Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Допълнителни

 

Новини

  Есенното издание на списание „Панорама“ вече е достъпно за изтегляне и то обхваща широк набор от теми, вариращи от градски проблеми до международно сътрудничество и политика в областта на енергетиката

  Държавата, към която сме насочили този път вниманието ви, е Литва. Включили сме интервю с министъра на финансите, Вилиус Сапока, който разяснява как Литва е използвала финансовата помощ от ЕС, за да подобри своята конкурентоспособност и производителност чрез инвестиции в областта на развитието на бизнеса. Това е илюстрирано с подробни профили на пет проекта. В раздел „Заснето с камера“ сме представили проекти, финансирани в немския регион Рейнланд-Пфалц.

  Разгледали сме как политиката на сближаване подпомага устойчивата енергия и нисковъглеродното обществото, както и нашите стратегически партньорства с градовете по света чрез програмата „Международно градско сътрудничество“, като сме наблегнали на резултатите от публикуван наскоро доклад относно развиването на бизнес в Хърватия, Чешката република, Португалия и Словакия.

  Представяме ви победителите в тазгодишното издание на фотоконкурса и конкурса за блог EUinmyregion, както и информация за приключилия наскоро проект Road Trip, като успяхме да се срещнем в Берлин с всичките осем млади участници в края на техните приключения. Раздел „Проекти“ ще ви отведе в Гибралтар, Румъния и Германия.

  Панорама“, бр. 66: Литва: изграждане на по-интелигентно бъдеще

  Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са финансовият принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейската солидарност и сближаване. През програмния период 2014—2021 г. бяха предоставени 2,8 млрд. евро за проекти, с което бяха увеличени инвестициите на ЕС в Централна и Южна Европа.

  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия имат тясно сътрудничество с ЕС и са членове на единния пазар по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). То включва общата цел за намаляване на социалните и икономически различия в ЕИП.

  Страните допринасят за това чрез ФМ на ЕИП и НФМ. Също както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми предоставят подкрепа на държавите — членки на ЕС, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС. Техните приоритети отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа. 

  В съответствие с приоритетите на ЕС за текущия период на финансиране, наскоро чрез ФМ на ЕИП и НФМ бяха създадени регионални фондове за борба с безработицата сред младите хора и за насърчаване на трансграничното сътрудничество.

  Постигане на максимално въздействие

  В началото на програмния период всяка държава бенефициер изготвя предложение за приоритетни сфери за инвестиции в двустранен меморандум за разбирателство с държавите донори. По време на преговорите се провеждат консултации с Европейската комисия с цел да се избегне дублиране и да се осигури финансирането да е насочено в областите, където ще има най-голямо въздействие. Програмите, които се изпълняват съгласно финансовите механизми, следва да отговарят на правилата на ЕС, както и на изискванията във връзка с човешките права, доброто управление, устойчивото развитие и равенството между мъжете и жените. 

  Финансирането по ФМ на ЕИП и НФМ е допълващо и обикновено се управлява от едни и същи управляващи органи на национално равнище. Единият финансов механизъм може да е в подкрепа на другия, например като спомага за разрастването на даден пилотен проект или като финансира различен аспект на същия проект. Чрез финансовите механизми се финансират също и проекти, за които е трудно да се осигури финансиране по линия на ЕС или национално финансиране, за да се избегне дублирането. ФМ на ЕИП и финансирането от ЕС успешно мобилизират и други публични и частни източници на финансиране. 

  Главна цел на финансовите механизми е да се засилват двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страните бенефициери. Приоритетите им отговарят на общоевропейските предизвикателства, като едновременно с това страните донори и страните бенефициери имат експертен опит и интерес да работят заедно. Заделят се средства за улесняване и подкрепа на двустранни партньорства между публични институции, частни дружества, НПО и изследователски организации от всички нива. Хиляди проекти получават подкрепа във всеки програмен период, включително за съвместна изследователска дейност, съвместни проекти с МСП или партньорски обмен и обучение на персонала.

  Подкрепа за демокрацията

  Една от отличителните характеристики на ФМ на ЕИП е, че най-малко 10 % от финансирането се предоставя директно на организации на гражданското общество във всяка страна бенефициер. Целта е да се създаде дълготрайна устойчивост и капацитет на гражданския сектор за насърчаване на участието в демократичния живот, активното гражданско участие и спазването на човешките права. 

  Съветът на Европа, ОИСР и Агенцията на ЕС за основните права са партньори по няколко програми и проекти, като допринасят с експертната си помощ в областта на борбата с дискриминацията, социалното приобщаване, икономическото развитие и доброто управление. Специфичен акцент на финансовите механизми в много от страните бенефициери се поставя върху даването на права на уязвими и малцинствени групи, като например населението от ромски произход.

  Приоритетни сектори на финансиране по ФМ на ЕИП и НФМ за периода 2014—2021 г.

  • Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност
  • Социално приобщаване, младежка заетост и намаляване на бедността
  • Опазване на околната среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика
  • Култура, гражданско общество, добро управление и основни права
  • Правосъдие и вътрешни работи 

  научете повече

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  През последните години NÖGUS (Здравният и социален фонд на Долна Австрия) създаде многобройни съвместни инициативи и проекти между Долна Австрия и съседните държави в здравния сектор благодарение на финансирането по линия на ЕФРР. Целта е да се гарантира, че лицата, живеещи от двете страни на границата, могат да получат медицинска помощ в съответната държава. В резултат на този много успешен проект през септември 2017 г. всички трансгранични дейности бяха поставени в обща рамка, наречена Healthacross.

  Healthacross е услуга за здравни грижи без граници. Международното сътрудничество и иновативните здравни проекти в граничните региони между Долна Австрия и Чешката република, както и в Долна Австрия и Словакия, в момента дават живот на марката.

  Верен на мотото, че „Европейските идеи се зараждат в граничния регион", специализираният екип, ръководен от директора Елке Ледл, MA, стеснява още повече границите, когато става дума за предоставяне на здравни грижи: „Искаме нашата работа да помогне за изграждането на мостове между Долна Австрия и други европейски държави така, че хората от двете страни на границата да могат да се възползват от грижите близо до дома си“.

  Трансграничните проекти имат много предимства. Пациентите могат да вземат свои собствени решения относно това от коя страна на границата биха искали да получат лечение и също да могат да се възползват от медицинското лечение на място. Това е особено важно при извънредна ситуация и може да спаси животи, ако най-близката болница или най-близката налична линейка се окаже от другата страна на границата. Международните мрежи и сътрудничеството също така предоставят възможност за довеждане на експерти от други държави в Долна Австрия.

  Грижи в рамките на общностите

  Чешките пациенти посещават регионалната болница в Гмюнд

  По-специално в регионите Гмюнд и Ческе Веленице трансграничното сътрудничество направи ежедневния живот на хората по-лесен. Регионалната болница Валдфиертел–Гмюнд е точно на границата, най-близката станция за линейки откъм чешката страна е на повече от 30 километра, а най-близката болница е още по-далече — на 60 километра.

  В резултат на проекта чешките застрахователни компании ще покрият разходите за лечение на своите пациенти. Преводачите и чешкоговорящите служители помагат на пациентите и болничния персонал да комуникират помежду си. В момента се провеждат дискусии с участващите организации в Южна Бохемия, за да се разшири обхватът на лечението на чешките пациенти в Гмюнд от просто амбулаторно лечение до стационарно лечение. Освен това ще бъдат разработени възможности за дългосрочно сътрудничество в рамките на трансграничните здравни клубове (трансгранични здравни центрове) в Гмюнд/Ческе Веленице. 

  Лъчетерапия за гражданите на Долна Австрия в болницата в град Зноймо

  През 2018 г. 15 пациенти от клиниките във Вайнфиертел в Мистелбах, Холабрун и Кремс ще получат лъчетерапия в болницата в Зноймо като част от своето първоначално лечение съгласно изпълнението на проекта. 

  Трансгранично сътрудничество в областта на спасителните операции с Южна Моравия и с Южна Бохемия
  Долна Австрия вече е подписала споразумения за спешни услуги с Южна Моравия и с Южна Бохемия. Като следваща стъпка чрез софтуерна адаптация ще се професионализират комуникациите между центъра за спешни повиквания на телефон 144 на Долна Австрия и центровете за спешни повиквания в Южна Моравия и Южна Бохемия, за да се улеснят трансграничните спасителни операции. Това ще осигури бърза взаимопомощ при извънредна ситуация без бюрократични усложнения. 

  Център за ендометриоза в регионалната болница в Мелк

  Основата за първия сертифициран от ЕС център за ендометриоза в Долна Австрия е обменът на знания между регионалната болница в Мелк и болницата в Зноймо. Болницата в Зноймо отговаря за тази област и вече е домакин на такъв център, където пациентите ще бъдат диагностицирани и лекувани по-бързо. Една на десет жени в детеродна възраст е засегната от ендометриоза, което е хронично заболяване, симптомите на които са силна болка и невъзможност за раждане на деца.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Още новини

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people