Navigation path

Additional tools

Rozvojové programy


Slovensko

Operačný program 'Technická pomoc'

Program v rámci cieľa Konvergencia, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Európska komisia schválila 26. septembra 2007 operačný program pre Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. Operačný program „Technická pomoc“ spadá do rámca cieľa Konvergencia s celkovým rozpočtom približne 114 miliónov EUR. Investície Spoločenstva prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sú približne 97 miliónov EUR, čo predstavuje asi 0,8 % celkových investícií EÚ pre Slovensko v rámci kohéznej politiky na roky 2007 – 2013.

1. Zámer a cieľ programu

583

Celkové ciele operačného programu sú tieto:

  • zabezpečenie účinného a transparentného riadenia. Tieto ciele by sa mali dosiahnuť vytvorením jednotného implementačného prostredia, ktoré zvyšuje účinné využívanie finančných prostriedkov EÚ. Dôležitými nástrojmi budú strategické hodnotenia a analýzy
  • posilnenie a podpora kapacity administratívneho riadenia financií EÚ
  • zabezpečenie fungovania monitorovacieho systému
  • zvýšenie úrovne informovanosti verejnosti
  • zabezpečenie transparentného a účinného finančného riadenia.

V rámci programu sa budú financovať kontrolné a audítorské aktivity a zabezpečí sa účinné fungovanie IT systému a posilnenie kapacít administratívneho a finančného riadenia. Zavedenie a podpora verejno-súkromných partnerstiev (PPP) pomôže dosiahnuť posilnenie kapacity administratívneho a finančného riadenia, ako aj nepriamu pomoc.

2. Očakávaný vplyv investícií

Operačný program na Slovensku zabezpečí zlepšenie kapacít správy v oblasti riadenia, monitorovania, hodnotenia a informácií a tiež v oblastiach finančného riadenia, kontroly a auditu.

3. Priority

Cieľmi operačného programu „Technická pomoc na roky 2007 – 2013“ na Slovensku sa zabezpečí účinné, efektívne a riadne (finančné) hospodárenie, implementácia, kontrola a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 – 2013. V súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom tieto snahy prispejú k plneniu strategického cieľa zvýšiť konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársku výkonnosť v regiónoch Slovenska.

Štruktúru operačného programu „Technická pomoc na roky 2007 – 2013“ predstavujú tieto priority:

Priorita 1: Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilnenie administratívnych kapacít v týchto oblastiach [približne 55,0 % celkových finančných prostriedkov]

Špecifickým cieľom tejto priority je zvýšiť kvalitu riadenia, koordinácie, implementácie, informovania, monitorovania a hodnotenia pomoci implementovanej v kontexte slovenského národného strategického referenčného rámca (NSRR). Ďalším cieľom je podporiť účinné vykonávanie úloh centrálneho koordinačného orgánu ako hlavného koordinačného orgánu pre štrukturálne fondy a Kohézny fond v rokoch 2007 – 2013.

Priorita 2: Finančné riadenie, kontrola, audit a posilnenie administratívnych kapacít v týchto oblastiach [približne 45,0 % celkových finančných prostriedkov]

Špecifickým cieľom tejto priority je zvýšiť kvalitu finančného riadenia, kontroly a auditu, ako aj koordinácia týchto aktivít. Okrem toho programom sa zavedú nástroje, ktorými sa zabezpečí nepriama forma pomoci prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a certifikačného orgánu, ako aj audítorského orgánu.

4. Riadiaci orgán

Office of the Government
Námestie slobody 1
SK-813 70 Bratislava 1
Juraj, Gmiterko
Tel.: +421 2 5729 5966
Fax.: +421 2 5249 7595
E-mail.: juraj.gmiterko@vlada.gov.sk

Finančné a technické informácie

Názov : Operačný program 'Technická pomoc'

Intervenčný typ : Operačný program

CCI č. : 2007SK161PO007

Č. rozhodnutia : C/2007/4450 final

Dátum schválenia - konečné : 2007-09-24

Rozbor financií podľa prioritnej osi
Prioritná os Investícia z prostriedkov EÚ Národný verejný príspevok Celkový verejný príspevok
Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilnenie administratívnych kapacít v týchto oblastiach 53 680 782 9 473 079 63 153 861
Finančné riadenie, kontrola, audit a posilnenie administratívnych kapacít v týchto oblastiach 43 920 639 7 750 701 51 671 340
Celkom 97 601 421 17 223 780 114 825 201
Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá