Operační program 'Technická pomoc'

program v rámci cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

  •  
  • Zmenšit písmo  
  • Zvětšit písmo  

Dne 27. prosince 2007 Evropská komise schválila pro Českou republiku operační program Technická pomoc na období 2007–2013. Operační program spadá pod cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a jeho celkový rozpočet činí přibližně 292 milionů EUR. Investice Společenství prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí přibližně 248 milionů EUR, což představuje asi 0,9 % celkových investic EU, které jsou pro Českou republiku na období 2007–2013 vyhrazeny v rámci politiky soudržnosti.

1. Účel a cíl programu

V porovnání s obdobím 2004–2006 přináší programové období 2007–2013 zvýšení počtu operačních programů pro Českou republiku a přídělu finančních prostředků EU. Při provádění se bude třeba více zaměřit na tyto aspekty: hospodářský růst, znalostní ekonomika, inovace a zaměstnanost. Program bude na oplátku vyžadovat dobré řízení, koordinaci, hodnocení a monitorování. Celkovým cílem programu je podpořit a zlepšit řízení, koordinaci a monitorování programů, které jsou spolufinancovány z fondů EU.

2. Očekávaný dopad investic

Program by měl až o 20 % omezit administrativní postupy v souvislosti s prováděním programů EU. Počet osob zaměstnaných v České republice v rámci provádění politiky soudržnosti by se měl zvýšit ze stávajících 132 na 345 v roce 2015.

3. Prioritní osy

Program obsahuje tyto prioritní osy:

Prioritní osa 1a: Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence [přibližně 10,3 % celkového rozpočtu]

Prioritní osa 1b: Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,16 % celkového rozpočtu]

V porovnání s předchozími programovými obdobími v České republice v současné době probíhá podstatně více operačních programů financovaných ze strany EU. Následkem toho je více třeba koordinovat kvalitu a řídící postupy. Vzhledem k tomu, že je finančních prostředků z EU stále více, bude třeba pro řízení programů zřídit regionální administrativní struktury. Zajištěním efektivního řízení a podporou koordinace by se mělo zabránit vzniku problémů, nebo alespoň zmírnit jejich dopad.

Prioritní osa 2a: Monitorování – cíl Konvergence [přibližně 19,7 % celkového rozpočtu]

Prioritní osa 2b: Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,32 % celkového rozpočtu]

Za účelem zajištění souladu s předpisy EU odpovídají za kvalitu pomoci poskytované v rámci každého operačního programu řídící orgány a monitorovací výbory. Pro monitorování, řízení a hodnocení aktivit programu bude zřízen nový integrovaný monitorovací systém. Systém budou využívat řídící orgány a jiné subjekty zapojené do provádění operačních programů.

Prioritní osa 3a: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence [přibližně 41,2 % celkového rozpočtu]

Prioritní osa 3b: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,67 % celkového rozpočtu]

K zajištění náležitého uplatňování formálních postupů a využití absorpční kapacity je nezbytná dobrá úroveň administrativy. Finanční prostředky musí být navíc vynakládány v souladu se zásadami řádné finanční správy.

Prioritní osa 4a: Publicita – Cíl Konvergence [přibližně 27,3 % celkového rozpočtu]

Prioritní osa 4b: Publicita – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost [přibližně 0,45 % celkového rozpočtu]

Tato prioritní osa se zaměřuje na koordinaci informací a publicitu v souvislosti s prováděním politiky soudržnosti. Cílem je podávat úplné a přesné informace. Pro organizace zapojené do provádění programu bude vytvořena platforma pro spolupráci v oblasti publicity a informací.

Finanční a technické informace

Operační program 'Technická pomoc'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ16UPO001

Number of decision

C(2007)6920

Datum konečného schválení

27/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence 25 500 000 4 500 000 30 000 000
Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 394 806 69 672 464 478
Monitorování – cíl Konvergence 48 767 022 8 605 946 57 372 968
Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 789 613 139 344 928 957
Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence 102 000 000 18 000 000 120 000 000
Administrativní a absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1 658 186 292 622 1 950 808
Publicita – cíl Konvergence 67 568 088 11 923 781 79 491 869
Publicita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1 105 457 195 081 1 300 538
Celkově 247 783 172 43 726 446 291 509 618