Vide un klimata pārmaiņas

Reģionālās attīstības politikai jābūt ilgtspējīgai. Budžeti, kas 2007.–2013. gadam piešķirti videi draudzīgiem pasākumiem, nekad nav bijuši tik lieli. Vides aizsardzība var būt ekonomiskās izaugsmes avots, veicinot novatorisku, tīru tehnoloģiju attīstību, racionālu energopatēriņu, rosinot ekotūrismu vai arī nostiprinot atsevišķu teritoriju pievilcīgumu caur dabisko dzīvotņu aizsardzību.

Eiropas Savienības politika jebkurā jomā nosaka, ka ir jāgādā par Ilgtspējīgu attīstību un augstu vides aizsardzības līmeni. Dalībvalstīm, kad tās īsteno noteikta veida projektus, ir jānovērtē savu projektu ietekme uz vidi un jākonsultējas ar vides aizsardzības iestādēm un sabiedrību, arī tad, ja tiem piešķirts kohēzijas politikas programmu finansējums. Tomēr papildus atbilstības jautājumiem tiesību akti un reģionālās politikas pamatnostādnes nosaka, ka ir jāizvirza ekonomiskie, sociālie un vides mērķi. Reģionālā attīstība var būt ilgtspējīga tikai tad, ja tiek gādāts par vides aizsardzību. Tādēļ ES reģionālā politika gādā par ilgtspējīgu attīstību, veicinot videi draudzīgas tehnoloģijas, pasākumus par labu ilgtspējīgam transportam, enerģijai un infrastruktūrām, kā arī pasākumus, kuru mērķis ir ūdens, gaisa un augsnes kvalitātes aizsardzība.

Reģioni visā Eiropā arvien biežāk saskarsies ar klimata pārmaiņu ietekmi un jaunām problēmām, kas saistītas ar energoapgādi un energoefektivitāti. Dažādos reģionos šīs problēmas būs atšķirīgas. Ja 7 % Savienības iedzīvotāju dzīvo plūdiem pakļautās teritorijās, tad apmēram 9 % dzīvo teritorijās, kur vairāk kā 120 dienas gadā nav lietus. Klimata pārmaiņu kopējā ietekmē parādīsies ne tikai nopietnas vispārējas problēmas ES pilsoņu dzīves kvalitātes ziņā, bet arī specifiskākas nozaru problēmas dažos ES reģionos, piemēram, tūrismā un lauksaimniecībā.

Atbalsts, ko kohēzijas politika sniedz pasākumiem, kurus veic , lai pielāgotos klimata pārmaiņām nākotnē un mazinātu negatīvo ietekmi reģionālā līmenī, var būt nozīmīgs. Tā var atbalstīt jaunu infrastruktūru pielāgošanas pasākumus vai esošo infrastruktūru atjaunināšanu. Tā var atbalstīt ekoinovāciju, pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināties pret varbūtēju vides risku, un ekoloģiskus uzņēmumus, kā arī var radīt komerciespējas uzņēmumiem.

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam kopējais budžets, ko struktūrfondi un Kohēzijas fonds piešķīruši vides programmām, ir dubultojies salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu un sasniedzis apmēram EUR 100 miljardus, kas ir 30 % no kopējā budžeta. Pusi šī finansējuma atvēlēs tiešiem ieguldījumiem ūdens un atkritumu apstrādes infrastruktūrās, piesārņotu teritoriju atjaunošanā, piesārņojuma mazināšanā un dabas aizsardzībā un riska novēršanā. Otru pusi atvēlēs netiešajiem ieguldījumiem jomās, kurām ir ietekme uz vidi; tās tostarp ir transports un enerģijas sistēmas, ekoinovācija, vides pārvaldība uzņēmējdarbībā, pilsētvides un lauku atjaunošana, ekotūrisms. Piemēram, vairāk kā EUR 7 miljardi ir paredzēti, lai atbalstītu energoefektivitāti un atjaunīgo enerģiju.

 

Noderīgas saites:

Pēdējo reizi atjaunots: