Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Flere værktøjer

 •  
 • Mindre tekst  
 • Større tekst  

Nyheder

  Europa-Kommissionen vedtog i dag det nye grænseoverskridende samarbejdsprogram for Sydbaltikum, "Interreg", mellem kystområderne i Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige. Programmet har et budget på 102 mio. EUR, hvoraf 83 mio. EUR kommer fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

  Kommissær for regionalpolitik, Corina Crețu, sagde: "Interreg-programmerne er konkrete eksempler på, hvordan EU gør en indsats for at hjælpe borgerne med at tackle fælles udfordringer og udnytte fælles potentiale på hovedvækstområder, som her bæredygtig turisme og innovation. Det program, der er blevet vedtaget i dag, betyder, at kystområderne i Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige nu kan få deres integration op i gear."

  Programmet har fokus på miljømæssige foranstaltninger, og der bliver investeringer med henblik på at mindske udledningen af forurening i Østersøen. Det vil også være til støtte for beskyttelsen af natur- og kulturarven med henblik på at udvikle bæredygtige turistaktiviteter i regionen.

  Programmet vil yderligere være til støtte for udviklingen og internationaliseringen af SMV'er og for arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænserne. Endelig vil det bidrage til at gøre transportydelser i Sydbaltikum mere miljøvenlige og samtidig styrke forbindelsesmulighederne i regionen. Tiltagene på disse områder vil blive suppleret af en indsats for at fremme lokale aktørers samarbejdsmuligheder gennem deltagelse i netværk på tværs af grænserne.

  Yderligere oplysninger:

  Kommission iværksætter en offentlig høring over hele EU om de tilbageværende hindringer for grænseoverskridende samarbejde.

  I anledning af "den europæiske samarbejdsdag" og ugen efter fejringen af 25-årsdagen for Interreg, der danner ramme for regionalpolitikkens grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, iværksætter Kommission en offentlig høring over hele EU om de tilbageværende hindringer for grænseoverskridende samarbejde.

  Der findes fortsat juridiske og forvaltningsmæssige grænser, som indebærer en ekstra byrde på aktiviteter hen over grænserne. Af denne årsag er der stadig et væsentligt økonomisk potentiale i vores grænseregioner, der er uudnyttet. Kommissionen vil med denne offentlige høring få mulighed for at høre synspunkter fra de 185 mio. EU-borgere, der bor i grænseregioner, med hensyn til hvilke hindringer de møder i dagligdagen, og hvilke forslag de har til, hvordan man kan tackle disse hindringer.

  EU-kommissær for regionalpolitik Corina Creţu udtalte i Wien i forbindelse med iværksættelsen af høringen: "Der vil i årrækken 2014-2020 blive investeret over 10 mia. EUR fra samhørighedsmidlerne i vores regioner med det formål at fremme grænseoverskridende samarbejde. Men økonomisk støtte er ikke nok, og jeg mener, vi kan gøre endnu mere. I løbet af denne mandatperiode agter Kommissionen at fremsætte konkrete forslag til, hvordan man kan løse de tilbageværende problemer med grænseoverskridende samarbejde, og i denne sammenhæng har vi brug for nyttigt input fra de borger, der står over for disse hindringer i dagligdagen. Jeg nærer tiltro til, at adskillige af jer ikke bare vil deltage i høringen, men også vil sprede budskabet og opfordre medborgere, foreninger og virksomheder til at reagere."

  For at skabe opbakning om sit initiativ har Corina Creţu bedt den øverste ledelse for Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (REGIO) om at bidrage til denne informationsindsamling og skabe opmærksomhed omkring de praktiske fordele ved vores Interreg-programmer. Frem til midten af oktober måned vil embedsmænd fra Kommissionen besøge 11 grænseregioner på tværs af Europa for at møde borgere og deres repræsentanter og undersøge bedste praksis.

  Yderligere oplysninger:

  Inforegio's hjemmeside

  Eurobarometer-undersøgelsen om grænseoverskridende samarbejde

  @EU_Regional / @CorinaCretuEU  #interreg25 #BorderSurveyEU

  https://www.facebook.com/EUinmyregion

  Mere end en tredjedel af EU's befolkning bor og arbejder i Europas grænseregioner. Disse grænser har en direkte og indirekte indvirkning på deres liv. 

  Det europæiske territoriale samarbejde (Interreg-programmerne) spiller en vigtig rolle i fjernelsen af grænsehindringer og i fremme af grænseoverskridende samarbejde. Interreg-projekterne, der har et relativt lille budget, har opnået mange konkrete resultater for borgerne – inden for både grænseoverskridende sikkerhed, transport, uddannelse, energi, sundhedspleje, erhvervsuddannelse og jobskabelse. 

  I perioden 2014-2020 vil der blive investeret mere end 10 mia. EUR i samarbejde mellem regionerne, hvoraf omkring 6,6 mia. EUR vil gå til grænseregionerne. Dette skulle sikre en maksimal indvirkning og en endnu mere effektiv anvendelse af investeringerne. 

  Der findes imidlertid et betydeligt uudnyttet økonomisk potentiale i grænseområderne på grund af manglende tillid eller endog tilstedeværelsen af negative holdninger i nabolandene. GD REGIO har derfor gennemført den først Eurobarometerundersøgelse nogensinde for at finde frem til og kortlægge holdningerne blandt de borgere, der bor i grænseregionerne. Undersøgelsen vil bidrage til mere målrettede EU-interventioner. Der redegøres i det følgende for de vigtigste resultater:

  Bevidsthed om EU-finansierede grænseoverskridende samarbejdsaktiviteter: 

  • En tredjedel (31 %) af befolkningen i grænseregionerne er bekendt med EU-finansierede grænseoverskridende samarbejdsaktiviteter i regionen.
  • Kendskabet er generelt højst blandt de svarpersoner, der bor i grænseregionerne i de central- og østeuropæiske lande.  

  Årsager til at krydse grænsen til et naboland: 

  • Omkring tre fjerdedele (76 %) af svarpersonerne har rejst til et andet land. Svarpersoner, der bor i grænseregionerne i de nord- og centraleuropæiske lande, har generelt rejst mere til udlandet.
  • Der er størst sandsynlighed for, at svarpersonerne rejser til et partnerland med henblik på fritidsaktiviteter, herunder turistbesøg (57 %), efterfulgt af mere end en tredjedel (35 %), der rejser over grænsen for at handle varer eller tjenesteydelser. Kun 14 % rejser i forbindelse med arbejde eller i forretningsøjemed. Irland og Det Forenede Kongerige (Nordirland) er den eneste grænse, hvor mindst halvdelen af alle svarpersonerne har rejst over grænsen for at      besøge venner.

  Niveauet af tillid blandt personer, der bor i grænseregioner:  

  • Et stort flertal (61 %) af svarpersonerne er enige i, at man kan have tillid til de fleste mennesker. Svarpersoner, der bor i de skandinaviske lande, er generelt mest enige i, at man kan have tillid til de fleste mennesker.
  • Der er få forskelle mellem tryghedsniveauerne, når det gælder spørgsmålet om en borger fra et partnerland som nabo (59 % føler sig helt trygge herved), arbejdskollega eller familiemedlem (begge      58 %). Svarpersonerne er mindre trygge ved at have en borger fra et partnerland som chef (49 %). 

  Ting, der opfattes som hindringer for grænseoverskridende samarbejde mellem grænseregioner 

  • Mere end en tredjedel (37 %) opfatter det at bo i en grænseregion som en mulighed, mens kun 4 % mener, at det er en hindring. Halvdelen (55 %) af svarpersonerne siger, at det at bo tæt på grænsen til et partnerland er uden betydning.
  • Mindst halvdelen af svarpersonerne (57 %) nævner forskellige sprog som et problem for grænseoverskridende samarbejde.
  • Mere end fire ud af ti mener, at socioøkonomiske forskelle og juridiske eller administrative forskelle er et problem, mens mindst tre ud af ti personer nævner kulturforskelle eller tilgængelighed som problemer i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde.
  • Kulturforskelle nævnes oftest i området langs den tysk-polske grænse. Tilgængelighed blev oftere nævnt som et problem i vest, særlig i Italien. 

  En nyere Eurobarometerundersøgelse af »Citizens’ awareness and perceptions of EU regional policy (Borgernes kendskab til og opfattelse af EU's regionalpolitik)« fandt, at kun en femtedel af alle borgere (herunder dem, der ikke bor i grænseregioner) havde kendskab til, at der investeres regionale midler på dette område. Resultaterne viser, at der skal gøres mere for at fremme Interreg-programmerne.

  Disse resultater vil blive drøftet på en højtstående konference til fejring af Interregs 25-årsfødselsdag, der tilrettelægges af det luxembourgske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union i samarbejde med Europa-Kommissionen og INTERACT-programmet.

  Flere oplysninger 

Flere nyheder

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people