Navigation path

Additional tools

Сътрудничество и изграждане на контакти

Европейско териториално сътрудничество

Европейското териториално сътрудничество е от важно значение за изграждането на общо европейско пространство и е в основата на европейската интеграция. То има ясна добавена стойност за Европа: предотвратява превръщането на границите в бариери, сближава европейските граждани, помага за разрешаването на общи проблеми, улеснява обмена на идеи и активи и насърчава стратегическите усилия за постигане на общите цели.

Макрорегионални стратегии

"Макрорегионалната стратегия" представлява интегрирана рамка, одобрена от Европейския съвет, която може да бъде подкрепена от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от други инструменти, с цел намиране на решения на общите предизвикателства в определен географски район, засягащи държавите членки и трети държави, разположени в същия географски район, които по този начин се възползват от засиленото сътрудничество, допринасящо за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

Европейският съюз въведе 3 стратегии, обхващащи няколко политики, насочени към макрорегионите.

На своето заседание на 19 – 20 декември 2013 г. Европейският съвет призова Комисията да изготви в сътрудничество със страните от ЕС европейска стратегия за региона на Алпите. Срокът за представяне на предложение е средата на 2015 г.

Международно сътрудничество

Европейският съюз споделя опит със страни извън ЕС относно процеса на регионално развитие.

Други форми на сътрудничество и работа в мрежа

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии