JESSICA: Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони

Допълнителни

 

JESSICA - Съвместната европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони е инициатива на Европейската комисия, разработена със съдействието на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). Тя подкрепя устойчивото градско развитие и възстановяване посредством механизми за финансов инженеринг.

Държавите от ЕС могат да изберат да инвестират част от отпуснатите им европейски структурни средства в револвиращи фондове, за да помогнат за рециклирането на финансовите ресурси, в резултат на което да се ускори инвестирането в европейските градски зони.

JESSICA насърчава устойчивото градско развитие, като подкрепя проекти в следните области:

 • градска инфраструктура - включително транспорт, вода/отпадъчни води, енергия
 • наследство или културни обекти - за туризъм и други устойчиви приложения
 • Повторно разработване на запустели земи - включително разчистване на площадките и обеззаразяване
 • създаване на нова търговска площ за секторите МСП, ИТ и/или проучване и разработване
 • университетски сгради - медицински, биотехнологични и други специализирани съоръжения
 • подобряване на енергийната ефективност.

Вноските от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се отпускат на фондове за градско развитие (ФГР), които ги инвестират в публично-частни партньорства или в други проекти, включени в интегриран план за устойчиво градско развитие. Тези инвестиции могат да приемат формата на собствен капитал, заеми и/или гаранции.

Управляващите органи могат също така да решат да канализират ресурсите към ФГР, като използват Холдингови фондове, създадени за инвестиране в няколко фонда за градско развитие.

Това не е задължително, но действително предлага предимство, като позволява на управляващите органи да възлагат някои от задачите, необходими за изпълнението на JESSICA, на експерти специалисти.

Поради револвиращата природа на инструментите, печалбата от инвестициите се реинвестира повторно в нови проекти за градско развитие, като така се рециклират публичните средства, насърчава се устойчивостта и влиянието на европейските и националните обществени средства.

 • Устойчивост - Инструментите за финансов инженеринг от рода на JESSICA се базират на предоставянето на помощ, която се възстановява от структурните фондове, до инвестиции, които трябва да генерират приходи, като по този начин се изплащат на инвеститорите. Това предлага по-устойчива алтернатива на съдействието, традиционно предоставяно като безвъзмездна помощ.
 • Привличане - чрез комбиниране на структурни фондове с други източници на инвестиране, които може вече да съществуват, JESSICA ще даде тласък на ресурсите, като така ще улесни осигуряването на помощ за по-голям брой проекти.
 • Гъвкавост - JESSICA предлага гъвкавост както по отношение на структурата, така и при ползването на средства като собствен капитал, дълг или гаранционна инвестиция, които могат да се приспособят според специфичните нужди на определени държави и региони.
 • Експертен опит - JESSICA позволява на управляващите органи на структурните фондове, на големите и малките градове да участват в частния и банковия сектори. Това позволява привличането на допълнителни инвестиции, както и технически и финансови ресурси за изпълнение и управление на проекти.
 • Партньорства - JESSICA е резултат от партньорството, установено между Комисията, ЕИБ и БРСЕ. Тя може също да действа като мощен катализатор за установяване на партньорства между държави, региони, градове, ЕИБ, БРСЕ, други банки, инвеститори и т.н., за да се решат проблемите, стоящи пред градските зони.

През 2009 г. Комисията (ГД "Регионална политика") в сътрудничество с ЕИБ, БРСЕ и ЕИФ даде началото на платформа за изграждане на контакти към JESSICA English с цел подкрепа на изпълнението на инициативата.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Меморандум за разбирателство между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на съвета на Европа: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • JESSICA evaluation studies English, анализиращи пазара на инструментите за финансов инженеринг в подкрепа на устойчивото градско развитие и препоръки или предложения за съответни действия във въпросните държави-членки.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • Legislative provisions and guidance notes English, свързани с инструментите за финансов инженеринг.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Специални инструменти за помощ

Свързани връзки

 • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais