Výskum a inovácia

Udržateľný hospodársky rast čoraz viac súvisí s kapacitou regionálnych hospodárstiev adaptovať sa na nové podmienky a inovovať. Z toho vyplýva, že na vytvorenie prostredia, ktoré podnecuje inovácie, výskum a rozvoj je potrebné vynaložiť väčšie úsilie. Podpora inovácie je preto ústrednou zložkou vnútroštátnych programov reforiem vypracovaných podľa Lisabonskej stratégie a hlavnou prioritou programov novej politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013.

Štatistiky poukazujú na veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi v oblasti inovácie, výskumu a vývoja a na pretrvávajúcu priepasť pokiaľ ide o porovnanie s hlavnými konkurentmi na svetovej úrovni. Európa potrebuje zvýšiť svoj novátorský potenciál, rýchlejšie reagovať na podmienky meniaceho sa trhu a na potreby spotrebiteľov a stať sa spoločnosťou a hospodárstvom, ktoré je otvorené inovácii. To je však možné dosiahnuť iba strategickým prístupom, ktorý zahŕňa partnerstvo medzi príslušnými aktérmi z oblasti podnikania, výskumu, vzdelávania a verejných orgánov. Mnoho kľúčových faktorov výskumu a inovácie je možné najúčinnejšie riešiť na regionálnej úrovni. Hlavnou úlohou politiky súdržnosti je preto zníženie deficitu v oblasti inovácií medzi európskymi regiónmi. V tomto ohľade investuje do štyroch hlavných prvkov: výskumu, vývoja a inovácie; podnikania; uplatňovania IKT; a rozvoja ľudského kapitálu. Okrem toho sa politikou súdržnosti prostredníctvom iniciatívy regióny za hospodársku zmenu podporuje vytváranie kontaktných sietí a vzájomné vzdelávanie prostredníctvom skúseností z iných regiónov, ktoré zlepšili svoju inovačnú kapacitu, využívanie IKT a ľudského kapitálu alebo ktoré dali nový impulz svojmu priemyslu.

Nástroje politiky súdržnosti EÚ poskytnú na obdobie rokov 2007 – 2013 okolo 86,4 miliardy eur (takmer 25 % z celkového rozpočtu) na výskum, vývoj a inovácie vrátane inovačných činností a experimentov. Z tejto sumy je vyčlenených

  • 50,5 miliárd eur na výskum a vývoj a inováciu v užšom zmysle, z toho 10,2 miliardy eur na infraštruktúru VTR a kompetenčné strediská, 9 miliárd eur na investície do firiem priamo spätých s výskumom, 5,8 miliardy eur na činnosti výskumu a vývoja technológií vo výskumných strediskách, 5,7 miliardy eur na pomoc pri výskume a vývoji technológií, najmä v MSP, 5,6 miliardy eur na transfer technológií a zlepšenie sietí spolupráce, 4,9 miliardy eur na rozvoj ľudského potenciálu na poli výskumu a inovácie a 2,6 miliardy eur na pomoc pre MSP pri propagácii výrobkov a výrobných procesov šetrných k životnému prostrediu;
  • 8,3 miliardy eur na podnikanie, z toho 5,2 miliardy eur na rozšírené podporné služby firmám a 3,2 miliardy eur na podporu pre samostatnú zárobkovú činnosť a zakladanie podnikov;
  • 13,2 miliardy eur na inovačné informačné a komunikačné technológie na podporu strany dopytu po IKT, konkrétne, 5,2 miliardy eur na služby a aplikácie pre občanov (elektronické zdravotné služby, elektronická verejná správa, elektronické vzdelávanie, začlenenie občanov do informačnej spoločnosti atď.) a 2,1 miliardy eur na služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie kontaktných sietí atď.) a;
  • 14,5 miliardy eur na ľudský kapitál, z toho 9,7 miliardy eur na rozvoj systémov a stratégií celoživotného vzdelávania vo firmách, odbornú prípravu a služby pre zamestnancov zamerané na zvýšenie ich adaptability, 2,8 miliardy eur na rozvoj špeciálnych služieb pre zamestnanosť, odbornú prípravu a podporu v súvislosti s reštrukturalizáciou a vývojom systémov predvídania budúcich potrieb v rámci požadovaných schopností a 1,9 miliardy eur na tvorbu a šírenie inovačných a produktívnejších spôsobov organizácie práce.

Tieto investície predstavujú viac ako trojnásobné zvýšenie absolútnych finančných zdrojov určených na inováciu, výskum a vývoj v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2000 – 2006). Táto suma takisto významne presahuje rozpočet 7. rámcového programu pre výskum (50,5 miliardy eur) a rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (3,6 miliardy eur). Komisia podnecuje členské štáty a regióny, ako aj podnikateľov, univerzity a výskumné centrá, aby optimalizovali súčinnosť medzi investíciami politiky súdržnosti a týmito centrálne riadenými programami EÚ, predovšetkým prostredníctvom príručky o možnostiach financovania výskumu a inovácie zo strany EÚ .

Publikácie

The regional impact of technological change in 2020

The regional impact of technological change in 2020

This study highlights the great diversity in development pathways and trajectories of innovation across European regions. A regional knowledge-based economy has multidimensional aspects. It includes a variety of knowledge activities and multiple interactions among a range of actors including universities, research institutes, enterprises, knowledge workers and institutions. The spatial patterns and trends for the different aspects of the knowledge-based economy vary significantly across Europe. Most aspects show convergence and generate catching-up processes, while some show divergence between European regions.

Synthesis Report pdf en


All Publications more

Užitočné odkazy:

Posledná úprava: