Výzkum a inovace

Udržitelný ekonomický růst čím dál více souvisí s tím, jak se mohou regionální ekonomiky měnit a inovovat. To znamená, že je nutné vynakládat i více úsilí na vytváření prostředí, které podporuje inovace a výzkum a vývoj. Podpora inovací je tak jedním z klíčových prvků národních programů reforem v rámci Lisabonské strategie a hlavní prioritou pro nové programy politiky soudržnosti v období 2007–2013.

Statistiky potvrzují v oblasti inovace i výzkumu a vývoje velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU a regiony a také přetrvávající zaostávání za hlavními konkurenty na světovém trhu. Evropa musí být ve svém počínání tvořivější, musí rychleji reagovat na změny na trhu a na změny v požadavcích spotřebitelů, aby společnost a hospodářství EU byly inovacím otevřenější. Toho však lze dosáhnout pouze strategickým přístupem, jehož součástí bude partnerství příslušných subjektů ze sféry podnikání, výzkumu, vzdělávání i sféry veřejné. Mnohé hlavní hnací prvky výzkumu a inovace lze nejlépe prosazovat na regionální úrovni. Klíčovým úkolem politiky soudržnosti je tak snižovat inovační deficit evropských regionů. V této souvislosti probíhají investice do čtyř zásadních oblastí: do výzkumu, vývoje a inovací, do podnikání, do zavádění informačních a komunikačních technologií a do rozvoje lidského kapitálu. Kromě toho dochází prostřednictvím kontaktů vytvářených v rámci iniciativy Regiony pro hospodářskou změnu a vzájemného přejímání osvědčených postupů mezi regiony ke zlepšování inovační kapacity, propojení informačních a komunikačních technologií a lidského kapitálu či k zavádění inovačních stimulů v průmyslových sdruženích.

V období 2007–2013 bylo z nástrojů evropské politiky soudržností poskytnuto okolo 86,4 miliardy eur (téměř 25 % všech prostředků) na výzkum a vývoj a inovace, a to včetně zohlednění inovativních činností a experimentů ve všech hlavních oblastech politiky soudržnosti. Z toho:

  • 50,5 miliardy eur půjde na výzkum a vývoj a inovace v nejužším slova smyslu, z čehož 10,2 miliardy eur bude vynaloženo na infrastrukturu výzkumu a technologického rozvoje a na odborná střediska, 9 miliard eur na investice do firem přímo zainteresovaných na vývoji, 5,8 miliardy eur na činnost pro výzkum a technologický rozvoj ve výzkumných centrech, 5,7 miliardy eur na pomoc výzkumu a technologickému rozvoji, zejména pokud jde o malé a střední podniky, 5,6 miliardy eur na přenos technologií a zlepšování spolupráce v rámci sítí, 4,9 miliardy eur na rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací a 2,6 miliardy eur na asistenci malým a středním podnikům při prosazování produktů a výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí.
  • 8,3 miliardy eur na podnikání, z toho 5,2 miliardy eur na složitější podpůrné služby pro podniky a 3,2 miliardy eur na podporu začínajících živnostníků a firem.
  • 13,2 miliardy eur na inovace informačních a komunikačních technologií na pomoc rozvoji poptávky po těchto technologiích, zejména pak 5,2 miliardy eur na služby a aplikace pro občany (eHealth, eGovernment, eLearning, eInclusion atd.) a 2,1 miliardy eur na služby a aplikace pro malé a střední podniky (eCommerce, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.).
  • 14,5 miliardy eur do lidského kapitálu, z toho 9,7 miliardy eur na rozvoj systémů celoživotního učení a souvisejících strategií ve firmách, na odbornou přípravu a služby pro zaměstnance, kteří se musí přizpůsobit změnám, na podporu podnikavosti a provádění změn, 2,8 miliardy eur na rozvoj zvláštních služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu související s restrukturalizací a rozvojem systémů na předvídání budoucích potřeb v oblasti dovedností a kvalifikace a 1,9 miliardy eur na vývoj a šíření inovativních a produktivnějších způsobů organizace práce.

Tyto investice představují více než trojnásobek veškerých finančních zdrojů vynaložených na inovace a výzkum a vývoj v předchozím období 2000–2006. Tato částka také výrazně převyšuje rozpočet 7. rámcového programu pro výzkum (50,5 miliardy eur) a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (3,6 miliardy eur). Komise vyzývá členské státy a regiony, ale též podnikatele, univerzity a výzkumná centra, aby optimalizovali součinnost investic v rámci politiky soudržnosti s těmito centrálně řízenými programy EU, zejména formou pokynů k využívání finančních zdrojů EU na výzkum a inovace .

Publikace

The regional impact of technological change in 2020

The regional impact of technological change in 2020

This study highlights the great diversity in development pathways and trajectories of innovation across European regions. A regional knowledge-based economy has multidimensional aspects. It includes a variety of knowledge activities and multiple interactions among a range of actors including universities, research institutes, enterprises, knowledge workers and institutions. The spatial patterns and trends for the different aspects of the knowledge-based economy vary significantly across Europe. Most aspects show convergence and generate catching-up processes, while some show divergence between European regions.

Synthesis Report pdf en


All Publications more

Užitečné odkazy:

Poslední aktualizace: