Raziskave in inovacije

Trajnostna gospodarska rast je vedno bolj odvisna od sposobnosti regionalnega gospodarstva za spremembe in inovacije. Zato si je treba bolj prizadevati za oblikovanje okolja, ki spodbuja inovacije ter raziskave in razvoj. Spodbujanje inovacij je osrednji vidik nacionalnih programov na podlagi lizbonske strategije ter glavna prednostna naloga kohezijskih programov v obdobju 2007–2013.

Statistični podatki potrjujejo velike razlike med državami in regijami EU na področju inovacij ter raziskav in razvoja, kakor tudi vztrajno zaostajanje za glavnimi svetovnimi konkurenti. Evropa mora biti bolj inventivna, hitreje se mora odzivati na spreminjajoče se tržne pogoje in želje potrošnikov, njena družba in gospodarstvo pa morata postati naklonjena inovacijam. To lahko doseže le s strateškim pristopom, ki poudarja partnerstvo med pomembnimi igralci na področju poslovanja, raziskav, izobraževanja in javne uprave. Raziskave in inovacije se lahko najučinkovitejše spodbujajo na regionalni ravni. Ključna naloga kohezijske politike je torej zmanjšati razlike na področju inovacij med evropskimi regijami. Zato namenja sredstva štirim ključnim področjem: raziskave in razvoj ter inovacije; podjetništvo; uvajanje IKT; in razvoj človeških virov. V okviru pobude Regije za gospodarsko spremembo spodbuja mreženje in izmenjavo izkušenj med regijami pri izboljševanju njihove inovativnosti, uporabi IKT in človeških virov oziroma pri inovacijskem zagonu njihovih industrijskih grozdov.

V obdobju 2007–2013 bomo za raziskave in razvoj ter inovacije z instrumenti kohezijske politike EU zagotovili približno 86,4 milijarde EUR (skoraj 25 % vseh sredstev). Sredstva so namenjena tudi inovativnim strategijam in eksperimentiranju. Od skupnih sredstev je:

  • 50,5 milijard namenjenih raziskavam in razvoju ter inovacijam v ožjem pomenu, in sicer: 10,2 milijarde za razvoj infrastrukture RTR in pristojnih središč za določeno tehnologijo, 9 milijard EUR za naložbe v podjetja, ki so neposredno povezana z raziskavami, 5,8 milijard EUR za dejavnosti RTR v raziskovalnih središčih, 5,7 milijard EUR za pomoč dejavnostim RTR, zlasti za mala in srednje velika podjetja, 5,6 milijard EUR za prenos tehnologije in boljše sodelovanje omrežij, 4,9 milijard EUR za razvoj človeških virov na področju raziskav in razvoja ter 2,6 milijard EUR za pomoč MSP za okolju prijazne proizvode in proizvodne postopke;
  • 8,3 milijarde namenjenih podjetništvu, vključno s 5,2 milijarde EUR za izpopolnjene podporne storitve za podjetja, in 3,2 milijarde EUR za podporo samozaposlovanju in novim podjetjem;
  • 13,2 milijarde EUR namenjenih inovativnim informacijskim in komunikacijskim tehnologijam za spodbujanje povpraševanja po IKT, 5,2 milijarde EUR za storitve in aplikacije za državljane (e-zdravje, e-uprava, e-učenje, e-vključevanje itd.) ter 2,1 milijarde za storitve in aplikacije za MSP (e-trgovina, izobraževanje in usposabljanje, mreženje itd);
  • 14,5 milijarde EUR namenjenih človeškim virom, vključno z 9,7 milijarde EUR za razvoj sistemov in strategij vseživljenjskega učenja v podjetjih; usposabljanje zaposlenih za prilagajanje spremembam ter spodbujanje podjetništva; 2,8 milijard EUR za razvoj posebnih storitev za zaposlovanje, usposabljanje in podporo v zvezi s prestrukturiranjem in razvojem sistemov za predvidevanje prihodnjih potreb ter 1,9 milijarde za oblikovanje in razširjanje bolj inovativnih in produktivnih načinov organizacije dela.

Za naložbe v inovacije ter raziskave in razvoj je namenjenih trikrat več sredstev kot v prejšnjem obdobju (2000–2006). Znesek je tudi znatno večji od proračuna za 7. okvirni program za raziskave in razvoj (50,5 milijarde EUR) in Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (3,6 milijarde EUR). Evropska komisija spodbuja države članice in regije ter podjetja, univerze in raziskovalna središča, da čim učinkoviteje uporabijo sredstva, ki jih omogoča kohezijska politika prek programov EU, zlasti tako, da pripravijo smernice za možnosti financiranja EU na področju raziskav in inovacij .

Publikacije

The regional impact of technological change in 2020

The regional impact of technological change in 2020

This study highlights the great diversity in development pathways and trajectories of innovation across European regions. A regional knowledge-based economy has multidimensional aspects. It includes a variety of knowledge activities and multiple interactions among a range of actors including universities, research institutes, enterprises, knowledge workers and institutions. The spatial patterns and trends for the different aspects of the knowledge-based economy vary significantly across Europe. Most aspects show convergence and generate catching-up processes, while some show divergence between European regions.

Synthesis Report pdf en


All Publications more

Uporabne povezave:

Zadnja sprememba: