JESSICA: společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Další nástroje

 •  
 • Zmenšit písmo  
 • Zvětšit písmo  

Iniciativa JESSICA - Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí - vznikla na popud Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Pomocí mechanismů finančního inženýrství podporuje udržitelný městský rozvoj a obnovu.

Země EU se mohou rozhodnout, že investují část finančních prostředků jim přidělených strukturálními fondy EU do revolvingových fondů, aby pomohly opětovnému využití finančních prostředků a urychlily tak investice do městských oblastí Evropy.

JESSICA prosazuje udržitelný městský rozvoj tím, že podporuje projekty v následujících oblastech:

 • městská infrastruktura - včetně dopravy, vody / odpadních vod, energie
 • kulturní dědictví a památky - pro účely turistického ruchu a další udržitelné způsoby využití
 • nové využití bývalých průmyslových prostor - včetně asanace a dekontaminace
 • vytváření nových komerčních podlahových ploch pro MSP, odvětví IT a/nebo výzkumu a vývoje
 • univerzitní budovy - lékařská, biotechnologická a další specializovaná zařízení
 • zlepšování energetické účinnosti.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) jsou přidělovány příspěvky fondům městského rozvoje, které je investují do partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo jiných projektů obsažených v integrovaném plánu udržitelného městského rozvoje. Tyto investice mohou mít podobu vlastního kapitálu, půjček a/nebo záruk.

Řídící orgány se také mohou rozhodnout přidělovat prostředky z fondů městského rozvoje pomocí holdingových fondů (HF), které jsou zakládány za účelem investování do několika fondů městského rozvoje.

Není to povinné, ale poskytuje to výhodu řídícím orgánům, neboť mohou postoupit některé úkoly potřebné k provádění iniciativy JESSICA odborníkům.

Kvůli revolvingové povaze nástrojů jsou výnosy z investic investovány zpět do nových projektů v oblasti městského rozvoje, čímž dochází k opakovanému upotřebení veřejných financí a podpoře udržitelnosti a využití státních peněz a peněz plynoucích z EU.

 • Udržitelnost - podstatou nástrojů finančního inženýrství, jako je JESSICA, je poskytování splatné pomoci ze strukturálních fondů na investice, které mají generovat výnosy a takto vracet investované prostředky investorům. To nabízí udržitelnější alternativu k pomoci tradičně poskytované prostřednictvím grantů.
 • Oživení - kombinací strukturálních fondů s jinými, potenciálně již existujícími zdroji financování JESSICA posílí zdroje a usnadní poskytnutí podpory většímu počtu projektů.
 • Flexibilita - JESSICA nabízí flexibilitu, jak pokud jde o strukturu, tak co se týče využití finančních prostředků prostřednictvím investic vlastního kapitálu, dluhových nebo záručních investic, které mohou být přizpůsobeny specifickým potřebám jednotlivých zemí a regionů.
 • Odbornost - JESSICA umožňuje orgánům spravujícím strukturální fondy a větším i menším městům navázat spolupráci se soukromým a bankovním sektorem. To pomáhá využívat dalších investic a technických a finančních kapacit při realizaci a řízení projektů.
 • Partnerství - JESSICA je výsledkem partnerství Komise, EIB a CEB. Může fungovat i jako silný katalyzátor pro navazování partnerství mezi zeměmi, regiony, městy, EIB, CEB, dalšími bankami, investory atd. s cílem řešit problémy městských oblastí.

Na podporu provádění nástroje JESSICA spustila Komise (GŘ pro regionální politiku) ve spolupráci s EIB/CEB a EIF v roce 2009 kontaktní síť JESSICA .

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady Evropy: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • JESSICA evaluation studies English analyzující trh kvůli nástrojům finančního inženýrství za účelem podpory udržitelného městského rozvoje a doporučení či návrhy náležitého postupu v příslušných členských státech a regionech.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • Legislative provisions and guidance notes English týkající se nástrojů finančního inženýrství.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Zvláštní nástroje podpory

Související odkazy

 • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais