Životné prostredie a zmena klímy

Politiky regionálneho rozvoja musia byť trvalo udržateľné. Na ekologicky zamerané iniciatívy bola na obdobie rokov 2007 – 2013  vyčlenená historicky najvyššia suma. Životné prostredie môže byť zdrojom hospodárskeho rastu – či už podporou inovačných čistých technológií, efektívneho využitia energie, rozvojom ekologického cestovného ruchu alebo zvyšovaním príťažlivosti jednotlivých oblastí prostredníctvom ochrany ich prírodných biotopov.

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a vysoká úroveň ochrany životného prostredia musia byť zohľadnené vo všetkých politikách Európskej únie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby členské štáty vypracovávali hodnotenia vplyvu na životné prostredie a konzultovali orgány životného prostredia a verejnosť, keď chcú implementovať isté skupiny projektov, ako aj v prípadoch, keď sú tieto projekty financované z prostriedkov programov politiky súdržnosti. Okrem toho sa však v právnych predpisoch a usmerneniach regionálnej politiky zdôrazňuje, že projekty musia zohľadňovať aj hospodárske, sociálne a environmentálne ciele. Regionálny rozvoj môže byť trvalo udržateľný iba vtedy, ak rešpektuje životné prostredie. Regionálna politika EÚ preto prispieva k trvalej udržateľnosti podporou ekologických technológií, trvalo udržateľných iniciatív týkajúcich sa dopravy, energetiky a infraštruktúry, ako aj opatrení zameraných na ochranu kvality vody, ovzdušia a pôdy.

Regióny v celej Európe budú musieť čoraz viac čeliť účinkom zmien klímy a novým výzvam súvisiacim s poskytovaním energie a energetickou efektivitou. Ich dosah sa bude líšiť v závislosti od jednotlivých regiónov. Zatiaľ čo 7 % obyvateľstva EÚ žije v oblastiach ohrozených záplavami, približne 9 %  žije v oblastiach, kde prší menej ako 120 dní v roku. Kombinované účinky zmien klímy nastolia zásadné otázky, ktoré sa budú týkať najmä kvality života obyvateľov EÚ, ale dotknú sa aj osobitných problémov v niektorých regiónoch EÚ, napríklad v oblasti cestovného ruchu a poľnohospodárstva.

Politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu pri podporovaní snáh o prispôsobenie sa budúcim zmenám klímy a minimalizáciu negatívnych účinkov na regionálnej úrovni. Podporuje opatrenia, ktorých cieľom je adaptácia nových či modernizácia existujúcich infraštruktúr.  Takisto podporuje ekologické inovácie, opatrenia na ochranu ekologických rizík a podniky šetrné k životnému prostrediu a môže vytvárať trhové príležitosti pre podnikateľov.

Celková suma pridelená na programy životného prostredia z prostriedkov štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na obdobie rokov 2007 až 2013 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zdvojnásobila na približne 100 miliárd eur (30 % z celkového rozpočtu). Polovica z týchto prostriedkov bude určená na priame investície do infraštruktúry súvisiacej s úpravou vody a čistením odpadových vôd, obnovou kontaminovaných miest, znižovaním znečistenia a podporou ochrany prírody a prevencie rizika. Druhá polovica pôjde na nepriame investície s ekologickým dosahom na oblasti, akými sú napr. systémy dopravy a energetiky, ekologické inovácie, environmentálne manažérstvo podnikov, regenerácia mestských a vidieckych oblastí a ekologický cestovný ruch. Napríklad vyše 7 miliárd eur je určených na podporu energetickej efektivity a obnoviteľných zdrojov energie.

 

Užitočné odkazy:

Posledná úprava: