Forskning og innovation

Bæredygtig vækst hænger i stigende grad sammen med de regionale økonomiers omstillings- og innovationsevne. Det betyder, at der skal gøres en meget større indsats for at skabe et miljø, der opmuntrer til innovation samt forskning og udvikling (F&U). Styrkelse af innovation står derfor centralt i de nationale reformprogrammer i Lissabonstrategien og er højt prioriteret i de nye samhørighedsprogrammer for 2007-2013.

Statistikkerne bekræfter, at der er store uligheder mellem EU's lande og regioner inden for innovation samt forskning og udvikling og stadig en stor forskel med EU's største konkurrenter på verdensplan. EU skal derfor blive mere innovativt, reagere hurtigere på ændrede markedsbetingelser og forbrugerpræferencer og blive et samfund og en økonomi, der giver grobund for innovation. Det kan imidlertid kun opnås med en strategisk tilgang, der inddrager partnerskaber mellem de relevante virksomheder, forskning, undervisning og offentlige aktører. En stor del af fundamentet for forskning og innovation kan der bedst gøres noget ved på regionalt plan. Det er derfor en afgørende opgave for samhørighedspolitikken, at innovationsulighederne mellem EU's regioner mindskes. På den baggrund investeres der på fire hovedområder: F&U og innovation, iværksætterkultur, udbredelse af ikt og udvikling af menneskelige ressourcer. Gennem initiativet regioner for økonomisk forandring opmuntres der også til netværkssamarbejde og erfaringsudveksling med andre regioner. Dette skal forbedre deres innovationsevne, ikt-forbindelser og menneskelige ressourcer eller give deres erhvervsklynger innovative impulser.

Fra 2007 til 2013 vil instrumenterne under EU's samhørighedspolitik formidle finansiering på ca. 86,4 milliarder euro (næsten 25 % af det samlede beløb) til F&U og innovation, herunder integration af innovative tiltag og eksperimenter. Af dette beløb går

  • 50,5 milliarder euro til reel F&U og innovation, heraf 10,2 milliarder euro til FTU-infrastruktur og kompetencecentre, 9 milliarder euro til investeringer i forskningsvirksomheder, 5,8 milliarder euro til FTU-aktiviteter i forskningscentre, 5,7 milliarder euro i bistand til FTU, især i SMV'er, 5,6 milliarder euro til teknologioverførsel og bedre samarbejde mellem netværk, 4,9 milliarder euro til udvikling af menneskelige ressourcer inden for forskning og innovation og 2,6 milliarder euro i bistand til SMV'er til fremme af miljøvenlige produkter og fremstillingsprocesser
  • 8,3 milliarder euro til iværksætterkultur, heraf 5,2 milliarder euro til avancerede støttetjenester for virksomheder og 3,2 milliarder euro til støtte for selvstændige og nystartede virksomheder
  • 13,2 milliarder euro til innovativ informations- og kommunikationsteknologi, så efterspørgslen efter ikt stimuleres. Heraf går 5,2 milliarder euro til serviceydelser og applikationer for borgerne (e-sundhed, e-forvaltning, e-læring, e-inklusion osv.) og 2,1 milliarder euro til serviceydelser og applikationer for SMV'er (e-handel, uddannelse, netværk m.v.)
  • 14,5 milliarder euro til menneskelige ressourcer, heraf 9,7 milliarder euro til udvikling af systemer til livslang læring og strategier i virksomheder uddannelse og serviceydelser, så arbejdsstyrken bliver mere omstillingsdygtig, fremme af iværksætterkultur og forandring, 2,8 milliarder euro til udvikling af særlige tjenesteydelser inden for beskæftigelse, uddannelse og støtte i forbindelse med omlægning og udvikling af systemer, der forudser fremtidige kvalifikationsbehov, og 1,9 milliarder euro til udvikling og udbredelse af innovative og mere produktive metoder til organisering af arbejdet.

Disse investeringer betyder, at midlerne til innovation og F&U er mere end tredoblet i forhold til sidste periode (2000-2006). Dette beløb er også væsentlig større end budgettet for det syvende rammeprogram for forskning (50,5 milliarder euro) og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (3,6 milliarder euro). Kommissionen opmuntrer landene og regionerne i EU, virksomheder, højere læreanstalter og forskningscentre til at optimere synergieffekterne ved samhørighedspolitikkens investeringer med disse centralt styrede EU-programmer, især ved at give vejledning om EU-støtte til forskning og innovation .

Publikationer

The regional impact of technological change in 2020

The regional impact of technological change in 2020

This study highlights the great diversity in development pathways and trajectories of innovation across European regions. A regional knowledge-based economy has multidimensional aspects. It includes a variety of knowledge activities and multiple interactions among a range of actors including universities, research institutes, enterprises, knowledge workers and institutions. The spatial patterns and trends for the different aspects of the knowledge-based economy vary significantly across Europe. Most aspects show convergence and generate catching-up processes, while some show divergence between European regions.

Synthesis Report pdf en


All Publications more

Links:

Seneste opdatering: