EU in my Region

Допълнителни

 

Фотоконкурс - Правила

Тема на конкурса

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия ви кани да вземете участие във фотоконкурса „Европа в моя регион“, за да покажете проекти от цяла Европа, финансирани от ЕС.

Как да участвам

Желаещите могат да участват във фотоконкурса „Европа в моя регион“, като качат материалите си тук

Допустимост

Any permanent EU resident or resident of a pre-accession country (Албания, Босна и Херцеговинабившата югославска република Македония, Косово1, Черна гора, Сърбия, и Турция).

Служители и близки роднини на служители на Организатора или на съответните му дружества майки, дъщерни или свързани дружества или други лица, свързани с този фотоконкурс, нямат право на участие. Вижте точка 4 от Общите условия.

Участниците трябва да имат навършени 18 години.

Всички материали ще бъдат внимателно проверявани.

Материали

Всяка фотография, която представя проект, финансиран от ЕС на територията на държава — членка на Европейския съюз, или на една от държавите кандидатки или потенциални кандидатки2, е допустима за участие.

Участниците могат да изпращат толкова двойки снимки, колкото желаят.

Всяко участие трябва да включва 2 снимки: едната на финансиран от ЕС проект, а втората, показваща информационното табло (плакат, плака, знамето на ЕС и др.). Всяка снимка трябва да бъде ясно обозначена (име на участника, тип на проекта, град, държава, където се изпълнява проектът) например по следния начин:

  1. Иван Петров_училище_София_България_фотография на проект
  2. Иван Петров_училище_София_България_табло на ЕС

Допускат се колажи — фотографии на финансиран от ЕС проект под формата на колекция — което означава две или повече самостоятелни изображения, поставени едно до друго по интересен начин.

Композитни изображения не се допускат: Композитните фотографии съдържат отделни изображения, комбинирани с цел да се получи едно изображение, като по този начин се променя смисъла на оригинала.

Фотографиите могат да се редактират и към тях могат да се прилагат филтри. Допускат се фотографии, заснети с помощта на различни техники (т.е. дълга експозиция, наслагване на различно фокусирани кадри) и чрез вградени във фотоапарата ефекти.

Материали, които са обидни, клеветнически или нецензурни или разкриват ненужни лични данни, няма да бъдат допускани до фотоконкурса.

Изображения с воден знак и текст за авторско право ще бъдат отхвърляни: ако водният знак обаче съдържа само дата или заглавие, материалите ще се допускат за участие.

Авторско право

Всички материали трябва да са оригинални произведения и участникът трябва да бъде единствен собственик или приобретател на авторското право.

При участието си във фотоконкурса участниците запазват пълно авторско право върху изображенията си. Те обаче дават съгласието си да бъдат обвързани и с правните условия на Gleam. Освен това участниците предоставят на Европейската комисия правото да публикува и излага качените фотографии.
За ползването им Европейската комисия не дължи заплащане.

Участниците трябва да получат писмено съгласие от всички лица на възраст 18 години или повече, които се разпознават на някоя от фотографиите. Участници, които са снимали лица под 18 години, трябва да гарантират, че са получили писменото съгласие на родителя/настойника на детето.
Отговорност на участниците е да гарантират, че необходимото съгласие е получено. Участниците трябва да запазят всички формуляри за предоставяне на права, за да докажат при поискване, че са получили съгласие. Изтеглете формуляра за предоставяне на права оттук.

Участниците трябва да запазят оригиналния цифров файл/негатив на своя материал, за да докажат собствеността върху произведението при поискване, както и да предоставят на Организатора фотографията с възможно най-висока резолюция.

Модериране

Всички фотографии се проверяват, за да се установи дали отговарят на правилата на конкурса, преди да се приемат в галерията. В галерията ще бъдат добавени само снимките, на които е представен проектът (снимките с информационното табло няма да присъстват в галерията на Gleam). Снимките на победителите, които ще бъдат представени при изложбата, ще бъдат придружени обаче от снимките на информационното табло.

Срок за включване

Материалите за участие във фотоконкурса могат да се подават по всяко време през периода
от 23 април 2018 г. до 31 август 2018 г., 23:59 ч. централноевропейско лятно часово време.

Избор на победителите

Ще бъдат избрани 30 победители от жури в състав от трима експерти в областта на фотографията или социалните медии.

Гласуване:

Гласуването започва на 23 април и приключва на 31 август. Няма ограничение на броя на гласовете, които едно лице може да подава.

Броят на гласовете ще бъде важен критерий, който журито ще вземе под внимание при класирането.

Избор на журито: Жури, съставено от фотографи и специалисти в областта на социалните медии, ще избере 30 фотографии победители.

Решението на журито е окончателно и не подлежи на оспорване. В края на периода на подбор тридесетте избрани от журито победители ще бъдат уведомени по имейл. Всяка фотография, участваща във финалния подбор, трябва да бъде предоставена с висока резолюция; в противен случай може да бъде дисквалифицирана.

Измами

Състезавайте се честно и уважавайте другите участници във фотоконкурса. Всеки участник, основателно заподозрян в измама, включително, но без да се ограничава до нечестно получаване на гласове, ще бъде дисквалифициран от фотоконкурса, а материалите му — отстранени.

Организаторът не се задължава да води кореспонденция по този въпрос.

Награди

30-те избрани фотографии ще бъдат включени във фотоизложба, която ще пътува из цяла Европа, и те ще бъдат популяризирани чрез каналите на Европейската комисия (уебсайт, социални медии).

Приемане на правилата на конкурса

С включването си в този фотоконкурс участниците приемат да спазват правилата на фотоконкурса, включително гаранциите за авторско право на материалите.

Общи условия

Общи условия