Navigation path

Additional tools

Spolupráca medzi regiónmi a krajinami

Európska územná spolupráca

Európska územná spolupráca, základný kameň európskej integrácie, je mimoriadne dôležitá z hľadiska vytvorenia spoločného európskeho priestoru. Má jasnú európsku pridanú hodnotu – pomáha zaistiť, aby hranice nepredstavovali prekážky, prispieva k zblíženiu Európanov a riešeniu spoločných problémov, uľahčuje výmenu nápadov a podporuje strategické činnosti zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov.

Makroregionálne stratégie

Makroregionálna stratégia predstavuje integrovaný rámec schválený Európskou radou, ktorý môžu okrem iného podporovať aj európske štrukturálne a investičné fondy. Zaoberá sa bežnými výzvami, ktorým čelí vymedzená geografická oblasť zahŕňajúca členské štáty a tretie krajiny, ktoré sa nachádzajú v tej istej geografickej oblasti a môžu ťažiť z posilnenej spolupráce, čo prispieva k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

EÚ vypracovala 3 stratégie, ktoré sú zacielené na makroregióny.

Európska rada z 19. – 20. decembra 2013 vyzvala Komisiu v spolupráci s členskými štátmi, aby vypracovala stratégiu EÚ pre alpský región. Končený termín na predloženie návrhu je polovica roka 2015.

Medzinárodná spolupráca

Európska únia ponúka nečlenským krajinám svoje skúsenosti s procesom regionálneho rozvoja.

Iné formy spolupráce a nadväzovania kontaktov

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá