Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Допълнителни инструменти

 •  
 •  Намаляване на шрифта  
 •  Увеличаване на шрифта  

Новини

  Днес бе приета програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП между България и Сърбия. Тя ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения. Програмата също така ще бъде насочена към опазване на околната среда и насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и управлението на рискове. 

  Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Благодарение на тази програма България и Сърбия ще могат да развият своите гранични региони по екологосъобразен и устойчив начин. Опазването на природните зони по границата и използването на техния потенциал за икономическо развитие е важна стъпка в правилната посока. 

  Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Тя възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). 

  Сред очакваните резултати са: 

  • Подпомагане на опазването на природното, културното и историческото наследство, свързано, когато това е уместно, с туризъм, включително възстановяването на исторически сгради и поддръжката на традиционните ландшафти. 
  • Подобряване на интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите. 
  • Приоритизиране на видовете продукти и услуги, които отразяват специалния характер на трансграничните дестинации, свеждат до минимум въздействието върху околната среда и са от полза за общността (от гледна точка на икономиката и заетостта). 
  • Разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии. 
  • Разработване на поредица от действия за изграждане на мрежи с цел да се насърчи отговорността в устойчивия туризъм.

  За повече информация:

  Грижата за околната среда, опазването на природните и културните богатства и развитието на устойчив туризъм ще са ключовите теми в приетата днес нова програма за трансгранично междурегионално сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ. Финансирането ще е насочено също към мерки за подобряване на изследователската дейност и конкурентоспособността на регионите и понижаване на „изтичането на мозъци“.

  Комисарят по регионална политика Корина Крецу сподели: „Тази програма ще е от полза за хората, живеещи в граничните области на България и Турция . Нашите трансгранични програми за много хора са най-видимият резултат от усилията на ЕС за обединяване на общности с цел намиране на общи решения за общи проблеми. Благодарение на тази трансгранична програма съвместната работа може да доведе до много предимства за хората, живеещи в тези области: по отношение на работни места, изследвания и иновации, както и туризъм.“

  Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по ИПП за ТГС България-Турция“обхваща 3 гранични области в България и 2 турски провинции. Тя е на стойност близо 30 милиона евро, от които над 25 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

  Някои от очакваните резултати включват:

  • Предотвратяване и свеждане до минимум на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия в граничната област чрез повишаване на готовността за извънредни ситуации, свързани с околната среда, включително, наред с други мерки, системи за ранно предупреждение и управление на бедствия, саниране и залесяване на бреговете на реките, създаване на трансгранични пространствени планове или някои „меки“ мерки, като обучение и информиране на населението.
  • Подобряване на способността за защита на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез развиване на способността на съответните региони да увеличават трансфера на знания през границите с цел постигане на визията за икономика с ниска въглеродна интензивност и високо ниво на опазване и управление на природата, включително инвестиции в зелена инфраструктура, както и обучение и дейности за подобряване на капацитета за целевите групи.
  • Подкрепа за инициативи за пространствено планиране през границите, особено във връзка с морското пространствено планиране с оглед хармонизиране на експлоатацията на земята и морето през границите.

  Повече информация:

  Новите насоки обясняват начините за ефективен достъп и използване на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и начините за използване на допълняемостта с други инструменти на имащите отношение политики на Съюза.

  Предоставените в документа връзки ще позволят на потенциалните бенефициенти да се ориентират в лабиринта от материали, достъпни в интернет, отвеждайки ги до най-тясно свързаните и полезни уебсайтове и документи. Предоставен е и онлайн контролен списък, който да помогне на потенциалните бенефициенти да определят най-подходящите източници на финансиране.

  Преведените версии на насоките ще бъдат на разположение през 2015 г.

  Насоки

  Онлайн контролен списък

Още новини

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people