Заетост и пазар на труда

Политиката на сближаване на ЕС инвестира в областта на заетостта и дългосрочния растеж в Европа. Тя подкрепя стратегията „Европа 2020“, която цели 75 % от хората на възраст между 20 и 64 г. да си намерят работа до 2020 г.

Допълнителни

 

„Заетост и трудова мобилност“ е един от единадесетте приоритета на политиката на сближаване през 2014 – 2020 г. („тематична цел 8“).

Ще бъдат направени инвестиции в подкрепа на активната политика на пазара на труда, самостоятелната заетост, институциите на пазара на труда, активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, младежката заетост и други мерки, предназначени да поощрят заетостта и трудовата мобилност.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020