Опазване на околната среда и ефективно използване на ресурсите

Политиката на сближаване на ЕС подкрепя устойчивия растеж, като насърчава управлението на водите и отпадъците, щадящите околната среда и иновативните чисти технологии, както и мерките за опазване на въздуха, биологичното разнообразие и природата.

Допълнителни

 

Структурните и инвестиционните фондове на ЕС помагат за опазването и съхраняването на природните ресурси, като например водите, природата и биологичното разнообразие, чистия въздух и суровините. Това включва инвестиране в необходимата инфраструктура за пречистване на отпадни води и управление на отпадъците (например за рециклиране), но също така и мерки за наблюдение на състоянието на околната среда или развитие на зелена инфраструктура. Така околната среда се превръща в източник на икономически растеж и нови работни места.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020