Milieu en klimaatverandering

Regionaal ontwikkelingsbeleid moet duurzaam zijn. Tijdens de periode 2007-2013 gaat er meer geld naar milieuvriendelijke initiatieven dan ooit tevoren. Het milieu kan een bron van economische groei zijn: via het stimuleren van innovatieve schone technologieën, efficiënt energiegebruik, ecotoerisme of door  gebieden aantrekkelijker te maken door natuurlijke habitats te beschermen.

Alle takken van het EU-beleid moeten voor duurzame ontwikkeling en een hoog niveau van milieubescherming zorgen. Daarom moeten de EU‑landen milieueffectbeoordelingen uitvoeren en milieu-instanties en het publiek raadplegen als zij bepaalde soorten projecten uitvoeren, ook als die financieel gesteund worden door programma's van het cohesiebeleid. Bovendien wordt in wetsvoorschriften en richtsnoeren benadrukt dat economische, sociale en milieudoelstellingen moeten worden geïntegreerd in het regionaal beleid. Regionale ontwikkeling kan alleen duurzaam zijn als zij het milieu eerbiedigt. Het regionaal beleid van de EU draagt daarom bij tot duurzaamheid door milieuvriendelijke technologieën te promoten en met initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer, energie en infrastructuur, en maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van water, lucht en bodem.

Regio's in heel Europa zullen steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering en met nieuwe uitdagingen op het gebied van energievoorziening en -efficiëntie. Deze uitdagingen zullen van de ene regio tot de andere verschillen. 7% van de Europeanen wonen in overstromingsgebieden en zo'n 9% in gebieden waar er periodes van meer dan 120 dagen zonder regen voorkomen. Het totaaleffect van de klimaatverandering zal ernstige vragen doen rijzen onder meer in verband met levenskwaliteit, maar zal voor sommige regio's ook specifieke uitdagingen opleveren op terreinen zoals toerisme en landbouw.

Het cohesiebeleid kan een belangrijke steun betekenen voor initiatieven die anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering en kan de negatieve effecten op regionaal niveau beperken. Het kan aanpassingsmaatregelen steunen voor nieuwe infrastructuur of wijziging van bestaande.  Het steunt eco-innovatie, maatregelen voor milieubescherming en schone bedrijven, en kan marktkansen creëren voor het bedrijfsleven.

Tussen 2007 en 2013 zullen het Cohesiefonds en de Structuurfondsen tweemaal zoveel aan milieubeschermingsprogramma's besteden als tijdens de vorige periode: om en bij de 100 miljard euro, 30% van hun totale budget. De helft hiervan zal gaan naar directe investeringen in infrastructuur in verband met water en afvalverwerking, sanering van vervuilde sites, beperking van verontreiniging, en steun voor natuurbescherming en risicopreventie. De andere helft is bestemd voor indirecte investeringen met invloed op het milieu op terreinen als vervoers- en energiesystemen, eco-innovatie, milieubeheer voor bedrijven, stads- en plattelandsvernieuwing en ecotoerisme. Zo gaat er bijvoorbeeld 7 miljard euro naar steun voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.

 

Links:

Laatste aanpassing: