Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Допълнителни инструменти

 •  
 •  Намаляване на шрифта  
 •  Увеличаване на шрифта  

Новини

  С нашия първи брой за 2017 г. отбелязваме два повода за празнуване — 10-та годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС и настъпилите през този период големи промени. Panorama представя по-подробно ползите, които членството в Съюза е донесло за държавите и техните граждани. Тема на задълбочен преглед е Западна Гърция — регион с огромен потенциал, който получава подкрепа по линия на политиката на сближаване за разгръщането на стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  Съгласно един скорошен доклад държавите трябва да работят съвместно, за да се справят със световните предизвикателства, които не признават граници. Четири макрорегионални стратегии оказват реално въздействие, като помагат на държавите от ЕС и извън него да обединят усилия и да се справят с всеобщите проблеми.

  Включили сме интервю с д-р Ян Борг, парламентарен секретар на Малта, отговарящ за председателство на ЕС през 2017 г. и управлението на средствата от ЕС, относно начина, по който Малта ръководи председателството, и относно ползите, които тя извлича от подкрепата по линия на политиката на сближаване.

  Представяме ви и статия за новата опростена оценка за големи проекти, както и подробности за това как Полша се възползва максимално от възможностите за инвестиране, осигурени от финансирането от ЕС.

  В раздела „С ваши думи“ сме включили материали от Дания, Естония, Латвия и Южноегейския регион, както и колаж от снимки по проекти, изпълнявани в трите региона на Белгия.

  Panorama 60: Bulgaria and Romania celebrate 10 years in the EU

  Днес Комисията прие първия по рода си единен доклад за изпълнението на четирите съществуващи макрорегионални стратегии на ЕС: стратегията на ЕС за региона на Балтийско морестратегията на ЕС за региона на река Дунавстратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море и стратегията на ЕС за Алпийския регион.

  Докладът съдържа оценка на състоянието на изпълнение на текущите стратегии и преглед на постигнатите до момента основни резултати. Изведени са поуки от натрупания досега опит и са представени редица препоръки относно възможното развитие на стратегиите и техните планове за действие в контекста на бъдещата политика на сближаване.

  В доклада са разгледани общи и за четирите стратегии въпроси, независимо от степента им на развитие (например създаване на политики и планиране, управление, мониторинг и оценка, финансиране и комуникация). Основните резултати и предизвикателства за всяка макрорегионална стратегия са представени в отделни раздели.

  Като цяло изпълнението на четирите макрорегионални стратегии на ЕС, които обхващат 19 държави членки на ЕС, и 8 държави извън ЕС, е повишило интереса към европейското териториално сътрудничество и сближаване и неговата добавена стойност, както и информираността по този въпрос. Стратегиите са довели до по-добра координация и засилване на сътрудничеството в определени области (например корабоплаване, енергетика, изменение на климата) както между засегнатите държави, така и с държави извън ЕС, което ги е сближило с ЕС. Стратегиите са допринесли също така до оформяне на политики, изпълнение на съществуващо законодателство и задълбочаване на диалога между различни участници.

  Потенциалът на стратегиите обаче все още не е напълно разгърнат и определени предизвикателства трябва тепърва да бъдат преодолени. Държавите членки, по чиято инициатива са разработени стратегиите, ще трябва да продължат да проявяват по-голяма ангажираност и отговорност; ефективността на системите за управление трябва да се подобри, а съответните съществуващи източници на финансиране (ЕС, регионално, национално) ще трябва да бъдат по-добре координирани. В доклада се подчертава също така значението на административните ресурси и капацитет за постигането на определените цели.

  Повдигнати са определени въпроси с оглед на бъдещата политика на сближаване. Те се отнасят по-специално за полезните взаимодействия и взаимното допълване между макрорегионалните стратегии на ЕС и програмите, подпомагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за съгласуването на стратегиите с транснационалните програми Interreg и за по-нататъшното подобряване на системата на управление.

  Докладът се придружава от работен документ на службите на Комисията, който съдържа по-подробна информация за състоянието на изпълнение на всяка макростратегия, както и специфични препоръки.

  В доклада са включени примери на проекти, изпълнявани в съответните области, които дават ясна представа за начина на действие на четирите макрорегионални стратегии на ЕС. Всяка от тях има специфична добавена стойност:

  • качеството на водите на Балтийско море се подобрява, а притокът на хранителни вещества се намалява чрез изпълнението на проекти, като PRESTO или Интерактивно управление на водите (IWAMA);
  • новаторското и устойчивото използване на морските ресурси и сътрудничеството между съответните участници и инициативи в региона на Балтийско море в тази област активно се насърчава още повече от мрежата SUBMARINER;
  • в региона на река Дунав координираното управление на водите и управлението на риска чрез проекти, като SEERISK, значително понижава риска от щети, вследствие на наводнения;
  • пречките пред плаването по река Дунав се отстраняват, а сигурността на корабоплаването се подобрява чрез проекти, като FAIRWAY и DARIF;
  • сътрудничеството с държави от ЕС по конкретни въпроси от общ интерес в контекста на стратегията на ЕС за Адриатическо и Йонийско море подготвя почвата за присъединяването на участващите държави от Западните Балкани към ЕС;
  • стремежът към устойчив икономически растеж, съобразен с околната среда, и към зелени/сини коридори, свързващи сушата и морето в региона на Адриатическо и Йонийско море, е определен като основна област, в която следва да се насърчава разработването на стратегически проекти;
  • създаването на трансгранично образователно пространство за двойно професионално обучение в Алпийския регион е разгледано чрез проекти, като „mountErasmus“;
  • трансграничната свързаност в Алпийския регион е подобрена по отношение на пътническия транспорт чрез преобразуването на „AlpInfoNet“ в трансгранична система за пътна информация. 

  Допълнителна информация

  През септември 2015 г. Комисията стартира трансграничен преглед, за да проучи пречките, пред които все още са изправени хората в граничните региони. Част от този преглед беше една обща за ЕС обществена консултация, чиито резултати се оповестяват днес.

  Респондентите не само идентифицираха ясно съществуващите трансгранични въпроси, но също така бяха помолени да предложат конкретни идеи за тяхното преодоляване, които са събрани в този доклад.

  Те посочват пет основни пречки:

  1. Законови и административни пречки (липса на признаване на квалификации, различия в социалното осигуряване, пенсионната и данъчната система);
  2. Езикови бариери;
  3. Затруднен физически достъп (липса на инфраструктура и на системи за интегриран обществен транспорт);
  4. Липса на сътрудничество между обществените органи по трансгранични въпроси; и
  5. Икономическо неравенство (различия в пазара на труда и надниците, създаване на асиметрични потоци).

  Над 10 млрд. евро от ЕСИФ ще бъдат инвестирани за насърчаване на трансграничното сътрудничество за периода 2014—2020 г.

  Допълнителна информация

Още новини

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people