Okolje in podnebne spremembe

Politike regionalnega razvoja morajo biti trajnostne. V obdobju 2007–2013 so okolju prijaznim pobudam namenili več sredstev kot kdaj koli prej. Področje okolja je lahko vir gospodarske rasti s spodbujanjem inovativnih in čistih tehnologij ter učinkovite rabe energije, krepitvijo ekološkega turizma oziroma večje privlačnosti območij zaradi varstva naravnih habitatov.

Trajnostni razvoj in visoko raven okoljske zaščite morajo upoštevati vse politike Evropske unije. Zato morajo države članice izvajati presojo vplivov na okolje in se posvetovati z organi za varstvo okolja in širšo javnostjo, kadar izvajajo določene vrste projektov in prejemajo finančno pomoč iz kohezijskih programov. Pravne določbe in smernice regionalne politike poudarjajo skladnost z določbami, pa tudi vključevanje gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev. Regionalni razvoj je lahko trajnosten samo, če upošteva okolje. Regionalna politika EU prispeva k trajnostnosti s spodbujanjem okolju prijaznih tehnologij, pobudami za trajnostni promet, energijo in infrastrukturo ter z ukrepi, namenjenimi varstvu voda, zraka in tal.

Evropske regije bodo vedno bolj občutile vplive podnebnih sprememb in se spopadale z novimi izzivi pri učinkoviti oskrbi z energijo. Za regije bodo izzivi različni. Medtem ko 7 % prebivalcev Evropske unije živi na poplavnih področjih, jih 9 % živi na območjih, ki so več kot 120 dni na leto brez dežja. Podnebne spremembe bodo na splošno vplivale na kakovost življenja državljanov EU, vendar bodo v nekaterih regijah EU imeli z njimi resnejše težave, na primer na področju turizma in kmetijstva.

Kohezijska politika je lahko pomembna za ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam in zmanjševanja negativnih vplivov na regionalni ravni. Nove infrastrukture lahko podpre z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi in z njimi opremi že obstoječe infrastrukture. Podpira tudi ekološke inovacije, ukrepe za varstvo okolja, okolju prijazna podjetja ter spodbuja nove tržne priložnosti za podjetja.

V obdobju 2007–2013 se je podvojil skupni znesek sredstev za okoljske programe iz strukturnih in kohezijskega sklada v primerjavi s prejšnjim obdobjem na približno100 milijard EUR, kar je 30 % skupnih sredstev. Polovica teh sredstev bo namenjenih neposrednim infrastrukturnim naložbam, denimo pri ravnanju z vodami in odpadnimi vodami, obnovi onesnaženih območij, zmanjšanju onesnaženja in varstvu narave ter preprečevanju tveganja. Polovica pa bo namenjena posrednim naložbam, ki so pomembne za okolje na področjih, kot so prometni in energetski sistemi, ekološke inovacije, okoljsko ravnanje podjetij, obnova mest in podeželskih območij ter ekološki turizem. Tako je na primer več kot 7 milijard EUR namenjenih podpori energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.

 

Uporabne povezave:

Zadnja sprememba: