Структуриран диалог с партньори на равнище Съюз

 Допълнителни инструменти

 •  
 •  Намаляване на шрифта  
 •  Увеличаване на шрифта  

Структуриран диалог с партньорите на ЕСИФ през периода 2014–2020 г.

На основание на член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (Регламент относно общоприложимите разпоредби) Комисията създаде експертна група с участието на партньори на равнище ЕС в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за програмния период 2014–2020 г.

Партньорската експертна група за структуриран диалог с европейските структурни и инвестиционни фондове (Structured Dialogue with European Structural and Investment Funds' partners group of experts) е създадена официално с Решение на Комисията C(2014)4175 от 26 юни 2014 г. pdf.

Цели и прозрачност

Мисията на експертната група за структуриран диалог е да установи открит, честен и неформален диалог с партньори, работещи в областта на ЕСИ фондовете. Структурираният диалог е механизъм за изграждане на взаимно доверие, който има за цел да скъси дистанцията между ЕСИ фондовете и гражданското общество, да подпомага Комисията при разработването на тази политика в различните експертни области и да проведе дискусия за изпълнението на ЕСИ фондовете.

Членове на структурирания диалог

Членовете на структурирания диалог са представителни организации на равнище ЕС. Те са избрани според тяхната представителност по отношение на една от трите категории партньори, посочени в член 5, параграф 1 от посочения по-горе регламент, след открита покана за представяне на кандидатури:

 • асоциации, представляващи регионални, местни, градски и други публични органи,
 • икономически и социални партньори,
 • структури, представляващи гражданското общество, като например партньори от областта на опазването на околната среда, неправителствени организации и организации, отговарящи за утвърждаване на социалното приобщаване, равенството между мъжете и жените и недискриминацията.

Всички членове на структурирания диалог трябва да бъдат регистрирани в Регистъра за прозрачност на Комисията.

Пълният списък на членовете е публикуван на уебсайта на Регистъра на експертните групи към Комисията заедно с друга важна информация.

Rules of procedure pdf

Срещи

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Вж. също Структуриран диалог с партньори на равнище ЕС в рамките на програмния период 2007–2013 г.