Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Допълнителни инструменти

 •  
 •  Намаляване на шрифта  
 •  Увеличаване на шрифта  

Новини

  В зимния брой на списание „Панорама“ ви представяме най-отдалечените региони на ЕС и репортаж от проведеното неотдавна заседание на Председателския съвет, в което взеха участие председателят на Комисията г-н Юнкер и еврокомисар Крецу. Включили сме анализ на обновената стратегия за тези региони, чиято цел е да се помогне на тези региони да се възползват максимално от своето уникално местоположение в рамките на ЕС и останалата част от света, и ви представяме проекти и отзиви. Ще ви запознаем с публикувания неотдавна Стратегически доклад за изпълнението на ЕСИ фондове, като и с убедителни доказателства за мащаба и въздействието на тези инвестиции върху живота на жителите на континента.

  Тема на регионалния профил този път е правителството (Generalitat Valenciana) на автономна област Валенсия в Испания, като сме включили различни проекти и интервю с министър-председателя на областта Чимо Пуч. Ще ви запознаем с млади хора и техните разнообразни усилия да се ангажират с политиката на ЕС и с регионалната политика посредством конкурса за блогъри „Европа в моя регион“, схемата за обучение на млади журналисти и младежката програма за доброволци по линия на Interreg.

  Включили сме и новини от проведения неотдавна Форум на градовете в Ротердам във връзка с Програмата на ЕС за градовете, както и статия за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС и визията и приоритетите на България във връзка с това. В раздел „С ваши думи“ сме представили материали от Франция, Италия и Испания, раздел „Проекти“ сме посветили на Белгия, Чешката република, Германия и Латвия, а в колажа от снимки на фокус е един проект, изпълняван в Малта.

  Желая ви приятно четене.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU

  Днес Комисията ще обяви междурегионалните партньорства, които ще получат целева помощ в рамките на нов пилотен проект, финансиран от ЕС, за подпомагане на подходящи за банково финансиране проекти в областта на иновациите.

  Целта на пилотния проект е да се помогне на тези партньорства да разгърнат проектите си в приоритетни сектори като технологията на големите информационни масиви, биоикономиката, ефективното използване на ресурсите, технологиите на усъвършенствано производство или киберсигурността.

  Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Региони със сходни конкурентни предимства ще могат да реализират своите проекти като част от широкомащабни бизнес начинания. С подходящата подкрепа от ЕС техните добри идеи ще се превърнат в добри продукти, сред които ще откриете бъдещите звезди на европейските иновации.“

  От всички кандидатури, получени в отговор на отправената през септември 2017 г. покана за изразяване на интерес, бяха избрани осем междурегионални партньорства с по един водещ регион, който има координиращи функции:

  • партньорство, включващо 8 региона и ръководено от регионите Северен Брабант (Нидерландия), Фландрия (Белгия) и Норте (Португалия), ще разработи съвместни проекти в областта на триизмерния печат;
  • група от 9 региона, ръководена от белгийския регион Фландрия, ще работи заедно в сектора на биоикономиката;
  • регионът Бретан (Франция) заедно с 3 региона и Естония ще съсредоточат усилията си върху киберсигурността;
  • италианският регион Ломбардия и 7 други региона избраха да работят в областта на кръговата икономика, и по-конкретно да се концентрират върху извеждането и повторното включване в производството;
  • италианският регион Тоскана, 21 други региона и Естония ще насочат общите си усилия за разработване на нови решения в областта на високотехнологичното земеделие;
  • Шотландия (Великобритания) и Баската автономна област (Испания) координират група от 16 региона по общи проекти в областта на енергията от морски възобновяеми източници;Норвежкият регион Согн-ог-Фъюране също е участва в проекта.
  • испанският регион Андалусия и 5 други региона са избрали устойчивите сгради за свой тематичен приоритет;
  • регионите Андалусия (Испания) и Емилия Романа (Италия) ръководят група от 9 региона, които ще излязат с иновативни проекти, свързани с технологията на проследяването и големите информационни масиви в областта на хранително-вкусовата промишленост.

  Тези партньорства ще се възползват от подкрепата на специални екипи в рамките на Комисията с участието на експерти от няколко тематични управления. Експертите ще предоставят съвети за това как например най-добре да се комбинират средства от ЕС за финансиране на проекти.

  В допълнение към тази практическа подкрепа от Комисията всяко партньорство може да се възползва от външна консултантска услуга на стойност до 200,000 евро за разширяване на дейността и за предлагане на продуктите на пазара. Средствата са осигурени по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

  Следващи стъпки

  Работата с партньорствата ще започне през януари 2018 г. и ще продължи до 2019 г.

  Чрез този пилотен проект ще се изпробват нови подходи за междурегионално сътрудничество и Европейската комисия ще натрупа опит, който ще бъде взет предвид в плановете за интелигентната специализация след 2020 г.

   

  За повече информация:

  Политика на сближаване, която да включва всички региони от най-силните до най-слабите е от жизненоважно значение за успеха на Европейския съюз.

  Европейските региони са гръбнакът на Европейския съюз — в политически, икономически, социален и културен аспект. Ето защо продължаващата силна подкрепа за регионите за периода след 2020 г. е от жизненоважно значение за успеха на Европа. Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ни предлагат възможност за постигане на реален тласък и увеличаване на инвестициите. Те гарантират, като насърчават сътрудничеството, че Европа има значение за гражданите и че е достъпна за тях.

  Още на ранен етап Бавария разработи позициите си по реформата на ЕСИФ, която ще се проведе след 2020 г. Основната ни загриженост, която споделяме и с другите региони на Европа, е как да запазим подходящо ниво на ЕСИФ за всички европейски региони. Това важи по-специално за по-силно развитите региони, като например Бавария, така че техните по-силни регионални върхови постижения да продължат да облагодетелстват по-слабо развитите си съседи чрез повишено търсене и допълнителна добавена стойност. Една обща европейска политика за подпомагане обединява Европа, вместо да я разделя на „донори“ и „получатели“.

  Също така в един силен регион като Бавария има нещо повече от процъфтяващи градове. По-специално областите, граничещи с Чешката република, са част от структурно по-слаби области и следователно приоритетни области за интервенция на Европейския фонд за регионално развитие.

  Регионалната политика на ЕС е толкова важна за нас, защото засяга пряко хората в Бавария и в другите европейски региони. Много проекти в Бавария могат да се реализират само благодарение на средства от ЕС. За разлика от краткосрочните механизми за управление на кризи, ЕСИФ предоставя дългосрочно финансиране през целия период на финансиране, като средствата и ресурсите се определят предварително. Това позволява висока степен на планиране и финансова сигурност Също така се предоставя възможност за преследване на важни общоевропейски цели, които не винаги водят до „бързи победи“, а вместо това изискват по-дългосрочна политическа издръжливост. Дългосрочните, устойчиви, основани на безвъзмездни средства ЕСИФ не следва да се заменят със селективни инструменти за краткосрочно финансиране; вместо това следва да се запази тяхната стратегическа, споделена, ориентирана към резултатите структура за финансиране на проекти.

  „Да строим мостове, а не стени“ трябва да бъде мотото на Европа за периода след 2020 г. Всички страни трябва да работят заедно, без да създават ненужни разделения. Това изисква още по-силно трансгранично сътрудничество. Interreg програмите безспорно са допринесли много за интеграцията на Европа. Работата със съседите ясно демонстрира на местните хора добавената стойност на една стабилна Европа — граничните райони от миналото са се превърнали в места за срещи на бъдещето.

  Следва да бъдат засилени и новите политически подходи, като например макрорегионалните стратегии и създаването на по-нататъшни полезни взаимодействия в транснационалните програми на ЕС. В качеството си на действащ председател на стратегията на ЕС за Алпийския регион (EUSALP), Бавария се ангажира да засили макрорегионалните стратегии на ЕС след 2020 г. Също така тя е твърдо решена да ограничи бюрократичната тежест на политиката за финансиране, като по този начин ще укрепи независимостта, като същевременно гарантира, че регионалната помощ поддържа добавената стойност.

  Европейската политика на сближаване е действителен израз на европейската солидарност — по-силните страни подкрепят по-слабите. Бавария разбира и оценява това. Тя също е изпитала солидарността от страна на другите по пътя си от селскостопанска област до земя на иновациите. Днес баварските предприятия си сътрудничат с партньори в цяла Европа. Ето защо една стратегическа европейска регионална политика обхваща всички европейски региони, включително и по-развитите. Това е единственият начин да засилим социалното и регионалното сближаване в рамките на държавите членки и между тях, като същевременно подкрепяме икономическия успех на всички региони. Когато успеем да постигнем това и когато местните хора постигнат конкретни успехи като резултат от европейското сътрудничество, гражданите ще се радват на новооткритото доверие в ЕС.

   БЕАТЕ МЕРК

  Държавен министър по европейските въпроси и регионалните отношения на Бавария

  Panorama 62: Boosting innovation across the regions

Още новини

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people