Navigation path

Additional tools

Sadarbība starp reģioniem un valstīm

Eiropas teritoriālā sadarbība

Eiropas teritoriālajai sadarbībai ir galvenā loma kopējas Eiropas telpas veidošanā, un tā ir Eiropas integrācijas stūrakmens. Šī sadarbība Eiropai dod nepārprotamu pievienoto vērtību: gādājot, lai robežas nebūtu šķērslis eiropiešu satuvināšanai, palīdzot risināt kopējas problēmas, sekmējot ideju un labas prakses apmaiņu un mudinot uz stratēģisku rīcību kopējo mērķu sasniegšanā.

Makroreģionālās stratēģijas

A Makroreģionālā stratēģija ir Eiropadomes apstiprināta integrēta sistēma, ko cita starpā var atbalstīt Eiropas strukturālie un investīciju fondi, lai risinātu kopīgas problēmas, ar kurām saskaras noteikts ģeogrāfiskais apgabals saistībā ar dalībvalstīm un trešajām valstīm, kuras atrodas šajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā, tādējādi ļaujot gūt labumu no sadarbības nostiprināšanas, kas veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Eiropas Savienība ir ieviesusi 3 stratēģijas, kas aptver vairākas darbības jomas un kas veltītas abiem “makroreģioniem”.

Eiropadome 2013. gada 19.–20. decembrī aicināja Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt ES stratēģiju Alpu reģionam. Priekšlikums jāiesniedz 2015. gada vidū.

Starptautiskā sadarbība

Eiropas Savienība dalās ar ārpussavienības valstīm pieredzē par reģionālo attīstību.

Citi sadarbības veidi

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi