Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Další nástroje

 •  
 • Zmenšit písmo  
 • Zvětšit písmo  

Novinky

  V tomto zimním čísle časopisu Panorama navštívíme nejvzdálenější regiony EU a podáme zprávu o nedávné Konferenci předsedů, které se zúčastnil i předseda Juncker a komisařka Creţuová. Provedeme analýzu obnovené strategie pro tyto regiony, která jim má pomoci maximálně využívat jejich jedinečné postavení v rámci EU a ve světě obecně, a předložíme informace o projektech a výpovědi aktérů. Ponoříme se také do nedávno zveřejněné strategické zprávy o provádění ESI fondů a najdeme působivé doklady o rozsahu a dopadu těchto investic na život občanů po celém kontinentu.

  Náš regionální profil se tentokrát zaměří na Generalitat Valenciana ve Španělsku. Máme připravené profily projektů a rozhovor s předsedou Ximo Puigem. Podíváme se též na mladé lidi a jejich rozmanité snahy angažovat se v EU a regionální politice prostřednictvím naší blogerské soutěže Evropa v mém regionu, vzdělávacího programu pro mladé žurnalisty a programu Interreg Volunteer Youth.

  Připraveno máme také zpravodajství z nedávného Fóra měst v Rotterdamu ohledně městské agendy EU a příspěvek od nadcházejícího bulharského předsednictví s nástinem vize a priorit. V rubrice „Jak to vidíte vy“ najdete příspěvky z Francie, Itálie a Španělska, v oddílu Projekty navštívíme Belgii, Českou republiku, Německo a Lotyšsko a fotodokumentaci k projektu na Maltě.

  Přeji vám příjemné počtení.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU

  Politika soudržnosti, která zahrnuje všechny regiony silné i slabé , je nezbytná pro úspěch Evropské unie.

  Evropské regiony jsou páteří Evropské unie, a to politicky, hospodářsky, sociálně a kulturně. Pro úspěch Evropy je proto nezbytná pokračující silná podpora regionů po roce 2020. Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) nám umožňují vytvořit skutečný impuls a zvýšit investice. Zajišťují, že Evropa má pro občany smysl a je jim přístupná, čímž podporují spolupráci.

  Od samého počátku zaujalo Bavorsko k reformě ESIF, která se uskuteční po roce 2020, jasné stanovisko. Naším hlavním zájmem, který sdílíme s ostatními evropskými regiony, je udržet vhodnou úroveň ESIF pro všechny evropské regiony. To platí obzvláště pro rozvinutější regiony, jako je Bavorsko, aby z jejich významné regionální pozice i nadále těžili díky vyšší poptávce a přidané hodnotě méně rozvinutí sousedé. Politika společné evropské podpory Evropu sjednocuje, místo aby ji rozdělovala na „dárce“ a „příjemce“.

  V případě silných regionů, jako je Bavorsko, však nejde jen o rozvoj měst a metropolí. Zvláště území sousedící s Českou republikou jsou součástí strukturálně slabších oblastí, a tedy i prioritních oblastí z hlediska intervence Evropského fondu pro regionální rozvoj.

  Regionální politika EU je pro nás nesmírně důležitá, protože má přímý vliv na obyvatele Bavorska a všech ostatních evropských regionů. Mnoho projektů v Bavorsku je možné provádět jen díky prostředkům z EU. Na rozdíl od krátkodobých mechanismů krizového řízení zajišťuje ESIF dlouhodobou finanční podporu během celého rozpočtového období, přičemž prostředky a zdroje jsou předem pevně stanoveny. To umožňuje vysokou úroveň plánování a finanční jistoty. Také to umožňuje usilovat o důležité celoevropské cíle, které nutně nepřinášejí „rychlé zisky“, ale vyžadují spíše dlouhodobou politickou výdrž. Dlouhodobé, udržitelné, grantové ESIF by neměly být nahrazeny selektivními, krátkodobými finančními nástroji; místo toho by se mělo zachovat jejich strategické, sdílené a na výsledky orientované financování projektů.

  Evropským mottem po roce 2020 by mělo být „budujme mosty, ne zdi“. Všechny strany by měly spolupracovat, aniž by docházelo ke zbytečným rozporům. To vyžaduje ještě silnější přeshraniční spolupráci. K evropské integraci bezesporu přispěly programy Interreg. Spolupráce se sousedními zeměmi je pro místní obyvatele jasným ukazatelem přidané hodnoty stabilní Evropy – pohraniční oblasti z minulosti se stávají místem pro setkávání v budoucnosti.

  Také se musí posilovat nový politický přístup, jako jsou makroregionální strategie, a v nadnárodních programech EU musí nastat další rozvoj součinnosti. Bavorsko, předsedající země Strategie EU pro alpský region (EUSALP), se zavazuje posílit po roce 2020 makroregionální strategie EU. Také je pevně odhodlané omezit byrokratickou zátěž v rozpočtové politice, a tak posílit soběstačnost a zároveň zajistit, že regionální pomoc si uchová svou přidanou hodnotu.

  Evropská politika soudržnosti je skutečným projevem evropské solidarity – silnější strany podporují ty slabší. Bavorsko to chápe a oceňuje. Při svém přerodu ze zemědělské země na zemi inovací mělo samo užitek ze solidarity ostatních. Dnes bavorské společnosti spolupracují s partnery po celé Evropě. Strategická evropská regionální politika má proto v hledáčku všechny evropské regiony, včetně těch rozvinutějších. To je jediný způsob, jak můžeme posílit sociální a regionální soudržnost v členských státech a mezi nimi, a přitom podpořit hospodářský úspěch všech regionů. Pokud v tom budeme úspěšní a místní obyvatelé pocítí konkrétní pozitivní výsledky evropské spolupráce, značně vzroste jejich důvěra v EU.

  BEATE MERKOVÁ

  Bavorská státní ministryně pro evropské záležitosti a regionální vztahy

  Panorama 62: Boosting innovation across the regions

  Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů, vysvětluje, jak nedávno spuštěná iniciativa #CohesionAlliance usiluje o zvýšení povědomí evropských občanů o hlavní investiční politice EU.

   

  Tento rok se Evropské unii nesporně podařilo zabránit v Nizozemsku a Francii dvěma populistickým a zvláště nebezpečným hrozbám pro jednotu Unie. Důkaz její touhy provádět reformy lze nalézt na té nejvyšší úrovni v úvahách Unie o budoucnosti Evropy. Stojí však na rozcestí.

  Jsou tu snahy reformovat, někdy i k lepšímu, ale „staré“ politiky nadále představují hrozbu – především politika soudržnosti a společná zemědělská politika. Zároveň se objevují nové výzvy, jako je Brexit nebo potřeba více se věnovat bezpečnosti občanů, obraně, řízení migrace a uprchlíků a zahraniční politice.

  V takové situaci by bylo chybou zvolit si nesprávné cíle, a proto Evropský výbor regionů (VR) stojí za silnou a efektivní politikou soudržnosti, která je viditelná občanům.

  Abychom ji dokázali lépe obhájit, byla zavedena Aliance pro soudržnost, neboli #CohesionAlliance. Přestože se jedná o hlavní investiční politiku EU, ví obecná veřejnost o politice soudržnosti jen velmi málo. Je zde sklon zapomínat na to, jak by Evropa bez této politiky vypadala.

  Čísla hovoří jasně

  Jak bylo zdůrazněno v diskuzním materiálu o budoucnosti finančních prostředků EU, nemělo by se zapomínat na to, že v letech 2007–2013 poskytla politika soudržnosti finanční pomoc 121 400 začínajících podniků a zhruba 400 000 malých a středních podniků (MSP); dále na 94 955 výzkumných projektů a 33 556 projektů spolupráce mezi MSP a výzkumnými středisky, na 41 600 nových stálých pracovních míst souvisejících s výzkumem, na rekonstrukci 1500 km železničních tratí v transevropské dopravní síti a konečně také 49,7 milionu účastníků intervencí s cílem posílit lidský kapitál, přičemž téměř u poloviny z nich to vedlo k získání nových dovedností.

  V zájmu občanů patří k politice soudržnosti Evropa, která nabízí ochranu, a to zvláště před negativními důsledky globalizace. Není také náhoda, že podpora této politiky ze strany občanů stabilně stoupá, jak je vidět v nedávném průzkumu Eurobarometru z června 2017, kde se 78 % občanů vyjádřilo tak, že regionální investice EU mají pozitivní dopad na jejich město nebo region.

  Tato ochrana je hmatatelná – čísla mluví sama za sebe –, ale politika soudržnosti přesto patří k evropským politikám, na které se nejvíce útočí v situaci, kdy očekáváme, v budoucnosti, dramatické snižování ve víceletém finančním rámci (VFR), zvláště v důsledku odchodu Spojeného království z EU.

  Moje analýza je následující: VR sám nemůže tuto politiku obhájit a dosáhnout očekávaných výsledků. Prostřednictvím programu #CohesionAlliance musí být katalyzátorem všech iniciativ soudržnosti, které se organizují na jednotlivých územích. Těchto iniciativ je mnoho a mají vynikající kvalitu: města, regiony, občanské společnosti, hospodářský svět, sdružení a sítě – ty všechny se mobilizují, aby pro budoucnost navrhly novou politiku soudržnosti.

  Cílem není přijmout neměnné zásady pevné politiky soudržnosti, právě naopak. Řešením je ukázat, že aby politika soudržnosti mohla pokračovat, musí se transformovat – spolehnutím se na její ustavující zásady a na účinnou triádu založenou na územní soudržnosti, mobilizaci soukromého sektoru prostřednictvím vhodných finančních nástrojů a účasti na flexibilnějším Paktu o stabilitě a růstu.

  Stanovisko VR „ve prospěch silné a účinné evropské politiky soudržnosti po roce 2020“ zdůrazňuje tento směr: rozpočet odpovídající naším ambicím, opětovné potvrzení zásady partnerství založené na územním přístupu, výrazné zjednodušení postupů, obzvláště týkajících se řízení a kontroly, na základě zásad diferenciace a proporcionality, silnější vazby na strukturální reformy prostřednictvím předběžných podmínek, nové indikátory pro přidělování finančních prostředků, které lépe berou v úvahu rozdíly v rámci regionu, a lepší viditelnost výsledků.

  Spojení sil

  Právě kolem těchto zásad se spojily VR a hlavní sdružení místních orgánů (CPMR, AER, Eurocities, CEMR, AEBR), aby vytvořily platformu #CohesionAlliance s cílem sjednotit všechny iniciativy, které lze identifikovat v rámci těchto obecných zásad. VR se tak může stát institucionálním mluvčím pro požadavky území a občanů při jednáních o budoucnosti VFR a při tvorbě budoucích nařízení, kterými se bude řídit využívání evropských strukturálních a investičních fondů.

  Po přijetí stanoviska VR 12. května 2017 a zahájení významné iniciativy #CohesionAlliance 18. května politicky spustíme tuto platformu při příležitosti Evropského týdne regionů a měst 9. října.

  Mým cílem je učinit tuto iniciativu co nejhmatatelnější a co nejviditelnější, aby dosáhla maximálního možného počtu místních, regionálních, národních a evropských volených zástupců a aby se dostala i k těm, kdo každodenně pociťují přidanou hodnotu politiky soudržnosti.

  Právě z tohoto důvodu bude toto sdružení 10. října jádrem setkání výboru „Regionálního rozvoje“ Evropského parlamentu a výboru „Územní soudržnosti“ VR. Bude nezbytné společně s komisařkou Creţuovou předat 15. listopadu tyto myšlenky Radě pro obecné záležitosti, aby se i nadále zvyšovalo povědomí těch členských států, které budou provádět rozpočtová rozhodnutí klíčová pro budoucnost Evropy.

  Společně se sdružením spojíme své síly, abychom v zájmu všech Evropanů obhájili politiku soudržnosti.

Další aktuality

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people