Προγράμματα

Ο συνόψεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έναρξη των περιόδων προγραμματισμού διατίθενται παρακάτω. Τα προγράμματα εκπονούνται από κάθε Κράτος Μέλος και/ή περιφέρεια, και χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης ή το ταμείο συνοχής. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου