Navigation path

Additional tools

Бенефициенти по политиката на сближаване на Европейския съюз

Транснационално сътрудничество

Всички преки бенефициенти по европейската политика на сближаване трябва да бъдат публикувани от управляващите органи съгласно правилата, уреждащи изпълнението на фондовете за периода 2007—2013 г. (Регламент (ЕО) № 1828/2006). Информацията трябва да съдържа името на бенефициента, наименованията на дейностите и размера на публичното финансиране, предвидено за дейностите. На картата са представени преки връзки към списъците на бенефициентите по Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Страниците със списъците на бенефициентите в интернет са изготвени от съответните държави членки. Тази информация се предлага и за програмите за трансгранично сътрудничество, в които участват държави по Инструмента за предприсъединителна помощ IPA. Обърнете внимание, че поместената по-долу информацията е „В процес на разработване” и подлежи на актуализиране в съответствие с информацията, която Комисията получава от държавите членки.
За допълнителна информация се свържете с regio-infopub@ec.europa.eu.

Northern Periphery Central Europe Baltic Sea North West Europe Açores - Madeira - Canarias Alpine Space South East Europe Mediterranean Atlantic Area South West Europe North Sea Indian Ocean Area Caribbean Area
  • Списъци на публикуваните бенефициенти по ЕФРР
  • Все още непубликувани
 

Важна информация:
Европейската комисия поддържа тази страница в интернет, за да улесни публичния достъп до информация. Моля, обърнете внимание на това, че тези препратки се контролират от държавите-членки и от управляващите органи на Европейския съюз и не са под контрола на службите на Комисията. Отговорността за съдържанието на тези страници се носи единствено от съответните държави-членки и управляващите органи. Поместеният на тази интернет страница списък с връзки е изготвен въз основа на информация, предоставена от държави-членки. Списъкът не е непременно изчерпателен. Степента на покритие и задълбочеността на информацията, както и начина на нейното представяне на страниците в интернет, може широко да варира в зависимост от държавата-членка. В този смисъл, Европейската комисия не може да гарантира точността или изчерпателността на предоставените данни или информация, нито поема отговорности или задължения за тяхната употреба.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии