Δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προσφορών - ΓΔ REGIO

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε όλα τα έγγραφα υποβολής προσφορών για τις προκηρύξεις ανοικτού διαγωνισμού που δημοσιεύει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλεύονται τακτικά τον ιστότοπο και τα δημοσιευόμενα έγγραφα.

Οι πληροφορίες για όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμες στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ από τον δικτυακό τόπο TED (Tenders Electronic Daily).

Κατάλογος προσκλήσεων υποβολής προσφορών

No 2015.CE.16.BAT.064 - Μελέτη σχετικά με τον συντονισμό και την εναρμόνιση των ταμείων ESI και άλλων μέσων της ΕΕ

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Μελέτη σχετικά με τη βελτίωση της απορρόφησης και της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών μέσων

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Οικονομικές προκλήσεις περιφερειών που υστερούν αναπτυξιακά

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Γραφείο υποστήριξης για την αξιολόγηση - Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή ενός «γραφείου υποστήριξης για την αξιολόγηση» προς την Επιτροπή το οποίο θα επανεξετάσει τα σχέδια αξιολόγησης 2014-2020, θα προσδιορίσει τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από διαχειριστικές αρχές κατά την περίοδο 2015-2019, θα προβεί σε δειγματοληπτική επανεξέταση αξιολογήσεων και θα παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη σχετικά με τη βελτίωση των σχεδίων τους για τις αξιολογήσεις, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση αξιολογήσεων.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τμήμα 1: προϊόντα πληροφόρησης, τμήμα 2: διοργάνωση εκδηλώσεων

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.059 - Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή νομικής βοήθειας στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

Official Journal of the European Union: 2014-OJS196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.067 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 13: γεωγραφία των δαπανών

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

No 2014.CE.16.BAT.047 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 11: Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.042 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στο Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 5: μεταφορές

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.043 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στο Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 6: περιβάλλον

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.044 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 8: ενεργειακή απόδοση σε δημόσια κτίρια και κατοικίες

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.046 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 12: σύστημα εφαρμογής

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.035 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 10: αστική ανάπτυξη & κοινωνικές υποδομές

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.

Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2013.CE.16.BAT.064 - Τεχνική βοήθεια για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και περάτωση σχεδίων από την Επιτροπή, τα οποία λαμβάνουν βοήθεια από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το IPA σε σχέση με τα συναφή θεματικά ή τομεακά ζητήματα και λογιστικός έλεγχος των εν λόγω σχεδίων από το ΕΕΣ

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.047 - Πόλεις του κόσμου: συνεργασία μεταξύ ΕΕ-τρίτων χωρών στον τομέα της αστικής ανάπτυξης - Οργάνωση σχεδίου μεταφοράς γνώσεων για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη μεταξύ ΕΕ-Καναδά και ΕΕ-Ιαπωνίας

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.031 - Πόλεις του κόσμου: συνεργασία μεταξύ ΕΕ-τρίτων χωρών στον τομέα της αστικής ανάπτυξης - Οργάνωση προγράμματος ανταλλαγής σχετικά με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης που εκδηλώνονται από την Κίνα και την Ινδία

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.031 - SΔείκτης αυτοδιοίκησης για τις τοπικές αρχές στην ΕΕ 1990-2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.003 - Υπηρεσίες σχετικά με την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας για τους νέους με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπο ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.034 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 9: πολιτισμός και τουρισμός

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3 PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.032 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 3: χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη επιχειρήσεων

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.033 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 4: υποστήριξη προς μεγάλες επιχειρήσεις

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.016 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 1: συγκεφαλαιωτική έκθεση

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.002 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας 2: υποστήριξη των ΜΜΕ - Αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας στις ΜΜΕ και της ανάπτυξης των ΜΜΕ

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.111 - Μελέτη για τον προσδιορισμό των κατ' αποκοπή ποσοστών για τους τομείς ή τους υποτομείς στο πλαίσιο (i) των ΤΠΕ, ii) της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και iii) της ενεργειακής απόδοσης που θα εφαρμοστούν σε πράξεις που παράγουν έσοδα με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (Ταμεία ESI) για τα έτη 2014-2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - Συνεργασία ΕΕ-Λατινικής Αμερικής επί των διασυνοριακών περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (Βραζιλία και Περού)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - Συνεργασία ΕΕ-Λατινικής Αμερικής επί περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής - Χιλή, Περού

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.076 - Διάλογος περιφερειακής πολιτικής ΕΕ-Κίνας - Ενημερωτικές συνεδριάσεις σχετικά με την περιφερειακή πολιτική

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.060 - Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στο Ταμείο Συνοχής (CF) - Πακέτο εργασίας μηδέν: συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση ποιότητας

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.050 - Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή νομικής βοήθειας στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2012CE16BAT094 - Ανοικτή διαδικασία - Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια υπηρεσιών κατόπιν διαγωνισμού:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.160.AT.074 - Σενάρια δημιουργίας θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από αύξηση της τάξης του 20 % στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές φορτίων στον Δούναβη έως το 2020 (σε σύγκριση με το 2010)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.019 - Μελέτη σχετικά με την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020"

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.16.BAT.066 - Ενημέρωση, τροποποίηση και χάρτες με επεκτάσεις για τον αστικό άτλαντα 2006 με έτος αναφοράς το 2012

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en