Operační program 'Výzkum a vývoj pro inovace'

Multiregionální operační program v rámci cíle „konvergence“ spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

  •  
  • Zmenšit písmo  
  • Zvětšit písmo  

Dne 25. září 2008 schválila Evropská komise multiregionální operační program pro všechny české regiony (kromě Prahy) na období 2007–2013.

Program „Výzkum a vývoj pro inovace“ spadá do rámce stanoveného pro cíl „konvergence“ a jeho celkový rozpočet činí přibližně 2,4 miliardy EUR. Společenství přispívá prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou asi 2,1 miliardy EUR, což představuje přibližně 7,9 % veškerých investic EU v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013 určených pro Českou republiku.

1. Cíl a účel programu

Při svém přistoupení k EU byla Česká republika zahrnuta do integračního procesu pro vnitrostátní politiky týkající se výzkumu, vývoje a inovací a souvisejících oblastí, které určila Lisabonská strategie (Závěry z jednání Evropské rady, která prováděla přezkum Lisabonské strategie v Bruselu ve dnech 22. a 23. března 2005). Stejně jako ostatní členské státy EU vidí Česká republika klíč k růstu své konkurenceschopnosti ve výzkumu a vývoji, schopnostech svých podniků týkajících se inovací, zvyšování kvality svých lidských zdrojů a využívání informačních a komunikačních technologií. Proto je jednou z priorit České republiky na období 2007–2013 posílit růst konkurenceschopnosti země a orientace směrem ke znalostní ekonomice. Vytvoření vysoce kvalifikovaných pracovních míst by rovněž mělo pomoci k tomu, aby se z českých regionů stala důležitá místa koncentrace výše zmíněných činností v Evropě.

2. Očekávaný dopad investic

V rámci programu by mělo být vytvořeno asi 2 500 nových pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje. Celkové výdaje na výzkum a vývoj jakožto podíl hrubého domácího produktu by se měly zvýšit z 1,42 % na 2,2 %. Souhrnný index inovací by měl narůst z 0,26 na 0,36 a zároveň by měla být poskytnuta podpora pěti střediskům excelence.

3. Priority

Operační program „Výzkum a vývoj“ pro inovace je rozdělen podle následujících priorit:

Priorita č. 1: Evropská střediska excelence [přibližně 33,1 % veškerých finančních prostředků]

Hlavním cílem této priority je vytvoření několika středisek excelence, která by měla představovat dobře vybavená střediska výzkumu a vývoje s moderní výzkumnou infrastrukturou, jež budou schopna přispět k vytváření sítí a užšímu propojení předních českých týmů výzkumu a vývoje, předních mezinárodních výzkumných organizací a evropských výzkumných infrastruktur. Díky tomuto úsilí vzniknou v českých konvergenčních regionech mezinárodně atraktivní partneři, tj. výzkumné subjekty s jasným výzkumným programem a prominentním profilem.

Priorita č. 2: Regionální střediska výzkumu a vývoje [přibližně 33,1 % veškerých finančních prostředků]

V rámci této priority bude podpořena tvorba a rozvoj pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje s kvalitním vybavením a se zaměřením na aplikovaný výzkum a posílení spolupráce s oblastí aplikace (podniky, nemocnice atd.) v závislosti na potřebách regionu. Cílem regionálních středisek výzkumu a vývoje je stát se významnými partnery pro spolupráci s uvedenými oblastmi aplikace (podniky, nemocnicemi atd.) včetně partnerství s inovačními malými a středními podniky a ostatními klastry. Díky pokroku ve znalostech, přizpůsobení a přenosu technologií a know-how budou tato střediska schopna významným způsobem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky v českých regionech.

Priorita č. 3: Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje [přibližně 10,3 % veškerých finančních prostředků]

Tato priorita se soustředí na některá horizontální průřezová témata, která jsou nezbytná pro úspěšné provádění projektů v rámci prioritních os č. 1 a 2. Je přístupná i pro jiné potenciální příjemce za tím účelem, aby byla komercializace a popularizace výzkumu začleněna do agendy co možná největšího počtu českých institucí zabývajících se výzkumem a vývojem.

Priorita č. 4: Infrastruktura pro univerzitní vzdělávání v oblasti výzkumu [přibližně 20 % veškerých finančních prostředků]

Hlavním cílem této priority je podpora vývoje kvalitní infrastruktury univerzit, aby se zvýšila kapacita terciárního vzdělávání a vytvořily se podmínky pro zlepšení kvality vzdělávání. Tento typ investic představuje předpoklad pro kvantitativní a kvalitativní nárůst nabídky lidských zdrojů potřebných pro výzkum a inovace. Toto úsilí doplňuje činnost podporovanou operačním programem Evropského sociálního fondu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, jehož cílem je zlepšení kvality a významu terciárního vzdělávání a posílení role univerzit.

Priorita č. 5: Technická podpora [přibližně 3,5 % celkových finančních prostředků]

Cílem této prioritní osy je podpora činností vykonávaných řídícím orgánem pro zajištění účinného provádění operačního programu: příprava, sledování, administrativní podpora, hodnocení, audit a kontroly.

Finanční a technické informace

Operační program 'Výzkum a vývoj pro inovace'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO012

Number of decision

C/2008/5344

Datum konečného schválení

25/09/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Evropská střediska excelence 685 395 373 120 952 125 806 347 498
Regionální střediska výzkumu a vývoje 685 395 373 120 952 125 806 347 498
Evropská střediska excelence 213 280 131 37 637 671 250 917 802
Infrastruktura pro univerzitní vzdělávání v oblasti výzkumu 414 136 177 73 082 855 487 219 032
Technická podpora 72 473 830 12 789 500 85 263 330
Celkově 2 070 680 884 365 414 276 2 436 095 160