Διαβουλεύσεις (Περιφερειακή Πολιτική)

Ανοικτές διαβουλεύσεις: πείτε μας τη γνώμη σας, λαμβάνοντας μέρος σε μια ανοικτή διαβούλευση.

Περατωθείσες διαβουλεύσεις: ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων που έχουν ολοκληρωθεί.

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Ανοικτές διαβουλεύσεις

Διαβούλευση για την εξάλειψη των εμποδίων στις παραμεθόριες περιοχές

Δραστηριότητα πολιτικής Εκτός της περιφερειακής πολιτικής και της εδαφικής συνοχής, η διαβούλευση καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής (εμπόριο, απασχόληση, εκπαίδευση, μεταφορές, έρευνα, ενέργεια κ.λπ.)
Ομάδα-στόχος Ιδιαίτερα επιθυμητή είναι η συμμετοχή πολιτών που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές (τόσο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσο και μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ)· εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών· διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων· ακαδημαϊκών ιδρυμάτων· της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διασυνοριακές δραστηριότητες.
Ημερομηνία 21/09/2015 - 21/12/2015


Περατωθείσες διαβουλεύσεις

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με "τη αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ - βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ"

Δραστηριότητα πολιτικής Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
Ομάδα-στόχος Όλοι οι πολίτες καθώς και οργανισμοί , φορείς αρμόδιοι ή/και ενδιαφερόμενοι για την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, οργανώσεων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
Ημερομηνία 18/07/2014 - 26/09/2014


Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων

Δραστηριότητα πολιτικής όλοι οι κυριότεροι τομείς πολιτικής (μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, εμπόριο, απασχόληση, έρευνα κ.λπ.)
Ομάδα-στόχος κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διακυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό
Ημερομηνία 16/07/2014 - 15/10/2014


Διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EN)

Δραστηριότητα πολιτικής Περιφερειακή πολιτική
Ομάδα-στόχος Κράτη μέλη, χώρες εκτός ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διακρατικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών και ευρύ κοινό
Ημερομηνία λήξης 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Δραστηριότητα πολιτικής Green Public Procurement
Ομάδα-στόχος Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Ημερομηνία λήξης From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Δραστηριότητα πολιτικής Social, Economic and Territorial Cohesion
Ομάδα-στόχος Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Ημερομηνία λήξης From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Δραστηριότητα πολιτικής All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Ομάδα-στόχος Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Ημερομηνία λήξης 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy
Ομάδα-στόχος Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Ημερομηνία λήξης 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy
Ομάδα-στόχος Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Ημερομηνία λήξης 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy
Ομάδα-στόχος Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Ημερομηνία λήξης March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy
Ομάδα-στόχος Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Ημερομηνία λήξης January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Δραστηριότητα πολιτικής Urban contribution to growth and jobs in the regions
Ομάδα-στόχος All
Ημερομηνία λήξης February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Δραστηριότητα πολιτικής Cohesion Policy 2007-2013
Ομάδα-στόχος All
Ημερομηνία λήξης September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Δραστηριότητα πολιτικής Information and publicity on the Structural Funds
Ομάδα-στόχος Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Ημερομηνία λήξης December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Δραστηριότητα πολιτικής Mid-term review of structural funds
Ομάδα-στόχος Regional and local authorities
Ημερομηνία λήξης 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Δραστηριότητα πολιτικής Follow-up on the White Paper on European Governance
Ομάδα-στόχος Regional and local authorities
Ημερομηνία λήξης 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Δραστηριότητα πολιτικής Regional development and cohesion
Ομάδα-στόχος European citizens
Ημερομηνία λήξης 2004


Τα νέα μας