Navigation path

Additional tools

Konsultacje: Polityka regionalna

Otwarte konsultacje: prosimy o udział w otwartej konsultacji

Zamknięte konsultacje: rezultaty zamkniętych konsultacji

Otwarte konsultacje

Tytuł & Opis Aktywność polityki Grupa docelowa Data zamknięcia

Konsultacje społeczne dotyczące miejskiego wymiaru polityki UE – najważniejsze elementy unijnej agendy miejskiej

Polityki Regionalnej i Miejskiej

wszyscy obywatele i organizacje, zainteresowane podmioty zajmujące się rozwojem miast na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, a także państwa członkowskie, organizacje, instytuty badawcze i uczelnie wyższe oraz przedsiębiorstwa

18/07/2014 - 26/09/2014

Konsultacje społeczne w sprawie strategii UE na rzecz regionu alpejskiego

konsultacje dotyczą wszystkich głównych dziedzin polityki (transport, energia, środowisko, handel, zatrudnienie, badania itp.)

państwa członkowskie, władze lokalne i regionalne, organy międzyrządowe i pozarządowe, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie i ogół społeczeństwa

16/07/2014 - 15/10/2014

Zamknięte konsultacje

Tytuł & Opis Aktywność polityki Grupa docelowa Data zamknięcia

Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EN)

Polityka regionalna

Państwa członkowskie, państwa nienależące do UE, władze lokalne i regionalne, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwo

25/10/2013 - 17/01/2014

Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Green Public Procurement

Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society

From 19 September to 14 December 2012

Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

From 12.11.2010 to 31.01.2011

Social, Economic and Territorial Cohesion

Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens

From 12.11.2010 to 31.01.2011

Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...

Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public

12.04.2010

Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej – różnorodność terytorialna siłą Europy.

Więcej informacji na temat konsultacji

Polityka spójności

Państwa Członkowskie, regiony, miasta, instytucje wspólnotowe, partnerzy ekonomiczno-społeczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, szkoły wyższe i obywatele

28.02.2009

Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

For more information of this consultation

Cohesion Policy

Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.

31.12.2008

Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość

Konsultacje te zostały ogłoszone przez Danutę Hübner 12 września 2007r. w dniu przyjęcia komunikatu „Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość” (KOM/2007/507wersja ostateczna i SEC/2007/1112). Skierowane są do instytucji europejskich, Państw Członkowskich, regionów oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością tych regionów (działacze regionalni, przedstawiciele stowarzyszeń, związki zawodowe, wyższe uczelnie i pracownicy naukowi...). Konsultacje zakończą się 31 marca 2008r.

Celem konsultacji jest zastanowienie się nad przyszłością europejskiej strategii na rzecz RUP. Zostały zdefiniowane cztery obszary tematyczne (które nie są jedyne) jako odzwierciedlenie najważniejszych wyzwań dla tych regionów: zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne i zarządzanie przepływami migracyjnymi, rolnictwo i polityka morska UE. Wypowiedzi będą mogły również dotyczyć kwestii zawartych w komunikacie i jego załączniku .

Wypowiedzi powinny być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: REGIO-CONSULTATION-COMMUNICATION-RUP@ec.europa.eu , i powinny zawierać wyraźnie zaznaczoną nazwę instytucji oraz jej dane. Wszystkie uwagi i wypowiedzi zostaną upublicznione podczas trwania konsultacji. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że Komisja Europejska nie będzie ich tłumaczyć.

Więcej informacji na temat konsultacji

Polityka spójności

Państwa Członkowskie, regiony, miasta, instytucje wspólnotowe, partnerzy ekonomiczno-społeczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, szkoły wyższe i obywatele

31 marca 2008r.

Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

This consultation was launched by Commissioner Danuta Hübner on 27 September 2007 during the "Fourth European Forum on Cohesion" It aims to collect ideas and contributions on the question of how the Union's cohesion policy should adapt to new challenges and how its delivery can be improved in order to maximise its impact in the future.

The consultation is open until 31 January 2008. Contributions are expected from Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens. They should be based on a number of questions (link to: new page with questions) which were published in the European Commission's Fourth Report on Economic and Social Cohesion and which are listed below.

Contributions should be sent to this E-mail address: consultation-cohesion@ec.europa.eu clearly mentioning the name of the institution including contact details. All contributions (link to: new page as indicated below) will be made available to the public.

A report on this consultation will be presented in spring 2008, together with the Fifth Progress Report on Economic and Social Cohesion.

More Information about the consultation

Cohesion Policy

Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens

January 31, 2008

Polityka spójności a miasta: udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach.

Podczas nieformalnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za politykę regionalną, które miało miejsce 6 grudnia w Bristolu w Wielkiej Brytanii, komisarz Danuta Hübner przedstawiła roboczy dokument „Polityka spójności a miasta: udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach”. Dokument ustala kalendarz działań promujących podejście bardziej strategiczne i bardziej zintegrowane rozwoju obszarów miejskich, które miałoby sprzyjać większemu otwarciu na wzrost, zatrudnienie, integrację społeczną i jakość środowiska naturalnego. Propozycje są częścią reformy polityki spójności opracowanej przez Komisję na lata 2007-2013.

Konsultacje publiczne dotyczące dokumentu Komisji właśnie się rozpoczęły i potrwają do 17 lutego 2006r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane i posłużą do opracowania ostatecznej wersji Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności, dokumentu, który ustali ramy i nowe priorytety dla programów finansowanych przez Unię na lata 2007-2013.

Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania do 17 lutego 2006r.

Tekst konsultacji: Udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach

Jeśli macie Państwo pytania, bądź chcecie wyrazić swoją opinię, zachęcamy do kontaktowania się z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej (E-mail).

Więcej informacji

Udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach

Wszyscy

17 lutego 2006r.

Polityka spójności a miasta: udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach.

Podczas nieformalnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za politykę regionalną, które miało miejsce 6 grudnia w Bristolu w Wielkiej Brytanii, komisarz Danuta Hübner przedstawiła roboczy dokument „Polityka spójności a miasta: udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach”. Dokument ustala kalendarz działań promujących podejście bardziej strategiczne i bardziej zintegrowane rozwoju obszarów miejskich, które miałoby sprzyjać większemu otwarciu na wzrost, zatrudnienie, integrację społeczną i jakość środowiska naturalnego. Propozycje są częścią reformy polityki spójności opracowanej przez Komisję na lata 2007-2013.

Konsultacje publiczne dotyczące dokumentu Komisji właśnie się rozpoczęły i potrwają do 17 lutego 2006r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane i posłużą do opracowania ostatecznej wersji Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności, dokumentu, który ustali ramy i nowe priorytety dla programów finansowanych przez Unię na lata 2007-2013.

Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania do 17 lutego 2006r.

Tekst konsultacji: Udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach

Jeśli macie Państwo pytania, bądź chcecie wyrazić swoją opinię, zachęcamy do kontaktowania się z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej (E-mail).

Więcej informacji

Udział obszarów miejskich we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w regionach

Wszyscy

17 lutego 2006r.

Polityka spójności na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013

Pierwszym krokiem poprzedzającym dyskusję na temat priorytetów następnej generacji europejskich programów polityki spójności, będzie opublikowanie przez Komisję, w dniu 6 lipca 2005 r., projektu strategicznych wytycznych Wspólnoty, zatytułowanych „Polityka spójności na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia: strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007- 2013” pdf. Wytyczne ustanawiają ramy dla nowych programów, które będą wspierane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności.

Programy te mają na celu propagowanie równoważonego, harmonijnego i trwałego rozwoju w całej UE oraz poprawę jakości życia obywateli Europy. Kluczowym kryterium decydującym o uruchamianiu programów w przyszłości będzie ich wkład na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia warunków sprzyjających zatrudnieniu, zgodnie z ożywioną agendą lizbońską, co zostało uzgodnione przez Państwa Członkowskie podczas spotkania wiosennej Rady Europejskiej w marcu 2005 r.

Ponieważ środki dostępne w programach polityki spójności dla Państw Członkowskich i regionów są ograniczone, przewidziano konsultacje mające pomóc w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

  • w jakim zakresie, jeżeli w ogóle, w politykę spójności powinny zostać włączone nowe elementy sprzyjające wzrostowi zatrudnienia i wspierające agendę lizbońską?
  • zdaniem Państwa, które elementy dla wzrostu zatrudnienia można uznać za najważniejsze, a które są dla tego wzrostu mniej ważne lub marginalne?
  • w jaki sposób polityka spójności może wspomóc bardziej zrównoważony rozwój, w tym tworzenie silnych wspólnot w obszarach miejskich i wiejskich?
  • w jakim zakresie aspekt terytorialny może odegrać ważną rolę w polityce spójności i wsparciu agendy wzrostu zatrudnienia?

Wyniki konsultacji będą pomocne w opracowaniu ostatecznego kształtu wytycznych, jakie Komisja przedstawi Radzie. Z tego względu Komisja zaprasza wszystkich zaangażowanych w tę tematykę do wzięcia udziału w konsultacjach i oczekuje uwag przed 30 września 2005.

Report on the public consultation pdf

Polityka Spójności 2007-2013

Wszyscy

Wrzesień 30, 2005

Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

This document was developed by the Commission in collaboration with the informal working group, Structural Funds Information TEAM (SFIT). It has already been the subject of an initial consultation with those responsible for information activities in the Member States, who have access to a SFIT space created on the CIRCA platform, which is within the Europa website.

DG Regional Policy now wishes to open this consultation to all those in charge of Structural Funds information activities. Participants are invited to submit observations on the text pdf and to make further suggestions based on of their practical experiences .

As a reminder, this practical guide is a dynamic tool which will be continuously enriched thanks to examples of good practices undertaken within the various programmes. These examples can be proposed as they develop. The deadline for the consultation does not apply to these examples.

Information and publicity on the Structural Funds

Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.

December 15, 2003

Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

In the context of the mid-term review of structural funds interventions, the Commission intends to prepare some guidelines, which aim to help regions in the appraisal and selection of investment projects relating to electronic communications within their co-financed programmes.

These guidelines set out some general criteria and modalities for the financing of electronic communications infrastructure, with particular emphasis on broadband networks.

The Commission wishes to consult all interested parties, and in particular regional and local authorities, and invite them to submit their observations on this draft working paper and to avail of the opportunity to express their own views.

Read the contributions of other actors

Mid-term review of structural funds

Regional and local authorities

5 July 2003

Dialogue with associations of local and regional authorities

In the context of the follow-up on the White Paper on European Gouvernance , the Commission intends to prepare a Communication during the first half of a 2003, which provides the framework for dialogue with associations of local and regional authorities and outlines the objective of, and the procedure for this dialogue.

In order to prepare this Communication, the Commission presents a number of essential principles in this working paper, which define its relationship with associations of territorial actors and managers and the scope of this dialogue.

The Commission wishes to encourage all interested parties, and in particular European associations of local and regional organisations, to submit their observations on this working paper and to avail of the opportunity to express their own views and to read the contributions of other actors.

Follow-up on the White Paper on European Governance

Regional and local authorities

23 May 2003

Regional development and cohesion in the European Union

The future of European cohesion policy is an issue that directly concerns the lives of a large number of European citizens. With this policy, the European Union helps promote the adjustment of regions whose development is lagging behind, the conversion of areas facing structural difficulties, the diversification of rural areas affected by agricultural decline and the regeneration of urban areas in decline.

But are the results really worth the amounts invested? Should there really be solidarity measures at European level? Should it be stepped up in an enlarged Union? What priorities should be set ?

More information

Regional development and cohesion

European citizens

2001-2004

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe