Slovníček

Další nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Auditní orgán Ceny RegioStars
Certifikační orgán Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Dohoda o partnerství (DoP) Doplňkovost
Doprava ESPON (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost)
Ekonomická a sociální soudržnost Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
Evropská strategie zaměstnanosti (EES) Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)
Evropský nástroj sousedství (ENS) Evropský sociální fond (ESF)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) Finanční nástroje
Finanční opravy Fond solidarity EU
Fond soudržnosti Globální granty
Hodnocení Horské oblasti
INTERACT INTERREG EUROPE
Informace a propagace Inovace
Kontrola a audity Meziregionální spolupráce
Monitorovací výbor Monitorování
Míra spolufinancování N+2
NUTS Nadnárodní spolupráce
Nařízení Nejvzdálenější regiony
Nástroj předvstupní pomoci (NPP) Operační program
Partnerství Platby
Podvod Politika soudržnosti
Pracovní skupina pro Severní Irsko Program EU pro mír a usmíření 2014–2020 (PEACE)
Programová příprava Proporcionalita
Předběžné podmínky Přístupová jednání
Regiony pro hospodářskou změnu Rovné příležitosti
Rozpočet Rozšiřování
Sdílené řízení Strategie Evropa 2020
Státní podpora Subsidiarita
Technická pomoc Transevropské sítě (TEN)
URBACT – program jednotného rozvoje měst Udržitelný rozvoj
Vrácení prostředků Výbor pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů
Výbor regionů Zaměstnanost
Zpráva o soudržnosti Způsobilost výdajů
Zrušení závazků Územní soudržnost
Řídicí orgán Životní prostředí