Operační program 'Severovýchod'

Program spadající do cíle Konvergence, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR)

Česká republika

Další nástroje

  •  
  • Zmenšit písmo  
  • Zvětšit písmo  

Evropská Komise dne 3. prosince 2007 schválila regionální operacní program pro region NUTS II Strední Cechy v Ceské republice. Tento program obsahuje podporu Spolecenství tomuto regionu v rámci cíle Konvergence. Celkový rozpocet programu je približne 658 milionu EUR a pomoc Spolecenství prostrednictvím EFRR ciní 559 milionu EUR (asi 2 % všech financních prostredku EU investovaných v Ceské republice v rámci politiky soudržnosti pro období 2007–2013).

1. Úcel a cíl investic EU

Celkovým cílem je podpora ekonomického, sociálního, územne vyváženého a udržitelného rozvoje regionu Severovýchod s ohledem na jeho specifické potreby a zdroje a se zamerením na dopravní infrastrukturu, rozvoj mest a venkova, podnikání a cestovní ruch. Tohoto cíle bude dosaženo pri úzké koordinaci s cinnostmi provádenými dalšími operacními programy na vnitrostátní úrovni.

2. Ocekávaný dopad investic

V rámci programu bude postaveno 30 km nových silnic a opraveno 120 km silnic. Bude vybudováno 20 km nových cyklostezek. Uskutecní se témer 300 projektu v oblasti cestovního ruchu a približne 35 ha ploch se revitalizuje a ozdraví. Program též významne prispeje ke zvýšení pritažlivosti mest regionu.

3. Priority

Prioritou programu je zlepšit pritažlivost regionu pro investory, podniky a obyvatele. Zvýšená pritažlivost regionu prispeje k priblížení se prumerné sociálne-ekonomické úrovni EU. Program je rozdelen podle následujících priorit:

Priorita 1: Rozvoj dopravní infrastruktury

Cílem této priority je zlepšit regionální infrastrukturu silnicní a letecké dopravy, zejména její páterní sít, vcetne infrastruktury mezinárodních verejných letišt, a zlepšit dopravní obslužnost v celém regionu s ohledem na ochranu životního prostredí a dodržování zásad udržitelnosti.

Priorita 2: Rozvoj mestských a venkovských oblastí

Tato priorita se soustredí na zmenšení místních rozdílu mezi mestskými a venkovskými oblastmi v regionu Severovýchod, predevším v oblasti kvality života, lidských zdroju, obcanské vybavenosti a udržitelnosti. Zakládá se na skutecné potrebe podporovat rozvoj mestských a venkovských oblastí, jenž povede k jejich zvýšené hospodárské výkonnosti a konkurenceschopnosti, k jejich spolupráci a soudržnosti, jakož i ke zvýšení životní úrovne a pritažlivosti života v regionu pri respektování zásad udržitelnosti.

Priorita 3: Cestovní ruch

Tato priorita se soustreduje na zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodárské prosperite regionu a na míre zamestnanosti a to tak, že bude využit stávající potenciál regionu a zlepšena kvalita a rozsah infrastruktury a služeb v oblasti cestovního ruchu pri respektování zásad udržitelnosti. Oblast cestovního ruchu má být duležitým nástrojem pro rust prosperity v celém regionu soudržnosti. Navrhované oblasti intervence byly rozpracovány do rady opatrení, která se zamerují na rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti cestovního ruchu a budou mít dopad na tvorbu pracovních míst.

Priorita 4: Rozvoj podnikatelského prostredí

Cíl této priority se zakládá na konkrétních cílech a soustredí se zejména na podnikatelskou infrastrukturu a podporu spolupráce mezi podniky a vzdelávacími institucemi, což jsou nezbytné podmínky pro vyvážený rozvoj celého regionu.

Priorita 5: Technická pomoc

Pri provádení programu je též plánována technická pomoc. K dispozici je financní podpora na pokrytí administrativy, dozoru a kontroly.

Finanční a technické informace

Operační program 'Severovýchod'

Typ zásahu

Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce

2007CZ161PO005

Number of decision

C/2007/6110

Datum konečného schválení

03/12/2007

Členění financí na jednotlivé prioritní osy

Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Rozvoj dopravní infrastruktury 242 889 314 42 862 819 285 752 133
Rozvoj městských a venkovských oblastí 223 195 587 39 387 457 262 583 044
Cestovní ruch 144 420 673 25 486 004 169 906 677
Rozvoj podnikatelského prostředí 26 258 304 4 633 819 30 892 123
Technická pomoc 19 693 728 3 475 364 23 169 092
Celkově 656 457 606 115 845 463 772 303 069