Оперативна програма 'Гърция-България'

Оперативна програма по цел европейско териториално сътрудничество, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

България

Допълнителни

  •  
  •  Намаляване на шрифта  
  •  Увеличаване на шрифта  

На 28 март 2008 г. Европейската комисия одобри програма за трансгранично сътрудничество между Гърция и България за периода 2007—2013 г. Програмата включва подкрепа от Общността за следните региони в Гърция: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Сяр, и следните региони в България: Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Гръцкият регион Кавала може да вземе участие в проекти в качеството си на прилежащ район, т.е. като получава най-много 20 % от заделеното за програмата финансиране.

Общият бюджет за програмата е близо 130 милиона EUR, като подпомагането на Общността чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлиза на близо 111 милиона EUR. Това представлява приблизително 1,3 % от общите инвестиции на ЕС, предвидени за цел „Европейско териториално сътрудничество“ по линията на политиката на сближаване за 2007—2013 г.

1. Цел и предназначение на програмата

Районът, който отговаря на критериите, се отличава с високи планини, които затрудняват лесния достъп до регионите от двете страни на границата. Същевременно водните ресурси са от значение за уязвимите екосистеми (мочурища, крайречни гори и др.), чието управление изисква особено внимание. Икономическият пейзаж в трансграничния район е нееднороден, което се дължи най-вече на факта, че България е в процес на преход, който се отличава с икономически, данъчни и институционални реформи. Районът се характеризира също и със застаряващо население, на което се дължи и намаляването на работната ръка. Намаляването на трудовата заетост в района е значително, което е свързано с ниското или недостатъчно ниво на специализация въпреки факта, че търсенето на специализирана и квалифицирана работна сила се увеличава.

Програмата има за цел да насърчава трансграничното сътрудничество, като обединява усилията на различни действащи лица в трансграничния район за подем в развитието на региона и за превръщането му в център на устойчивото развитие и разрастването на Европейското икономическо пространство, по-специално към земите в съседство с Балканите, Черноморския регион и Източното Средиземноморие.

2. Очакван ефект от инвестициите

Очаква се, посредством намирането на успешни начини за невъзпрепятствана комуникация с използване на модерна инфраструктура, оперативната програма между Гърция и България да доведе до засилването дейността на мрежите от контакти и сътрудничеството в областта на граничната сигурност, управлението на природните ресурси, бизнес мрежите и изследователските мрежи. Следва да настъпи благоприятен ефект за трансграничния район, който да се изразява в хармонично, балансирано и устойчиво развитие, при което икономическите и социално-териториалните различия са по-слабо изразени. Очаква се да придобие нова сила и процесът на икономическо и социално преструктуриране на тези райони.

3. Приоритети

Оперативната програма е структурирана съобразно следните четири приоритетни оси:

Приоритет 1: Качество на живота [приблизително 46% от общата сума за финансиране]

Основната цел по този приоритет се състои в модернизирането и управлението на природните ресурси и културното наследство, както и в дейността, свързана със здравни и социални въпроси, като стремежът е за подобряване на качеството на живот и степента на благоденствие на обитателите на граничния район. Другите цели включват: (1) защита и мерки за превръщането на богатите и разнообразни природни ресурси в района в движеща сила за балансирано икономическо развитие; (2) полагане на усилия в посока на съвместното управление на риска в сферата на управлението на водите, управлението на отпадъците и управлението на риска за защита срещу природни и предизвикани от човека бедствия; (3) осигуряване на подкрепа и закрила за културното наследство и установяването на сътрудничество в сферата на културата в граничния район; и (4) установяване на сътрудничество като част от усилията за справяне с проблемите на здравната и социалната закрила.

Възможните действия се разпростират в три сфери: въпроси от областта на околната среда, въпроси от областта на културата и въпроси, свързани със здравната и социалната закрила.

Приоритет 2: Достъпност [приблизително 24% oт общата сума за финансиране]

Основната цел по този приоритет се състои в подобряването на транспортните и комуникационните мрежи, както и в осигуряването на лесно и сигурно придвижване на стоки, услуги и хора в трансграничния район. Другите цели включват: (1) подобряване на пътната и железопътната мрежа като средство за социално и икономическо развитие в граничния район; (2) подобряване на мобилността на стоки, услуги и хора в трансграничния район; и (3) координирането на инфраструктурни инициативи в граничния район като част от насърчаването на икономическата дейност и постигането на балансирано териториално развитие.

Възможните действия се разпростират в две сфери: модернизиране на пътната/железопътната мрежа; и създаване/модернизиране на граничните съоръжения в програмния район.

Приоритет 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси [приблизително 24% oт общата сума за финансиране]

Основната цел по този приоритет се състои в стимулирането на предприемачеството, инвестирането в човешки капитал и насърчаването на изследователската дейност с цел увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на икономическото и социалното развитие в граничния район. Другите цели включват: (1) използване на преструктурирането на икономиката като възможност за устойчиво икономическо и териториално развитие; (2) инвестиране в човешки капитал със съзнанието, че той представлява един от най-ценните ресурси за насърчаването на икономически дейности в граничния район; (3) стимулиране на предприемачеството и интегрирането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и новите технологии във всички икономически сектори; (4) интегриране на иновациите в производствените сектори на икономиката; и (5) подпомагане на инициативи с оглед на отворения в бъдеще пазар на труда в граничния район.

Възможните действия се разпростират в три сфери: подкрепа и развитие за човешки ресурси — подкрепа за подготвителни действия с оглед на съществуването на отворен пазар на труда; окуражаване на предприемачеството и действията, свързани с процеса на преструктуриране на икономиката; и насърчаване на сътрудничеството между изследователските, технологичните и академичните институции и бизнес организациите.

Приоритет 4: Техническа помощ [приблизително 6% от общата сума за финансиране]

Този приоритет има за цел да оказва подкрепа при общото управление и изпълнение на програмата. По негова линия ще бъде предоставяно общо съдействие на програмата за изготвянето на проекти, както и за управлението и изпълнението, публичността и оценката на програмата.

Финансова и техническа информация

Оперативна програма 'Гърция-България'

Вид на интервенцията

Оперативна програма

CCI No

2007CB163PO059

Number of decision

C/2008/1129

Крайна дата за одобрение

28/03/2008

Финансов анализ по приоритетна ос

Приоритетна ос Финансиране от ЕС Национално публично финансиране Общо публично финансиране
Качество на живота 50 938 541 8 989 154 59 927 695
Достъпност 26 576 630 4 689 994 31 266 624
Конкурентоспособност и човешки ресурси 26 576 630 4 689 994 31 266 624
Техническа помощ 6 644 157 1 172 498 7 816 655
Общо 110 735 958 19 541 640 130 277 598