθνείς οικονομικούς κύκλους, δεν θα ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το 2020.

Για περιφέρειες όπως το Βρανδεμβούργο στην Ανατολική Γερμανία είναι επίσης αναγκαίο να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από το γεγονός ότι βρίσκονται μεταξύ πολύ ανεπτυγμένων περιφερειών στη Δυτική Γερμανία και περιοχών που λαμβάνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση της ΕΕ στη γειτονική Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα, το Βρανδεμβούργο ζητά να συνεχιστεί η πολιτική συνοχής για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες μετά το 2020. Καθώς είναι η πιο σημαντική επενδυτική πολιτική της ΕΕ, θα πρέπει να διατηρήσει τον εξέχοντα ρόλο της στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Λειτουργεί ως ιμάντας μετάδοσης κίνησης για τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ σε ευρωπαϊκές περιφέρειες. Επιπλέον, χάρη στα έργα της πολιτικής συνοχής, η ΕΕ έχει προβληθεί και έχει γίνει μια απτή οντότητα για τους κατοίκους. Αυτή είναι η ειδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Παρόλο που η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, το Βρανδεμβούργο πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί το ποσό της διαθέσιμης χρηματοδότησης για περιφέρειες μετάβασης και πιο αναπτυγμένες περιφέρειες στο πλαίσιο της πολιτικής. Αυτές οι περιφέρειες συμβάλλουν περισσότερο από τον μέσο όρο στην οικονομική ανάπτυξη και στην επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων. Οι περιφέρειες που την τρέχουσα περίοδο χαρακτηρίζονται ως περιφέρειες μετάβασης πρέπει να υποστηρίζονται μέσω στοχευμένων, αποτελεσματικών επενδύσεων από τις οποίες επωφελούνται λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.

Το Βρανδεμβούργο πιστεύει ότι η συγκρότηση ενός ξεχωριστού ταμείου για την προώθηση εθνικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων χρησιμοποιώντας πόρους από την πολιτική συνοχής, ή η έμφαση της πολιτικής συνοχής στις γενικές κυβερνητικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο μόνο εάν υποστηρίζονται σε τοπικό επίπεδο από στοχευμένα, διαρθρωτικά μέτρα, όπως η προώθηση της καινοτομίας, η υποστήριξη των ΜΜΕ ή η διασφάλιση εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων. Η αύξηση των πόρων για εθνικές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αντί της υλοποίησης τέτοιων μέτρων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο θα ήταν αντιπαραγωγική.

Το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει, παρά τις αρχικές δυσκολίες λόγω του Brexit, να ανταποκριθεί στις πολυάριθμες νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Έτσι, το Βρανδεμβούργο καλεί την ΕΕ να ενδυναμωθεί σε οικονομικό επίπεδο έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα σημαντικές νέες προτεραιότητες της ΕΕ σε τομείς όπως η ενέργεια και η πολιτική για το κλίμα, η μετανάστευση και η ασφάλεια να πρέπει να ανταγωνίζονται με τους παραδοσιακούς τομείς εφαρμογής της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

KATRIN MÜLLER-WARTIG

Επικεφαλής Μονάδας, Οικονομικές και Δημοσιονομικές Πολιτικές της ΕΕ, Συντονισμός Ταμείων της ΕΕ

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Προστασίας Καταναλωτών, Βρανδεμβούργο, Γερμανία

Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Νέα

Σχετικά θέματα

Future cohesion policy