Navigation path

Additional tools

Príjemcovia prostriedkov v rámci politiky súdržnosti Európskej únie

Podľa vykonávacích pravidiel upravujúcich použitie peňažných prostriedkov na roky 2007 - 2013 (ES č. 1828/2006) musia riadiace orgány v členských štátoch zverejňovať informácie o všetkých priamych príjemcoch prostriedkov z európskej kohéznej politiky. Údaje musia zahŕňať meno príjemcu, názvy operácií a výšku sumy pochádzajúcu z verejných financií pridelenú operáciám. Táto mapa poskytuje odkazy na zoznamy príjemcov prostriedkov z ESF, ktoré sú k dispozícii na príslušných internetových stránkach v členských štátoch. Upozorňujeme, že na uvedených informáciách sa stále pracuje a môžu sa priebežne aktualizovať na základe údajov, ktoré Komisia dostáva od členských štátov. Ak zistíte, že niektorý odkaz nefunguje, kontaktujte priamo riadiace orgány alebo regio-infopub@ec.europa.eu.

Ak chcete zobraziť príjemcov prostriedkov z regionálnych programov, kliknite na mapu.

Publication of the ERDF beneficiaries Portugal Portugal Ireland United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg España
  • Zverejnené zoznamy príjemcov prostriedkov z EFRR
  • Zatiaľ nezverejnené
 

Príjemcovia prostriedkov z programov medziregionálnej spolupráce a vytvárania sietí:


Dôlezité oznámenie:
Európska komisia spravuje túto internetovú stránku s cieľom uľahčiť verejnosti prístup k informáciám. Upozorňujeme, že tieto odkazy priamo kontrolujú členské štáty a riadiace orgány Európskej únie, a preto nespadajú pod správu služieb Komisie. Za obsah týchto stránok nesú výhradnú zodpovednosť členské štáty a príslušné riadiace orgány. Zoznam odkazov na tejto internetovej stránke je založený na informáciách poskytnutých členskými štátmi. Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci. Obsah a podrobnosti, ako aj spôsob prezentovania informácií na internetových stránkach, sa môže značne líšiť v závislosti od jednotlivých členských štátov. Európska komisia preto nemôže zaručiť presnosť ani úplnosť poskytnutých údajov a informácií a neprijíma žiadnu zodpovednosť za ich použitie.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá