JEREMIE: společné evropské zdroje pro nejmenší až střední podniky

Další nástroje

 

Iniciativa JEREMIE - Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky - vznikla na popud Evropské komise a Evropského investičního fondu. Prosazuje využívání nástrojů finančního inženýrství ke zlepšení přístupu MSP k finančním prostředkům pomocí intervencí strukturálních fondů.

Země EU mohou využít část finančních prostředků jim přidělených evropskými strukturálními fondy na investice do revolvingových nástrojů, jako jsou fondy rizikového kapitálu, zápůjčkové či záruční fondy.

Tyto finanční prostředky mohou rovněž podporovat:

 • budování nových podniků nebo rozšiřování podniků stávajících;
 • přístup podniků (zejména MSP) k investičnímu kapitálu za účelem modernizace a diverzifikace jejich činnosti, tvorby nových produktů, zajištění a rozšíření přístupu na trh;
 • obchodně zaměřený výzkum a vývoj, přenos technologií, inovace a podnikání;
 • technologickou modernizaci výrobních struktur s cílem přispět k dosažení cílů nízkouhlíkové ekonomiky;
 • produktivní investice, které vytvářejí a ochraňují udržitelná pracovní místa

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) jsou přidělovány příspěvky zápůjčkovým fondům, záručním fondům či fondům rizikového kapitálu na investice do podniků. Tyto investice mohou mít podobu vlastního kapitálu, půjček a/nebo záruk.

Výnosy z investic jsou investovány zpět do podniků. Tímto způsobem mohou být sdílené finanční prostředky upotřebeny několikrát, čímž dochází k opakovanému využití veřejných financí, investování vypůjčeného kapitálu a posilování udržitelnosti a využití veřejných prostředků přidělených MSP.

Řídící orgány se také mohou rozhodnout přidělovat prostředky z programu pomocí holdingových fondů (HF), které jsou zakládány za účelem investování do několika investičních fondů. Není to povinné, ale poskytuje to výhodu řídícím orgánům, neboť mohou postoupit některé úkoly potřebné k provádění iniciativy JEREMIE odborníkům.

 • Udržitelnost - podstatou nástrojů finančního inženýrství je poskytování splatné pomoci ze strukturálních fondů na investice, které mají generovat výnosy a takto vracet investované prostředky investorům. To nabízí udržitelnější alternativu k pomoci tradičně poskytované prostřednictvím grantů.
 • Oživení - kombinace strukturálních fondů s doplňkovými zdroji investic posílí zdroje a zajistí podporu většímu počtu podniků.
 • Flexibilita - JEREMIE nabízí flexibilitu, jak pokud jde o strukturu, tak co se týče využití finančních prostředků prostřednictvím investic vlastního kapitálu, dluhových nebo záručních investic, které mohou být přizpůsobeny specifickým potřebám jednotlivých zemí a regionů.
 • Odbornost - JEREMIE umožňuje orgánům spravujícím strukturální fondy využívat odborné kvalifikace bankovního a soukromého sektorua zvyšovat tak efektivitu investic do podniků.
 • Partnerství - partnerství, které navázala Komise, EIF a EIB v rámci iniciativy JEREMIE, může fungovat i jako silný katalyzátor spolupráce mezi zeměmi, regiony, EIF, EIB, dalšími bankami a investory s cílem řešit otázku přístupu podniků, zejména MSP, k finančním prostředkům.

Na podporu provádění nástroje JEREMIE spustila Komise (GŘ pro regionální politiku) ve spolupráci s EIF v roce 2009 kontaktní síť JEREMIE English.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English
 • Memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí a Evropským investičním fondem: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (vytvořil EIF)
 • Horizontální studie - Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures pdf English (červenec 2009)
 • Legislative provisions pdf English a instruktážní poznámky (July 2007 pdf English - December 2008 pdf English - February 2011pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) týkající se nástrojů finančního inženýrství.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Související odkazy

 • EIF-JEREMIE English
 • Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • GŘ pro průmysl a podnikání: přístup k financím English