европейски структурни фондове и инвестиционни фондове 2014-2020

Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът трябва да си поставя за цел да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, и че специално внимание трябва да се отделя на селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условияи.

 Допълнителни инструменти

  •  
  •  Намаляване на шрифта  
  •  Увеличаване на шрифта  

Следните регламенти са публикувани в „Официален вестник на Европейския съюз” (Eur-Lex). Линкът към Eur-Lex дава достъп до библиографски данни, които представят пълния текст , поправките , приложенията (ако има такива) и всякаква друга полезна информация , като например информация по процедурите и взаимовръзките между документите.

Регламент за общоприложимите разпоредби

Регламент (ЕС) N° 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1083/2006 на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Виж също допълнителните изявления, публикувани в Официален вестник

Регламент относно ЕФРР

Регламент (ЕС) N° 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1080/2006

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Виж също допълнителните изявления, публикувани в Официален вестник

Регламент относно ЕСФ

Регламент (ЕС) N° 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1081/2006 на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно Етс

Регламент (ЕС) N° 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ЕГТС

Регламент (ЕС) N° 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) N° 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно Кохезионния фонд

Регламент (ЕС) N° 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1084/2006 на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex

Регламент относно ЕЗФРСР

Регламент (ЕС) N° 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) N° 1698/2005 на Съвета

Пълен текст на регламента в Eur-Lex