Navigation path

Additional tools

Kohēzijas politika 2014-2020


Ziņas

Visas ziņas

Kopumā reformētā kohēzijas politika darīs pieejamus līdz pat 351,8 miljardus eiro[1] lai ieguldītu Eiropas reģionos, pilsētās un reālajā ekonomikā. Tas būs ES galvenais ieguldījumu instruments, lai sasniegtu stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus: radītu izaugsmi un darbavietas, risinātu klimata pārmaiņu problēmas un energoatkarību, kā arī mazinātu nabadzību un sociālo atstumtību. To palīdzēs veicināt mērķtiecīga Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmantošana galvenajām prioritātēm, piemēram, atbalstam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kur mērķis ir septiņu gadu laikā divkāršot atbalstu no 70 miljardiem eiro līdz 140 miljardiem eiro. Tiks nodrošināta lielāka orientēšanās uz rezultātu sasniegšanu un jauna izpildes rezerve visos Eiropas strukturālajos un ieguldījumu fondos, kas stimulē labus projektus. Visbeidzot, kohēzijas politikas, lauku attīstības un zivsaimniecības fonda efektivitāte būs saistīta arī ar ekonomikas pārvaldību, lai rosinātu dalībvalstis ievērot ES ieteikumus Eiropas pusgada ietvaros.

[1] faktiskās cenas.


Paziņojums presei
ES kohēzijas politikas pārorientēšana maksimālai efektivitātei izaugsmes un nodarbinātības jomā. Reforma 10 punktos

Infographic : Reformēta kohēzijas politika Eiropai : Galvenā ieguldījumu politika darbvietu radīšanas un izaugsmes jomās
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

Thematic Flyers

Ieguldījumu novirzīšana galvenajām izaugsmes prioritātēm

 • Pētniecība un inovācijas
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas uzlabošana
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Atbalsts pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi