Navigation path

Additional tools

Benefiċjarji tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea

Jeħtieġ li informazzjoni dwar il-benefiċjarji diretti kollha tal-politika ta' Koeżjoni Ewropea għandha tiġij ppubblikata mill-Awtoritajiet Amministrattivi fl-Istati Membri skont ir-regoli li jirregolaw l-implimentazzjoni tal-fondi 2007-2013 (KE Nru 1828/2006). Din l-informazzjoni għandu jkun fiha l-isem tal-benefiċjarju, l-ismijiet tal-operazzjonijiet u l-ammont ta' finanzjament pubbliku allokat ghall-operazzjonijiet. Il-mappa tipprovdi links ghal-listi ta' beneficjarji tal-FSE disponibbli fuq il-websajts rispettivi fl-Istati Membri. Jekk jogħġbok innota li l-informazzjoni t'hawn taħt 'Ghadu Qieghed Isir Xoghol Fuqha' u hija soġġetta għal aġġornamenti bbazati fuq informazzjoni li l-Kummissjoni tirċievi mingħand l-Istati Membri.
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil regio-infopub@ec.europa.eu.

Map Ireland Portugal Portugal United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg
  • Listi ta’ benefiċjarji tal-FEŻR ippubblikati
  • Għadhom mhux ippubblikati
 

Avviz importanti:
Il-Kummissjoni Ewropea taggorna din il-webpage biex tiffacilita l-access pubbliku ghall-informazzjoni. Jekk joghgbok innota li dawn il-links huma taht il-kontroll tal-Istati Membri u tal-Awtoritajiet Amministrattivi tal-Unjoni Ewropea u mhumiex taht il-kontroll tas-servizzi tal-Kummissjoni. Il-kontenut ta' dawn is-siti huwa taht ir-responsabbiltà unika tal-Istati Membri u tal-Awtoritajiet Amministrattivi koncernati. Il-lista tal-links fuq din il-webpage hija bbazata fuq informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri. Il-lista mhijiex necessarjament wahda ezawrijenti. Il-livell ta' kopertura u ta' dettall kif ukoll il-mod kif inhi pprezentata l-informazzjoni fuq is-siti tal-internet jistghu jvarjaw hafna skont l-Istat Membru. Ghaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tiggarantixxi l-precizjoni jew is-shuhija tad-dejta jew tal-informazzjoni pprovduta, u lanqas ma taccetta r-responsabbiltà jew obbligi fir-rigward ta' xi uzu li jsir minnha.

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a