Právní předpisy

Další nástroje

 

Vzhledem k výši rozpočtu politiky soudržnosti EU (351,8 miliardy EUR v období 2014-2020) je nezbytné upozorňovat potenciální příjemce na stávající možnosti financování a informovat občany o výsledcích těchto investic.
S veřejnými prostředky je navíc nutno nakládat maximálně transparentně, aby je bylo možno veřejně kontrolovat. Členské státy musí proto poskytovat pravidelné a úplné informace o dostupných investičních příležitostech a programech a musí zveřejňovat informace o projektech a příjemcích.
Informační a komunikační pravidla politiky soudržnosti Evropské unie jsou stanovena zde:

Stručný nástin hlavních požadavků ohledně informování a komunikace o politice soudržnosti:
Povinnosti členských států a řídicích orgánů:

  • příprava komunikační strategie pro každý operační program,
  • vytvoření jednoho webu či portálu, který bude poskytovat informace o všech operačních programech v dané zemi,
  • informování potenciálních příjemců o možnostech financování,
  • informování občanů o úspěších politiky soudržnosti,
  • uspořádání akce u příležitosti zahájení programu,
  • realizace jedné velké informační akce ročně,
  • zveřejnění seznamu operací (projektů a příjemců), (je třeba aktualizovat každých šest měsíců).

Povinnosti příjemců prostředků z projektů:

  • V místech realizace projektů, u nichž veřejný příspěvek činí více než 500 000 EUR, je třeba postavit billboardy a pamětní desky.
  • Tyto billboardy a pamětní desky musí obsahovat vlajku EU, stejně jako zmínku o EU a příslušném fondu či fondech.
  • Příjemci, kteří provozují vlastní webové stránky, musí na těchto webových stránkách uvést poděkování za přijatou podporu ze strany EU.

Povinností řídicího orgánu daného programu je příjemce o těchto povinnostech informovat. Řídicí orgán dále musí monitorovat dodržování těchto pravidel a plnit vlastní komunikační povinnosti.
Informace o logotypech a znaku EU:
Technické charakteristiky informačních a komunikačních opatření pro operace budou spolu s pokyny pro vytvoření znaku a vymezením standardních barev obsaženy v prováděcím právním předpisu. Mezitím můžete využít další informace o použití znaku EU.

Další informace

Pro projekty, které jsou spolufinancovány z rozpočtu operačních programů pro období 2007-2013, nadále platí pravidla programového období 2007-2013!

Nařízení Komise 1828/2006

Archivy