Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Další nástroje

 

Novinky

  Podzimní vydání časopisu Panorama je k dispozici ke stažení. Věnuje se celé řadě témat od urbanistiky po mezinárodní spolupráci a energetiku.

  Tentokrát se zaměřujeme na Litvu. Vilius Šapoka, litevský ministr financí, v našem rozhovoru vysvětluje, jak Litva využila financování EU ke zlepšení konkurenceschopnosti a produktivity skrze investice do rozvoje podnikání. Tento rozhovor doplňují podrobné profily pěti nových projektů. Rubrika Zachyceno na fotoaparát se tentokrát zaměřuje na projekty financované v německém regionu Porýní-Falc.

  Dále se podíváme na to, jak politika soudržnosti podporuje udržitelnou energetiku a společnost s nízkou uhlíkovou stopou, na naše strategická partnerství s městy po celém světě v rámci programu Mezinárodní spolupráce měst, a podělíme se o výsledky nedávné zprávy, která se věnuje podnikání v Chorvatsku, České republice, Portugalsku a na Slovensku.

  Představíme vítěze letošních soutěží „EU v mém regionu“ pro fotografy a bloggery a ohlédneme se za nedávno skončeným projektem Road Trip, jehož osm účastníků se nám na konci jejich dobrodružství podařilo dohnat v Berlíně. V sekci projektů zavítáme na Gibraltar a do Rumunska a Německa.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  Fondy EHP a Norska jsou finanční příspěvky Islandu, Lichtenštejnska a Norska na podporu evropské solidarity a soudržnosti. V programovém období 20142021 bylo na projekty poskytnuto 2,8 miliardy EUR, což posílilo investice EU ve střední a jižní Evropě.

  Island, Lichtenštejnsko a Norsko úzce spolupracují s EU a jsou součástí jednotného trhu na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP). To zahrnuje společný cíl snížit sociální a ekonomické rozdíly napříč EHP.

  K tomu tyto země přispívají prostřednictvím fondů EHP a Norska. Tyto fondy stejně jako fond soudržnosti EU podporují ty členské státy EU, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele činí méně než 90 % průměru EU. Jejich priority odrážejí priority EU: zelená, konkurenceschopná Evropa podporující začlenění. 

  Fondy EHP/Norska nedávno v souladu s prioritami EU pro současné období financování zřídily regionální fondy, jejichž cílem řešit nezaměstnanost mladých lidí a podporovat přeshraniční spolupráci.

  Dosažení maximálního účinku

  Na začátku programového období každá přijímací země navrhne ve dvoustranném memorandu o porozumění s dárcovskou zemí priority pro investice. Během jednání probíhají konzultace s Evropskou komisí, aby se zabránilo duplicitě a aby bylo zajištěno, že financování bude mířit tam, kde bude mít největší vliv. Programy prováděné v rámci těchto fondů musí odpovídat pravidlům EU i normám v oblasti lidských práv, řádné správy, udržitelného rozvoje a rovnosti žen a mužů. 

  Fondy EU a fondy EHP se navzájem doplňují a obvykle jsou spravovány stejným řídícím orgánem na vnitrostátní úrovni. Jeden fond může podporovat druhý, například podporou růstu pilotního projektu či financováním jiného aspektu stejného projektu. Fondy také financují projekty, u kterých je obtížné najít financování na úrovni EU nebo vnitrostátní úrovni, aby se zabránilo duplicitě. Fondy EU i fondy EHP úspěšně podporují využívání jiných zdrojů veřejného a soukromého financování. 

  Hlavním cílem fondů je posílit dvoustranné vztahy mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a přijímacími zeměmi. Jejich priority reagují na společné evropské problémy, díky čemuž mají dárcovské a přijímací země zkušenosti a také zájem o spolupráci. Fondy jsou vyčleněny na usnadnění a podporu dvoustranných partnerství mezi veřejnými institucemi, soukromými společnostmi, nevládními organizacemi a výzkumnými institucemi na všech úrovních. V každém programovém období jsou podporovány tisíce projektů, například spolupráce při výzkumu, společné projekty malých a středních podniků nebo vzájemné výměny a školení zaměstnanců.

  Podpora demokracie

  Charakteristickým rysem fondů EHP je to, že nejméně 10 % finančních prostředků je přímo určeno organizacím občanské společnosti v každé z přijímacích zemí. Cílem je vytvořit dlouhodobou udržitelnost a kapacitu sektoru občanské společnosti při podpoře demokratické účasti, aktivního občanství a lidských práv. 

  Rada Evropy, OECD a Agentura EU pro základní práva jsou partnery několika programů a projektů a přispívají svými odbornými znalostmi v oblasti boje proti diskriminaci, sociálního začleňování, hospodářského rozvoje a řádné správy. V mnoha přijímacích zemích je mimořádným zájmem fondů posílit postavení ohrožených skupin a menšin, například romské populace.

  Prioritní odvětví fondů EHP a Norska v letech 2014–2021

  • Inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost
  • Sociální začleňování, zaměstnanost mladých lidí a snížení chudoby
  • Životní prostředí, energetika, změna klimatu a nízkouhlíkové hospodářství
  • Kultura, občanská společnost, řádná správa a základní práva
  • Spravedlnost a vnitřní věci

  Další informace

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  Díky financování z EFRR zavedl v minulých letech Dolnorakouský zdravotní a sociální fond NÖGUS řadu iniciativ a projektů zaměřených na spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi Dolním Rakouskem a sousedními zeměmi. Cílem je zajistit, aby lidé žijící po obou stranách hranice mohli v zemi obdržet lékařskou péči. Tento velmi úspěšný projekt vedl k tomu, že všechny přeshraniční aktivity byly v září 2017 zahrnuty do společného rámce známého jako Healthacross.

  Healthacross znamená opatření zdravotní péče bez hranic. Tuto značku nyní přivádí k životu mezinárodní spolupráce a inovativní projekty v oblasti zdravotnictví v příhraničních regionech mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou a mezi Dolním Rakouskem a Slovenskem.

  Specializovaný tým vedený ředitelkou Elke Ledlovou, která je zdravotnickou asistentkou, postupuje v souladu s heslem „V příhraničním regionu se ujímají evropské nápady“ a v případě opatření zdravotní péče v ještě větší míře potírá hranice: „Svou prací chceme pomoci vybudovat mosty mezi Dolním Rakouskem a dalšími evropskými zeměmi, aby lidé na obou stranách hranice mohli využívat péči v blízkosti svého bydliště.“

  Přeshraniční projekty mají spoustu výhod. Pacienti se mohou sami rozhodnout, na které straně hranice by se chtěli nechat ošetřit, a rovněž mohou využívat léčbu v místě. To má význam zejména v naléhavých případech, a mohlo by to dokonce zachránit život, pokud je nejbližší nemocnice nebo nejbližší dostupná ambulance na druhé straně hranice. Možnost čerpat zkušenosti z jiných zemí, které lze využít v Dolních Rakousích, poskytují i mezinárodní sítě a spolupráce.

  Péče napříč obcemi

  Čeští pacienti navštěvují regionální nemocnici v Gmündu

  Přeshraniční spolupráce usnadnila lidem každodenní život zejména v regionech, kde leží města Gmünd a České Velenice. Regionální nemocnice Waldviertel-Gmünd leží přímo na hranici, přičemž nejbližší ambulantní středisko na české straně je vzdáleno více než 30 kilometrů, a nejbližší nemocnice je dokonce ještě dál – 60 kilometrů.

  Výsledkem projektu je to, že české pojišťovny budou svým pacientům hradit léčebné výlohy. Pacientům a zaměstnancům nemocnice pomáhají s komunikací tlumočníci a česky mluvící personál. V současné době probíhají diskuse se zúčastněnými organizacemi v jižních Čechách, aby se rozsah péče o české pacienty v Gmündu rozšířil z pouhé ambulantní péče na péči lůžkovou. Kromě toho budou vytvořeny příležitosti pro dlouhodobou spolupráci v rámci přeshraničních zdravotních středisek Cross-border Health Cubes v Gmündu/Českých Velenicích. 

  Radioterapie pro obyvatele Dolních Rakous v nemocnici Znojmo

  V roce 2018 se v rámci získávání prvních zkušeností s prováděním projektu dostane 15 pacientům z klinik ve Weinviertel – v Mistelbachu, Hollabrunnu a Kremsu – radiační terapie ve znojemské nemocnici. 

  Přeshraniční spolupráce v oblasti záchranné služby s Jihomoravským a Jihočeským krajem
  Dolní Rakousy už podepsaly dohodu o poskytování záchranné služby s Jihomoravským a Jihočeským krajem. Dalším krokem bude přizpůsobení softwaru, což profesionalizuje komunikaci mezi střediskem tísňového volání 144 v Dolních Rakousích a středisky tísňového volání v Jihomoravském a Jihočeském kraji. Cílem je usnadnit přeshraniční záchranné operace. Zajistí se tak rychlá vzájemná pomoc v naléhavých situacích bez byrokratických překážek. 

  Centrum pro léčbu endometriózy v regionální nemocnici Melk

  Základem pro první centrum léčby endometriózy s certifikátem EU v Dolních Rakousích se stala výměna poznatků mezi regionální nemocnicí Melk a nemocnicí ve Znojmě. Ta má tuto oblast na starosti a centrum, kde pacientky nyní mohou být diagnostikovány a léčeny rychleji, už má. Endometriózou, což je chronické onemocnění, k jehož příznakům patří silné bolesti a neschopnost mít děti, je postižena každá desátá žena v reprodukčním věku.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Další aktuality

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people