JEREMIE: Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η Jeremie (Kοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Προωθεί τη χρήση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των χρηματοδοτήσεών τους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, για να επενδύσουν σε ανακυκλούμενα μέσα, όπως τα ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, δανειοδοτήσεων ή εγγυήσεων.

Τα ταμεία αυτά μπορούν να υποστηρίξουν:

 • τη σύσταση νέων επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων·
 • την πρόσβαση επιχειρήσεων (ιδίως ΜΜΕ) σε επενδυτικά κεφάλαια, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εξασφάλιση και τη διεύρυνσή της πρόσβασής τους στην αγορά·
 • την προσανατολισμένη στις επιχειρήσεις έρευνα και ανάπτυξη, τη μεταφορά τεχνολογίας, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα·
 • τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα·
 • τις παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν και διασφαλίζουν βιώσιμες θέσεις εργασίας·

Οι συνεισφορές από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καταβάλλονται σε ταμεία δανειοδοτήσεων, εγγυήσεων ή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, προκειμένου να τα επενδύσουν σε επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να λάβουν τη μορφή εισφοράς κεφαλαίων, δανείων και/ή εγγυήσεων.

Οι αποδόσεις των επενδύσεων επανεπενδύονται σε επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτόν, μια δεξαμενή κονδυλίων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αρκετές φορές, ανακυκλώνοντας τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις, μοχλεύοντας κεφάλαια και αυξάνοντας τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των δημόσιων πόρων που διατίθενται σε ΜΜΕ.

Εναλλακτικά, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν τη διοχέτευση των πόρων του προγράμματος μέσω Ταμείων Συμμετοχών (ΤΣ), τα οποία συστήνονται για να επενδύσουν σε πολλά επενδυτικά ταμεία. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, ωστόσο προσφέρει στις διαχειριστικές αρχές το πλεονέκτημα της δυνατότητας να αναθέτουν την εκτέλεση ορισμένων από τις εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της Jeremie σε έμπειρους επαγγελματίες.

 • Βιωσιμότητα - Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως η Jeremie βασίζονται στην παροχή επιστρεπτέων ενισχύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε επενδύσεις που αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις, με τις οποίες θα εξοφληθούν οι επενδυτές. Αυτό αποτελεί μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις ενισχύσεις που παραδοσιακά παρέχονται μέσω επιχορηγήσεων.
 • Μόχλευση - Ο συνδυασμός των διαρθρωτικών ταμείων με συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης θα αυξήσει ουσιαστικά τους πόρους και θα παράσχει υποστήριξη σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.
 • Ευελιξία - Η Jeremie προσφέρει ευελιξία, τόσο όσον αφορά τη δομή, όσο και τη χρήση των χρηματοδοτήσεων με επενδύσεις εισφοράς κεφαλαίων, δανείων ή εγγυήσεων, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες των συγκεκριμένων χωρών και περιφερειών.
 • Εμπειρογνωμοσύνη - Η Jeremie δίνει τη δυνατότητα στις διαχειριστικές αρχές των διαρθρωτικών ταμείων να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του ιδιωτικού και του τραπεζικού τομέα, αναβαθμίζοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεών τους σε επιχειρήσεις.
 • Εταιρικές σχέσεις - Η εταιρική σχέση μεταξύ της Κοινότητας, της ΕΤΕ και της CEB στο πλαίσιο της Jeremie μπορεί να λειτουργήσει επιπλέον ως ισχυρός καταλύτης για τη συνεργασία μεταξύ χωρών, περιφερειών, ΕΤΕ, CEB, άλλων τραπεζών και επενδυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις, πρωτίστως ΜΜΕ.

Η πλατφόρμα δικτύωσης του JEREMIE English τέθηκε σε λειτουργία το 2009 από την Επιτροπή (ΓΔ Περιφερειακής πολιτικής) σε συνεργασία με το ETE για να στηρίξει την εφαρμογή του JEREMIE.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 Μαΐου 2011: Πέμπτη σύνοδος ολομέλειας - Πλατφόρμα δικτύωσης Jeremie English
 • 29-30 Νοεμβρίου 2010: Jeremie & Jessica: Στόχος η επιτυχής εφαρμογή English
 • 22-23 Οκτωβρίου 2009: Διάσκεψη Jeremie & Jessica: Καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ English
 • Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων: «Μια συντονισμένη προσέγγιση στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)» pdf English
 • Συνόψεις των μελετών αξιολόγησης για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση σε κράτη μέλη/περιφέρειες (εκπονήθηκε από το ΕΤαΕ) pdf English (από το ETE)
 • Οριζόντια μελέτη - Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων συμμετοχών της Jeremie pdf English (Ιούλιος 2009)
 • Νομοθετικές διατάξεις pdf English και καθοδηγητικές σημειώσεις (Ιούλιος 2007 pdf English - Δεκέμβριος 2008 pdf English - Φεβρουάριος 2011pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Σχετικοί σύνδεσμοι

 • EIF-JEREMIE English
 • Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας: πρόσβαση στη χρηματοδότηση English