Специални инструменти за подкрепа

 Допълнителни инструменти

 •  
 •  Намаляване на шрифта  
 •  Увеличаване на шрифта  

Европейската комисия (Генерална дирекция "Регионална политика"), в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и други финансови институции в рамката на програмния период 2007-2013 г., разработиха четири съвместни инициативи с цел да се установи по-ефективна и устойчива практика на сближаване. Две от тях се отнасят до насърчаването на инструменти за финансов инженеринг (JEREMIE и JESSICA), а другите две (JASPERS и JASMINE) работят като механизми за техническа помощ.

 • JASPERS : Съвместната помощ в подкрепа на проекти в европейски региони представлява механизъм за техническа помощ, предназначен за дванадесет държави от ЕС,присъединили се към ЕС през 2004 г. и 2007 г. Той предоставя на въпросните държави-членки необходимата помощ, за да подготвят висококачествени големи проекти, които ще бъдат съфинансирани със средства на ЕС.
 • JEREMIE : Съвместни европейски ресурси за микропредприятия до средни предприятия е инициатива на Европейската комисия, разработена съвместно с Европейския инвестиционен фонд. Тя насърчава използването на инструменти за финансов инженеринг за подобряване достъпа до финансирането за малки и средни предприятия посредством действия по линия на структурните фондове.
 • JESSICA : Съвместната европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони е инициатива на Европейската комисия, разработена със съдействието на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). Тя подкрепя устойчивото градско развитие и възстановяване посредством механизми за финансов инженеринг.
 • JASMINE : Съвместна дейност за подкрепа на микрофинансиращи институции в Европа, целяща да предостави както техническа помощ, така и финансова подкрепа на небанкови организации, предоставящи микрокредитиране, и да им помогне да подобрят качеството на работата си, да разширят дейността си и да станат устойчиви. JASMINE се стреми да насърчава добрите практики в областта на микрокредитирането и да разработи кодекс за доброто поведение за микрокредитиращи институции.

Документи по темата

 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013:
  • Situation as at 31 December 2015 pdf English
  • Situation as at 31 December 2014 pdf English
  • Situation as at 31 December 2013 pdf English
  • Situation as at 31 December 2012 pdf English
  • Situation as at 31 December 2011 pdf English
 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English

За контакти

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: +32 2 299 12 98/ 68125
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu