Navigation path

Additional tools

Príjemcovia prostriedkov v rámci politiky súdržnosti Európskej únie

Podľa vykonávacích pravidiel upravujúcich použitie peňažných prostriedkov na roky 2007 - 2013 (ES č. 1828/2006) musia riadiace orgány v členských štátoch zverejňovať informácie o všetkých priamych príjemcoch prostriedkov z európskej kohéznej politiky. Údaje musia zahŕňať meno príjemcu, názvy operácií a výšku sumy pochádzajúcu z verejných financií pridelenú operáciám. Táto mapa poskytuje odkazy na zoznamy príjemcov prostriedkov z ESF, ktoré sú k dispozícii na príslušných internetových stránkach v členských štátoch. Upozorňujeme, že na uvedených informáciách sa stále pracuje a môžu sa priebežne aktualizovať na základe údajov, ktoré Komisia dostáva od členských štátov.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte regio-infopub@ec.europa.eu..

Northern Periphery Central Europe Baltic Sea North West Europe Açores - Madeira - Canarias Alpine Space South East Europe Mediterranean Atlantic Area South West Europe North Sea Indian Ocean Area Caribbean Area
  • Zverejnené zoznamy príjemcov prostriedkov z EFRR
  • Zatiaľ nezverejnené
 

Dôlezité oznámenie:
Európska komisia spravuje túto internetovú stránku s cieľom uľahčiť verejnosti prístup k informáciám. Upozorňujeme, že tieto odkazy priamo kontrolujú členské štáty a riadiace orgány Európskej únie, a preto nespadajú pod správu služieb Komisie. Za obsah týchto stránok nesú výhradnú zodpovednosť členské štáty a príslušné riadiace orgány. Zoznam odkazov na tejto internetovej stránke je založený na informáciách poskytnutých členskými štátmi. Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci. Obsah a podrobnosti, ako aj spôsob prezentovania informácií na internetových stránkach, sa môže značne líšiť v závislosti od jednotlivých členských štátov. Európska komisia preto nemôže zaručiť presnosť ani úplnosť poskytnutých údajov a informácií a neprijíma žiadnu zodpovednosť za ich použitie.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá